ปก ส่งออกน้ำตาล

รับทำบัญชี.COM | 7 บริษัทส่งออกน้ำตาลไปต่างประเทศ ภาษี FOB?

Click to rate this post!
[Total: 91 Average: 5]

ธุรกิจส่งออก น้ำตาล

ไอเดียธุรกิจส่งออก น้ำตาล

ธุรกิจส่งออกน้ำตาลคือกิจการที่ผลิตน้ำตาลและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศเพื่อขายหรือการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกน้ำตาลมีความสำคัญอย่างมากในเศรษฐกิจของหลายประเทศ เนื่องจากน้ำตาลเป็นสินค้าที่ได้รับความต้องการมากในตลาดโลก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งการส่งออกน้ำตาลสามารถสร้างรายได้สูงและช่วยเพิ่มความมั่งคั่งให้กับประเทศผู้ส่งออกได้ด้วยเนื่องจากปริมาณการค้าน้ำตาลในตลาดโลกมีจำนวน 56.0 ล้านตัน (ในรูปน้ำตาลทรายดิบ) คิดเป็น 31.2% ของผลผลิตน้ำตาลทั่วโลก โดยผู้ส่งออกรายใหญ่ ได้แก่ บราซิล มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 1 ใน 3 ของผลผลิตน้ำตาลทั่วโลก รองลงมา คือ ไทย (19.0%)

ส่งออกน้ำตาล 01

มองหาลูกค้าของธุรกิจธุรกิจส่งออก น้ำตาล

การมองหาลูกค้าของธุรกิจส่งออกน้ำตาล เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการเลือกลูกค้าที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้และรักษาฐานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ความต้องการบริโภคน้ำตาลที่เติบโตต่อเนื่องจากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งผู้บริโภคโดยตรง (End-consumer) และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (End-user industries) อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น โดยมีตลาดส่งออกน้ำตาลที่สำคัญของไทยคือ ตลาดอาหรับ และตลาดยุโรป โดยเฉพาะตลาดของอาหรับที่เป็นผู้นำในการนำเข้าน้ำตาลไทยมากที่สุด ซึ่งมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากน้ำตาลไทยมีคุณภาพดีและราคาที่แข่งขันได้ในตลาดโลก

วางกลยุทธ์ธุรกิจส่งออก น้ำตาล แบบแผน A และแผน B

การวางกลยุทธ์สำหรับธุรกิจส่งออกน้ำตาล เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อเตรียมพร้อมและจัดการกับความเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะทางธุรกิจ ดังนั้นเราจึงมีกลยุทธ์สำรองเพื่อเตรียมการดำเนินงานในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ เช่น การวางแผนการผลิตและการจัดจำหน่ายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจส่งออกน้ำตาลประสบความสำเร็จ โดยในการวางแผนการผลิตต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น วัตถุดิบ แรงงาน และเครื่องจักร เพื่อให้ผลิตผน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง

ส่งออกน้ำตาล 02

เรียนรู้สิ่งที่เจ้าของธุรกิจส่งออก น้ำตาล ควรมี

เจ้าของธุรกิจส่งออกน้ำตาลควรมีความรู้ความเข้าใจในตลาดส่งออกสินค้ารวมถึงสามารถทำการตลาดและการจัดการธุรกิจส่งออกให้เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ นอกจากนี้เจ้าของธุรกิจยังควรมีสินทรัพย์ที่เพียงพอเพื่อใช้ในการผลิตและส่งออกสินค้า รวมถึงความสามารถในการจัดหาช่องทางการขนส่งสินค้าและการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าด้วย

มองหาทุนเริ่มต้นและทุนสำรองส่งออก น้ำตาล

ทุนเริ่มต้น – ซึ่งเป็นเงินทุนที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงการจัดหาสถานที่, การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิต, การจ้างพนักงานเบื้องต้น, การวิจัยตลาดและการส่งออก, การจัดการทางบัญชีและการเงิน เป็นต้น 

ทุนสำรอง- ซึ่งเป็นเงินทุนที่เก็บไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ธุรกิจไม่คาดคิด เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติม, การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตเพิ่มเติม, การเพิ่มเวลาในการส่งออก, การต่อรองกับลูกค้า และการจัดการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออก

3 กลุ่มน้ำตาลส่งออกมากที่สุด

3 กลุ่มน้ำตาล

 1. น้ำตาลทรายดิบ: ปริมาณส่งออก 5.9 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน 56.0% ของปริมาณส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำตาลทั้งหมด โดยตลาดส่งออกหลัก คือ อินโดนีเซีย (สัดส่วน 56.8% ของปริมาณส่งออกน้ำตาลทรายดิบทั้งหมด) เกาหลีใต้ (11.0%) มาเลเซีย (10.6%) และจีน (8.2%)
 2. น้ำตาลทรายขาว: ปริมาณส่งออก 4.0 ล้านตัน (สัดส่วน 38.0%) ตลาดหลัก ได้แก่ กัมพูชา (17.6% ของปริมาณส่งออกน้ำตาลทรายขาวทั้งหมด) ไต้หวัน (8.6%) และซูดาน (8.6%)
 3. กากน้ำตาล: ปริมาณส่งออก 0.6 ล้านตัน (สัดส่วน 6.0%) ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ ฟิลิปปินส์ (41.8% ของปริมาณส่งออกโมลาสทั้งหมด) เกาหลีใต้ (30.5%) และญี่ปุ่น (13.5%)

การวิเคราะห์ สวอต ส่งออก น้ำตาล (Swot analysis)

SWOT analysis เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ ได้โดยรวม พร้อมกับเปิดโอกาสและจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ SWOT analysis นำมาใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจได้ดังนี้  

swot ส่งออกน้ำตาล

จุดแข็งของธุรกิจส่งออก น้ำตาล (Strengths)

 • ไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์อันดับ 1 ของโลก
 • ต้นทุนอ้อยอยู่ในระดับต่ำทำให้ไทยได้เปรียบด้านต้นทุนขนส่งที่ต่ำกว่าผู้ส่งออกรายใหญ่จากภูมิภาคอื่น
 • อุตสาหกรรมน้ำตาลของไทยจัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก

จุดอ่อนของธุรกิจส่งออก น้ำตาล (Weaknesses)

 • ภาคการค้าที่ไม่เป็นเอกภาพ ทำให้การค้าน้ำตาลได้รับผลกระทบจากการแข่งขันของประเทศอื่น 
 • การผลิตแบบเจือจางและไม่ปลอดภัยสามารถทำให้ลูกค้าขาดความไว้วางใจและลดความต้องการ
 • การขาดความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดน้ำตาลที่ต่างกันในทุกๆ ภูมิภาค

โอกาสที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก น้ำตาล (Opportunities)

 • การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ปริมาณการผลิตน้ำตาลในประเทศที่กลับมาสูงขึ้น
 • การตอบสนองต่อความต้องการของตลาดน้ำตาลในตลาดสุราซื้อภายในประเทศ ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตเพิ่มขึ้น
 • การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำตาลมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

จุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก น้ำตาล (Threats)

 • การแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตน้ำตาลอื่น ๆ ที่มีราคาและคุณภาพที่แข่งขันได้ในตลาดโลก
 • การเปลี่ยนแปลงของนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำตาล
 • การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและส่งออกน้ำตาลในระยะยาว

เครดิต www.krungsri.com 

ให้บริการทำบัญชี ส่งออกน้ำตาล

ปิด รับทำบัญชี ส่งออกน้ำตาล

ธุรกิจผลิตกางเกงสแล็ค
ภพ20คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )