รับทำบัญชี.COM | หลักการบัญชีเมื่อมีการซื้อหุ้นกู้คืน?

Click to rate this post!
[Total: 53 Average: 5]

หลักการบัญชีเมื่อมีการซื้อหุ้นกู้คืน

                        หุ้นกู้ที่ให้สิทธิแก่ผู้ออกในการไถ่ถอนหุ้นกู้ สามารถคืนได้ก่อนวันที่หุ้นกู้หมดอายุ ตามราคาไถ่คืนที่กำหนดไว้ก่อนล่วงหน้า โดยราคาไถ่คืนนั้นมักจะถูกกำหนดให้สูงกว่าราคาที่ตราไว้ เพื่อชดเชยกับการเสียโอกาสการลงทุนของผู้ถือ ปกติผู้ออกมักจะไถ่ถอนหุ้นกู้คืนในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกเลิกหุ้นกู้ฉบับเดิมซึ่งอาจเสนออัตราดอกเบี้ยในระดับสูงกว่าแล้วออกหุ้นกู้ฉบับใหม่โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเป็นการทดแทน ในส่วนของการไถ่คืนก่อนกำหนดจึงเป็นการสร้างความเสี่ยงส่วนเพิ่มแก่ผู้ถือ เนื่องจากผู้ถือมักจะได้รับเงินจากการไถ่คืนเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดมีระดับต่ำ แล้วต้องนำเงินทุนนั้นไปลงทุนต่อที่อัตราผลตอบแทนที่ต่ำและไม่น่าสนใจ หุ้นกู้ประเภทนี้มักเสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าหุ้นกู้ปกติ เพื่อเป็นการชดเชยความเสี่ยง หลักการบัญชีเมื่อมีการซื้อหุ้นกู้คืน มีดังนี้

  1. ลงรายการปรับปรุงบัญชีส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้  ตั้งแต่วันตัดบัญชีครั้งสุดท้ายจนถึงวันไถ่คืน
  2. ถ้าวันไถ่คืนไม่ตรงกับวันจ่ายดอกเบี้ย  จะต้องลงรายการจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่วันจ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายจนถึงวันไถ่คืน
  3. ลงรายการซื้อหุ้นกู้คืน  โดยการปิดบัญชีหุ้นกู้ในราคาตามมูลค่า  ปิดบัญชีส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนลดมูลค่าหุ้นที่ยังตัดบัญชีไม่หมด  และบันทึกจ่ายเงินสด  ผลต่างของรายการจะเป็นกำไรหรือขาดทุนจากการไถ่คืนหุ้นกู้ แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ