2 สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการลงทุนกองทุนรวมหุ้น

สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการลงทุนกองทุนรวมหุ้น
[Total: 187 Average: 5]

สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการลงทุนกองทุนรวมหุ้น

ถ้าเราจะลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเราจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไรบ้าง ?

ตอบ : สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

1. ผู้ลงทุนสามารถนำจำนวนเงินลงทุนในกองทุน LTF ไปหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินได้สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ทั้งปี ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
2. เงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการไถ่ถอนหน่วยลงทุน LTF ที่ถือครองมาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฎิทิน นับตามหลักเข้าก่อน – ออกก่อน ( FIFO ) หรือเมื่อทุพพลภาพหรือเสียชีวิต จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งจำนวน หรือเมื่อทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top