รับทำบัญชี.COM | เพื่อสังคมธุรกิจเพื่อสังคมมีอะไรบ้าง?

Click to rate this post!
[Total: 216 Average: 5]

เพื่อสังคม

น่ายินดีที่คุณสนใจที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อสังคม! การเป็นผู้ประกอบการที่มีการแสวงหาผลประโยชน์สังคมนั้นเป็นทางเลือกที่ดีที่สามารถสร้างผลกระทบที่ดีให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้พร้อมกับที่ทำกำไรได้อีกด้วย ต่อไปนี้คือขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มต้นธุรกิจเพื่อสังคม

 1. กำหนดพื้นที่หรือประเด็น พิจารณาประเด็นที่คุณต้องการแก้ไขหรือปัญหาที่คุณต้องการแก้ไขในสังคม เลือกให้มันเป็นเรื่องที่คุณสนใจอย่างยิ่งและมีความเชื่อมั่นว่าคุณสามารถช่วยแก้ไขได้

 2. วางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจของคุณและวิสัยทัศน์ของคุณ วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจน รวมถึงการประมาณการทางการเงินและเส้นทางการเติบโตของธุรกิจ

 3. วิเคราะห์ตลาด ศึกษาตลาดและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า และสำรวจคู่แข่งในตลาด

 4. สร้างแบบจำลองธุรกิจ สร้างแบบจำลองธุรกิจที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการทำกำไรของธุรกิจของคุณ ปรับแต่งและปรับปรุงแบบจำลองเพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณ

 5. ระบบเงินทุน พิจารณาทางเลือกในการระดมทุนสำหรับธุรกิจของคุณ เช่น การกู้ยืมธุรกิจสังคม การขอทุนจากองค์กรสนับสนุน หรือการสร้างพันธบัตร

 6. การดำเนินธุรกิจ สร้างทีมงานที่มีความสามารถและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ กำหนดกระบวนการทำงานที่เหมาะสมและกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน

 7. ติดตามและประเมินผล ติดตามความก้าวหน้าของธุรกิจของคุณตามตัวเลขและตัวชี้วัดที่กำหนด ประเมินผลและปรับปรุงแผนธุรกิจของคุณเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตและเป็นไปตามที่คุณต้องการ

การทำธุรกิจเพื่อสังคมสามารถช่วยสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมได้ในหลายด้าน เช่น การสร้างงานที่มีคุณค่าสำหรับชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาทักษะของบุคคลในสังคม การลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือการสนับสนุนกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ เป็นต้น

อย่าลืมที่จะทำความเข้าใจกฎหมายและระเบียบของธุรกิจที่คุณสนใจเพื่อปกปริดธุรกิจของคุณไว้ด้วย นอกจากนี้ยังควรคำนึงถึงความยั่งยืนของธุรกิจของคุณในระยะยาว และรักษาความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของคุณอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจเพื่อสังคมมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นและความพยายาม คุณสามารถสร้างธุรกิจที่สร้างสรรค์และสร้างผลประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและสังคมได้ ขอให้คุณมีความสำเร็จในการเริ่มต้นธุรกิจเพื่อสังคมของคุณ!

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจเพื่อสังคม

ดังนี้คือตัวอย่างตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายในธุรกิจเพื่อสังคม

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
การขายสินค้า 500,000 300,000
การให้บริการครูฝึกสอน 200,000 150,000
การระดมทุนจากองค์กรสนับสนุน 100,000
การขอทุนจากกองทุนสังคม 50,000
การขายหุ้นหรือส่วนแบ่ง 50,000
รายรับรวม 900,000  
รายจ่ายรวม   450,000
กำไรสุทธิ   450,000

โดยตัวอย่างตารางด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น รายรับและรายจ่ายของธุรกิจเพื่อสังคมจะขึ้นอยู่กับลักษณะและโครงสร้างของธุรกิจเป็นอย่างมาก คุณควรปรับแต่งตารางตามลักษณะธุรกิจของคุณเอง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและรายละเอียดทางการเงินของคุณอย่างแท้จริง

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจ ธุรกิจเพื่อสังคม

เพื่อวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจเพื่อสังคม นี่คือตัวอย่างแนวทางในการวิเคราะห์

 1. จุดแข็ง (Strengths)
 • การสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ความมุ่งมั่นและความใฝ่ฝันที่แรงขึ้น
 • ทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
 • ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 1. จุดอ่อน (Weaknesses)
 • ขีดจำกัดทางทรัพยากรทางการเงินหรือบุคคล
 • ขาดความรู้หรือทักษะทางธุรกิจที่จำเป็น
 • อาจมีความยุ่งยากในการระดมทุนหรือการเข้าถึงทรัพยากร
 • ขาดประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจ
 1. โอกาส (Opportunities)
 • สภาวะเศรษฐกิจหรือนโยบายที่สนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม
 • ความต้องการที่สูงของลูกค้าในสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสังคม
 • ความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มุ่งหวังสินค้าและบริการที่มีผลต่อสังคม
 • ความร่วมมือกับองค์กรสนับสนุนหรือร่วมทำงานกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
 1. อุปสรรค (Threats)
 • การแข่งขันจากธุรกิจที่ไม่สนใจผลประโยชน์สังคม
 • ความผันผวนในนโยบายการตรวจสอบหรือกฎหมายที่สามารถมีผลกระทบต่อธุรกิจ
 • ความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อสังคม
 • ข้อจำกัดทางกฎหมายหรือข้อกำหนดที่ส่งผลต่อธุรกิจ

การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้คุณเข้าใจแนวทางการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมของคุณ โดยการใช้ข้อมูลนี้เพื่อเตรียมตัวในการดำเนินกิจการและสร้างกลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จในสังคมและทางธุรกิจได้

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเพื่อสังคม ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานเฉพาะธุรกิจเพื่อสังคมที่คุณควรรู้

 1. สังคม (Society) – คำนี้หมายถึงกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์และมีการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมเดียวกัน

 2. ความยั่งยืน (Sustainability) – คำนี้หมายถึงการดำเนินธุรกิจอย่างที่ไม่เป็นที่เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาว

 3. ผลกระทบสังคม (Social Impact) – คำนี้หมายถึงผลที่ธุรกิจมีต่อสังคม รวมถึงผลที่ดีและเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมธุรกิจ

 4. ภารกิจสังคม (Social Mission) – คำนี้หมายถึงวัตถุประสงค์หลักของธุรกิจเพื่อสร้างผลประโยชน์สังคม รวมถึงการแก้ไขหรือช่วยเหลือปัญหาสังคม

 5. ความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility) – คำนี้หมายถึงการปฏิบัติตามหลักการทางสังคมและการรับผิดชอบต่อสังคมโดยธุรกิจ

 6. คนเพื่อสังคม (Social Entrepreneur) – คำนี้หมายถึงผู้ประกอบการที่มุ่งหวังทำธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและสร้างผลประโยชน์สังคม

 7. การสร้างผลประโยชน์สังคม (Social Value Creation) – คำนี้หมายถึงกระบวนการสร้างค่าและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากธุรกิจและมีผลต่อสังคม

 8. ภาคส่วนที่มีส่วนร่วม (Stakeholder) – คำนี้หมายถึงกลุ่มหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อธุรกิจ รวมถึงลูกค้า พนักงาน ผู้ลงทุน สังคม และองค์กรอื่น ๆ

 9. ความร่วมมือ (Collaboration) – คำนี้หมายถึงการทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจเพื่อสร้างผลประโยชน์สังคมที่ดีขึ้น

 10. การวัดผล (Impact Measurement) – คำนี้หมายถึงกระบวนการวัดและประเมินผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือโครงการธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อตรวจสอบว่าผลประโยชน์สังคมถูกบรรลุหรือไม่

ฉันหวังว่าคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและสื่อสารเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมได้ดียิ่งขึ้น ถ้าคุณต้องการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ใดคำศัพท์หนึ่ง กรุณาบอกมาเพิ่มเติมครับ

ธุรกิจ ธุรกิจเพื่อสังคม ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

ในการก่อตั้งและดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม คุณจะต้องจดทะเบียนและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายของประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจอยู่ ตราบเท่าที่ธุรกิจของคุณมีความจำเป็นต้องจดทะเบียน นี่คือรายการทะเบียนที่ส่วนใหญ่อาจต้องจดในธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย

 1. จดทะเบียนนิติบุคคล คุณจะต้องจดทะเบียนบริษัทหรือองค์กรนิติบุคคลตามกฎหมายธรรมนูญของประเทศ เพื่อให้ธุรกิจของคุณมีตัวตนทางกฎหมายและสามารถดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้อง

 2. ทะเบียนพาณิชย์ คุณอาจต้องลงทะเบียนพาณิชย์หากธุรกิจของคุณมีการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจรวมถึงการขายสินค้าหรือบริการเพื่อสร้างผลประโยชน์สังคม

 3. ทะเบียนภาษีอากร คุณจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 4. การจดทะเบียนสถานประกอบการ ถ้าคุณมีสถานที่ใช้เป็นสำนักงานหรือฐานการดำเนินธุรกิจ คุณอาจต้องสมัครจดทะเบียนสถานประกอบการเพื่อให้เป็นที่ประจำของธุรกิจของคุณ

 5. อื่น ๆ อาจมีการจดทะเบียนเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือความต้องการทางธุรกิจ เช่น การลงทะเบียนเป็นสมาชิกขององค์กรสนับสนุนหรือการรับรองความสามารถเฉพาะของธุรกิจ

คำแนะนำสำหรับคุณคือการตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศที่คุณกำลังดำเนินธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น

บริษัท ธุรกิจเพื่อสังคม เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจเพื่อสังคมที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือองค์กรนิติบุคคลในประเทศไทยจะต้องชำระภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ นี่คือภาษีที่ธุรกิจเพื่อสังคมอาจต้องจ่าย

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ถ้าเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่เป็นนิติบุคคลซึ่งผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) หากธุรกิจเพื่อสังคมมีการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ใช้ระบบ VAT จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราภาษีที่กำหนดโดยกฎหมาย

 3. ภาษีนิติบุคคล (Corporate Income Tax) ธุรกิจเพื่อสังคมที่เป็นนิติบุคคลอาจต้องชำระภาษีนิติบุคคลตามอัตราภาษีที่กำหนดโดยกฎหมาย จำนวนภาษีนิติบุคคลที่ต้องชำระขึ้นอยู่กับระดับรายได้ของธุรกิจ

 4. อื่น ๆ อาจมีภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศหรือภูมิภาค เช่น ภาษีประกันสังคม หรือค่าธรรมเนียมท้องถิ่น

ขอให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อสังคม และให้คำปรึกษากับทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางภาษีเพื่อให้คุณได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เกี่ยวกับภาษีที่ต้องชำระในประเทศหรือพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจอยู่

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )