เงินเดือนกรรมการ

รับทำบัญชี.COM | เงินเดือนกรรมการ ต้องหักณที่จ่าย หรือไม่?

เงินเดือนกรรมการ

เงินเดือนของกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทมักมีความหลากหลายและขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัทและตำแหน่งในองค์กร ระดับตำแหน่งของผู้บริหารและประสบการณ์ที่มีอยู่ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดเงินเดือนของพวกเขาด้วย

เงินเดือนกรรมการ แบ่งออกเป็น

การแบ่งเงินเดือนของกรรมการสามารถทำได้หลายวิธีตามนโยบายและโครงสร้างของบริษัทหรือองค์กรแต่ละแห่ง แต่ล้วนแล้วมักจะมีการกำหนดเงื่อนไขและกฎระเบียบที่เป็นที่ยอมรับสำหรับการแบ่งเงินเดือนของกรรมการ นี่คือแบบอย่างของวิธีการแบ่งเงินเดือนที่บริษัทหรือองค์กรบางแห่งอาจใช้

 1. เงินเดือนคงที่ กรรมการจะได้รับเงินเดือนคงที่ที่ตกลงกันไว้ทุกเดือนหรือทุกปี ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพหรือผลงานของเขาหรือเธอในบริษัท แบบนี้มักจะให้ความมั่นใจแก่กรรมการและทำให้เขาหรือเธอมีความมั่นคงในรายได้ที่จะได้รับทุกเดือนหรือทุกปี
 2. เงินเดือนแบบผลงาน กรรมการอาจได้รับเงินเดือนโดยพิจารณาจากผลงานหรือประสิทธิภาพที่เขาหรือเธอมอบให้กับบริษัท ส่วนของเงินเดือนนี้อาจจะเป็นเงินโบนัสหรือเงินส่วนแบ่งจากกำไร โดยส่วนนี้มักจะเชื่อมโยงกับความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 3. เงินเดือนแบบผสม รูปแบบนี้ผสมผสานระหว่างเงินเดือนคงที่และเงินเดือนแบบผลงาน ซึ่งกรรมการอาจได้รับเงินเดือนที่ตกลงไว้คงที่พร้อมกับโบนัสหรือส่วนแบ่งที่เชื่อมโยงกับผลงาน
 4. เงินเดือนแบบหุ้น บางบริษัทอาจให้เงินเดือนในรูปแบบของหุ้นส่วนหรือตราสารการเงินอื่น ๆ เพื่อให้กรรมการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัท แบบนี้มักจะส่งผลต่อการกระตุ้นให้กรรมการมีส่วนร่วมในการเพิ่มมูลค่าของบริษัทในระยะยาว

การแบ่งเงินเดือนของกรรมการนั้นมักมีการพิจารณาจากตำแหน่งของกรรมการในบริษัท ระดับของความรับผิดชอบ และประสบการณ์ที่เขาหรือเธอมีอยู่ อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของตลาดและนโยบายของบริษัทในการจัดการค่าตอบแทนให้กับบุคคลบนกรรมการด้วย

หลักการคิดเงินเดือนกรรมการ

หลักการในการคิดเงินเดือนของกรรมการส่วนใหญ่จะพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบและบทบาทที่กรรมการต้องการดำเนินการในบริษัทหรือองค์กร นี่คือหลักการหลักที่ส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้

 1. ความซื่อสัตย์และความเท่าเทียม เงินเดือนของกรรมการควรมีการกำหนดโดยให้เป็นฐานความซื่อสัตย์และความเท่าเทียมในระดับค่าตอบแทน เพื่อให้มีความยุติธรรมและเป็นธรรมต่อสมาชิกทุกคนในกรรมการ
 2. ความรับผิดชอบและบทบาท เงินเดือนควรสอดคล้องกับระดับของความรับผิดชอบและบทบาทของกรรมการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือองค์กร กรรมการที่มีบทบาทสำคัญและมีความรับผิดชอบมากจะได้รับเงินเดือนที่สูงกว่า
 3. ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ การประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการในอุตสาหกรรมหรือในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็มีผลต่อการกำหนดเงินเดือน กรรมการที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สูงมักจะได้รับเงินเดือนที่สูงกว่า
 4. ภูมิคุ้มกันของตลาด ค่าตอบแทนของกรรมการยังจำเป็นต้องสอดคล้องกับภูมิคุ้มกันของตลาด โดยค่าตอบแทนที่สูงขึ้นมักจะสะท้อนถึงการแข่งขันสำหรับผู้นำบริษัทหรือองค์กร
 5. ผลงานและประสิทธิภาพ กรรมการที่ส่งผลงานและประสิทธิภาพที่ดีในการดำเนินธุรกิจอาจได้รับเงินเดือนเพิ่มเติมในรูปแบบของโบนัสหรือส่วนแบ่ง
 6. ความโปร่งใส กระบวนการกำหนดเงินเดือนควรโปร่งใสและโปร่งใส เพื่อให้สมาชิกในกรรมการและผู้ถือหุ้นทราบถึงว่าเงินเดือนของกรรมการถูกกำหนดโดยถูกต้องและสอดคล้องกับหลักการที่เป็นที่ยอมรับในองค์กร

การกำหนดเงินเดือนของกรรมการเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและสำคัญเนื่องจากมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นและสมาชิกในกรรมการ การใช้หลักการเหล่านี้ช่วยให้การกำหนดเงินเดือนเป็นอย่างที่เหมาะสมและยุติธรรมต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องในองค์กร

นี่คือระดับเงินเดือนที่สามารถพบในตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารต่าง ๆ ในบริษัท

 1. ผู้บริหารสูงสุด (CEO) เงินเดือนของ CEO มักอยู่ในระดับสูงมากและมักมีบริเวณเฉลี่ยที่น่าสนใจขึ้นอยู่กับขนาดและธุรกิจของบริษัท โดย CEO ของบริษัทใหญ่ ๆ และบริษัทที่มีผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดมักจะได้รับเงินเดือนและรายได้ประสิทธิภาพมากที่สุด
 2. ผู้บริหารออกจากตำแหน่งทางการเงิน (CFO) CFO มักได้รับเงินเดือนที่สูงเนื่องจากความรับผิดชอบในการบริหารการเงินและความเสี่ยงในบริษัท การเดินทางไปรอบโลกเพื่อดำเนินธุรกิจ และการสร้างแผนยุทธยานภายใน
 3. ผู้บริหารด้านการตลาด (CMO) ผู้บริหารด้านการตลาดมักมีเงินเดือนที่สูง เนื่องจากมีความรับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดและสร้างแบรนด์สินค้าหรือบริการของบริษัท
 4. ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO/CTO) CIO และ CTO มักได้รับเงินเดือนที่สูง เนื่องจากมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
 5. ผู้บริหารด้านการผลิต (COO) COO มักได้รับเงินเดือนที่สูง เนื่องจากมีความรับผิดชอบในการจัดการกระบวนการผลิตและความเสี่ยงในด้านนี้
 6. ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ (CHRO) CHRO มักได้รับเงินเดือนที่สูง เนื่องจากมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและการสรรหา
 7. ผู้บริหารด้านกฎหมาย (General Counsel) General Counsel มักได้รับเงินเดือนที่สูง เนื่องจากมีความรับผิดชอบในด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท

ความเป็นจริงคือเงินเดือนของผู้บริหารมีความหลากหลายมากและขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดและลักษณะของบริษัท, สถานะของตำแหน่งที่มีอยู่, และประสบการณ์ของผู้บริหารในองค์กร การชำระเงินเดือนของผู้บริหารมักถูกกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการผู้ถือหุ้นของบริษัทและมักมีการปรึกษากับนักวิเคราะห์ค่าตอบแทนเพื่อกำหนดระดับเงินเดือนที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือนกรรมการต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

เงินเดือนกรรมการของบริษัท ถ้ารายได้ไม่เข้าข่ายที่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดา ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย
Click to rate this post!
[Total: 220 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )