กำลังปรับปรุง

7 หลักการการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด

Click to rate this post!
[Total: 987 Average: 5]

การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด มีหลักการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดดังนี้

1. แบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้มีการนำเงินสดไปใช้ส่วนตัวแล้วบันทึกบัญชีเพื่อบิดเบือนรายการดังกล่าวโดยสะดวก
2. ไม่ให้พนักงานคนใดคนหนึ่งทำงานตั้งแต่ต้นจนจบคนเดียว เพราะจะเกิดทุจริตได้ง่ายหรือเกิดการหลงลืมได้ง่าย
3 .ให้การทำงานของแต่ละคน สามารถทดสอบซึ่งกันและกันได้ มีการตรวจเช็ดระหว่างอย่างสม่ำเสมอ
4. มีการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อประเมินผลการควบคุมการดำเนินไปด้วยดีเพียงใด มีสิ่งใดที่ต้องแก้ไขปรับปรุง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจเช็คความถูกต้อง
5 .ใช้เครื่องมือช่วยในการควบคุมเงินสด เช่น เครื่องบันทึกเงินสด เป็นต้น
6 .ใช้ระบบใบสำคัญเพื่อควบคุมการจ่ายเงิน เพราะต้องผ่านการอนุมัติใบสำคัญ และการจ่ายเช็คต้องจ่ายตามใบสำคัญที่อนุมัติ
7 .เงินสดรับทุกรายการ ควรนำฝากธนาคารทั้งหมด เมื่อต้องการจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค

สนใจใช้บริการ รับทำบัญชี จะติดต่อได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top