หน้าที่ของผู้ทำบัญชี

รับทำบัญชี.COM | คุณสมบัติของผู้ทำบัญชีหน้าที่ของผู้ทำบัญชี?

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

หน้าที่ของผู้ทำบัญชี

– จัดทำบัญชีเพื่อให้แสดงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของ “ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี” ที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชีโดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน (ม20)

– ลงรายการบัญชีเป็นภาษาไทย หากลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยกำกับ หรือลงรายการเป็นรหัสบัญชีให้มีคู่มือคำแปลรหัสบัญชีที่เป็นภาษาไทยไว้ (ม21(1))

– เขียนด้วยหมึก ดีดพิมพ์ หรือตีพิมพ์ หรือทำด้วยวิธีอื่นใดที่ได้ผลในทำนองเดียวกัน (ม21(2))

ผู้ทำบัญชี (Accountant) เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการบันทึกบัญชีและจัดการกับข้อมูลทางการเงินขององค์กรหรือบริษัท บทบาทของผู้ทำบัญชีมีความสำคัญในการรักษาความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารจัดการที่เป็นประสิทธิภาพขององค์กรหรือบริษัท บทบาทของผู้ทำบัญชีรวมถึง

  1. บันทึกบัญชี ผู้ทำบัญชีต้องบันทึกข้อมูลทางการเงินขององค์กรลงในระบบบัญชี รวมถึงรายการรับ-จ่าย, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้, และการบันทึกรายการบัญชีอื่น ๆ ตามหลักการบัญชีที่ถูกต้อง

  2. วิเคราะห์และการรายงาน ผู้ทำบัญชีต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อสร้างรายงานทางการเงินที่สมบูรณ์และมีความหมาย รายงานนี้สามารถใช้ในการตัดสินใจทางการเงินและการวางแผนทางการเงิน

  3. ตรวจสอบความถูกต้อง ผู้ทำบัญชีต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้แน่ใจว่าบันทึกบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามกฎหมายและหลักการบัญชี

  4. การปรึกษาทางการเงิน ผู้ทำบัญชีมักให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ผู้บริหารและบริษัทเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางการเงิน และการวางแผนทางการเงินในองค์กร

  5. การเสริมสร้างความรู้และความสามารถ ผู้ทำบัญชีต้องเรียนรู้และปรับปรุงความรู้และทักษะในการบัญชีเพื่อที่จะปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและกลุ่มสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  6. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและมีความควรคล่องตัวต่อการเสี่ยงทางการเงินและข้อมูลทางการเงิน

ผู้ทำบัญชีมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้องค์กรหรือบริษัทสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในด้านการเงินและบัญชีของกิจการนั้น ๆ นอกจากนี้ ผู้ทำบัญชียังมีบทบาทในการช่วยให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและหลักการบัญชีอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ในตลาด

อ่านเพิ่มเติม >> คำถามยอดฮิตของผู็ทำบัญชีที่ควรรู้

 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )