เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี

รับทำบัญชี.COM | เงินเข้าบัญชีเกิน 2 ล้าน เสียภาษีเท่าไหร่?

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี

ตามกฎหมาย เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรียกว่า “เงินได้พึงประเมิน” หมายถึง เงินได้ของบุคคลใดๆ หรือหน่วยภาษีใดข้างต้นที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีใดๆ หรือเงินได้ ที่เกิดขึ้นในปีภาษี ได้แก่
1. เงิน
2. ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน ที่ได้รับจริง
3. ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน
4. เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้
5. เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนด*1-3 ที่ได้รับจริง(เกณฑ์เงินสด)

“เงินได้” (Income) ในบัญชีเป็นเป็นรายได้ที่รับเข้ามาในองค์กรหรือบริษัท จากกิจกรรมหรือการดำเนินกิจการต่าง ๆ โดยมักถูกบันทึกในบัญชีรายรับ รายได้นั้นสามารถมาจากหลายแหล่งต่าง ๆ เช่น

  1. รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ ส่วนใหญ่ของรายได้มาจากการขายสินค้าหรือบริการของบริษัทหรือธุรกิจ. รายได้จะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าชำระเงินในการซื้อสินค้าหรือบริการ

  2. รายได้จากดอกเบี้ย รายได้จากดอกเบี้ยส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในตราสารต่าง ๆ หรือการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า บริษัททางการเงินเช่น ธนาคารและบริษัทประกันจะได้รับรายได้จากดอกเบี้ย

  3. รายได้จากการลงทุน รายได้จากการลงทุนในหลายประเภท เช่น ผลประกอบการจากหุ้น, รายได้จากการขายสินทรัพย์อินทรีย์, รายได้จากการซื้อขายสินค้าหรืออสังหาริมทรัพย์, และอื่น ๆ

  4. รายได้จากการเช่าทรัพย์สิน รายได้จากการเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ในบัญชีรายรับ

  5. รายได้จากค่าตอบแทน รายได้ที่มาจากค่าตอบแทนในการทำงานหรือการให้บริการ

  6. รายได้จากการขายสินทรัพย์คงที่ การขายทรัพย์สินที่ไม่ใช้และไม่จำเป็นต้องใช้ในกิจการ

รายได้มีบทบาทสำคัญในการวัดประสิทธิภาพขององค์กรหรือธุรกิจ นอกจากนี้ รายได้ยังมีบทบาทในการเก็บภาษี การกำหนดรายจ่าย การวางแผนการเงิน และการบริหารจัดการทางการเงิน. การติดตามและวิเคราะห์รายได้เป็นสิ่งสำคัญในการบริหารการเงินของบริษัทหรือองค์กรเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและรอบคอบ

 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )