รับทำบัญชี.COM | ค่าแรงงานทางอ้อมความสำคัญและวิธีการจัดการค่าใช้จ่าย?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ค่าแรงงานทางอ้อม

ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect Labor Cost) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากแรงงานที่ไม่ได้เข้าร่วมโดยตรงในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ แรงงานทางอ้อมมักไม่มีบทบาทสำคัญในการสร้างหรือผลิตสินค้าหรือบริการโดยตรง แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและบำรุงรักษาโรงงาน หรือการสนับสนุนกระบวนการให้บริการ นี่คือตัวอย่างของค่าแรงงานทางอ้อม

 1. ผู้ดูแลโรงงาน ค่าจ้างพนักงานที่มีหน้าที่ดูแลและรักษาความพร้อมใช้งานของโรงงาน รวมถึงการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร
 2. สำนักงานที่สนับสนุน ค่าจ้างคนงานที่ทำงานในสำนักงานหรือแผนกที่สนับสนุนกระบวนการผลิตหรือการบริการ อาทิเช่น พนักงานฝ่ายบัญชี ฝ่ายการตลาด หรือฝ่ายบุคคล
 3. ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดและรักษาความเรียบร้อย ค่าจ้างคนงานที่ทำงานในการทำความสะอาดโรงงาน หรือรักษาความเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน
 4. ค่าจ้างพนักงานที่รับผิดชอบการจัดเก็บและจัดส่งสินค้า ค่าจ้างคนงานที่มีหน้าที่จัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า และจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
 5. ค่าจ้างพนักงานทางบริการลูกค้า ค่าจ้างคนงานที่ให้บริการลูกค้า เช่น พนักงานในฝ่ายบริการลูกค้าหรือแผนกบริการหลังการขาย
 6. ค่าจ้างคนงานในการบำรุงรักษาเครื่องจักร ค่าจ้างช่างหรือคนงานที่ทำงานในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์
 7. ค่าจ้างพนักงานที่รับผิดชอบการควบคุมคุณภาพ ค่าจ้างคนงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการ

ค่าแรงงานทางอ้อมมักถูกรวมเข้ากับค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่น ๆ เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ และมีบทบาทสำคัญในการควบคุมต้นทุนทั้งหมดของธุรกิจ นอกจากนี้ ค่าแรงงานทางอ้อมยังมีบทบาทในการบำรุงรักษาอุปกรณ์และโครงสร้าง การบริหารการคลังสินค้า และบริการลูกค้าโดยตรงหรือทางอ้อม

ค่าแรงงานทางอ้อม บันทึกบัญชี

ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect Labor Cost) จะถูกบันทึกบัญชีในบัญชีรายจ่ายหรือบัญชีค่าใช้จ่ายของธุรกิจ เพื่อให้สามารถติดตามและควบคุมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานทางอ้อมได้ โดยทั่วไปแล้ว ค่าแรงงานทางอ้อมจะถูกรวมรวมในบัญชีรายจ่ายหรือบัญชีค่าใช้จ่ายดังนี้

 1. บัญชีค่าใช้จ่ายทั่วไป (General Expense Account) ค่าแรงงานทางอ้อมที่ไม่สามารถแยกแยะได้ถูกบันทึกในบัญชีค่าใช้จ่ายทั่วไป ซึ่งเป็นบัญชีรวมที่ใช้บันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของการดำเนินธุรกิจ
 2. บัญชีค่าใช้จ่ายสำหรับการผลิตหรือบริการ (Manufacturing or Service Expense Account) ถ้าค่าแรงงานทางอ้อมเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตหรือการให้บริการโดยตรง เช่น การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ค่าแรงงานทางอ้อมนี้อาจถูกบันทึกในบัญชีค่าใช้จ่ายสำหรับการผลิตหรือบริการ
 3. บัญชีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา (Maintenance Expense Account) ค่าแรงงานทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ โครงสร้าง หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ จะถูกบันทึกในบัญชีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
 4. บัญชีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการลูกค้า (Customer Service Expense Account) ค่าแรงงานทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าโดยตรง อาจถูกบันทึกในบัญชีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการลูกค้า
 5. บัญชีค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารการคลังสินค้า (Inventory Management Expense Account) ถ้าค่าแรงงานทางอ้อมเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและบริหารการคลังสินค้า อาจถูกบันทึกในบัญชีค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารการคลังสินค้า

การบันทึกค่าแรงงานทางอ้อมในบัญชีจะต้องเป็นอย่างถูกต้องและระเบียบ เพื่อให้สามารถติดตามต้นทุนแรงงานทางอ้อมได้อย่างชัดเจน และนำไปใช้ในการวางแผนงบประมาณและการตัดสินใจทางการเงินของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ