เงินมัดจำ

รับทำบัญชี.COM | เงินประกันมัดจำจองล่วงหน้าสำนักงาน?

Click to rate this post!
[Total: 210 Average: 5]

เงินประกัน เจ้าของสำนักงานเรียกเงินมัดจำ เงินล่วงหน้า จากการให้เช่าทรัพย์สิน

เงินล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำ หรือเงินจองในกรณีที่กิจการเข้าไปเช่าสำนักงาน จะถูกเจ้าของสำนักงานเรียกเงินมัดจำ เงินล่วงหน้า หรือ เงินมัดจำจากการให้เช่าทรัพย์สิน

ซึ่งเงินล่วงหน้าดังกล่าว เมื่อเจ้าของกิจการให้เช่าทรัพย์สิน บริษัท หรือนิติบุคคลนั้น ต้องนำรายได้ที่เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บในลักษณะเป็นเงินก้อนเพื่อตอบแทนการให้เช่าทรัพย์สินทั้งจำนวน ไม่ว่าจะเรียกเก็บในลักษณะเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำ จะต้องนำรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มให้เช่าทรัพย์สิน

หรือจะนำรายได้นั้น มาเฉลี่ยตามส่วนแห่งจำนวนปีตามสัญญา และนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี และเมื่อมีการคืนเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องนำมาบันทึกเป็นรายจ่าย ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร

ให้ถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชี ที่ได้จ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเงินล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำหรือ เงินจอง Related Posts via Categories ผู้นำเข้า และส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1) การยกเลิกใบกำกับภาษี (1) การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1) การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)

เงินประกันและเงินมัดจำ อยู่หมวดไหน

เงินมัดจำและเงินประกัน อยู่ในหมวดสินทรัพย์

เงินประกันและเงินมัดจำ อยู่ในงบอะไร

เงินประกันและเงินมัดจำ อยู่ในงบดุล

เงินประกันและเงินมัดจำ บันทึกบัญชี

Dr เงินประกันและเงินมัดจำ
Cr เงินสด/ ธนาคาร

ตัวอย่างเงินประกัน เงินมัดจำ

เงินประกัน-เงินมัดจำ เช่น เงินประกัน-การประปาฯ เงินประกัน-การเช่าเครื่องใช้สำนักงาน ต้องแสดงในหมวดใดของงบแสดงฐานะการเงินตามรูปแบบงบการเงิน ปี 2554 ( หมวด เงินให้กู้ยืมระยะยาวหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินประกัน – เงินมัดจำ อยู่ใน หมวด 1 ของงบการเงินคะ คือ หมวดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินประกัน เจ้าของสำนักงานเรียกเงินมัดจำ เงินล่วงหน้า จากการให้เช่าทรัพย์สิน
เงินประกัน เจ้าของสำนักงานเรียกเงินมัดจำ เงินล่วงหน้า จากการให้เช่าทรัพย์สิน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )