กำลังปรับปรุง

5 ช่อง เรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนกันเถอะ

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

ข้อดีในการทำบัญชีครัวเรือน การทำบัญชีครัวเรือนเป็นการจดบันทึกรายการ

          ในช่วงภาวะเศรษฐกิจขึ้น ๆ ลงแบบนี้ สิ่งที่พวกเราควรจะยึดไว้เป็นแบบอย่างคือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงนำหลักปรัชญาความพอเพียง ให้พวกเราคนไทยทุกคน รู้จักสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง รู้จักประมาณตนเอง ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิต ซึ่งการทำบัญชีครัวเรือนถือเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ในการใช้จ่ายรวมถึงรายรับในแต่ละวัน เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินสภาวะของการเงินของเราเองว่าเป็นอย่างไร จะได้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินชีวิตประจำวัน

ข้อดีในการทำบัญชีครัวเรือน การทำบัญชีครัวเรือนเป็นการจดบันทึกรายการการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งรายรับที่ได้มากับรายจ่าย ซึ่งทำให้ทราบสถานะในสภาวะทางการเงิน ง่ายต่อการตรวจสอบ ช่วยควบคุมรักษาการใช้จ่าย เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงในการใช้จ่ายได้ทัน ช่วยในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาหนี้สินต่าง ๆ ได้ เริ่มต้นทำบัญชีครัวเรือนได้อย่างไร เราสามารถเริ่มต้นทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย ๆ เพียงแค่หาสมุดมาหนึ่งเล่ม และหาปากกาหรือดินสอสำหรับเขียนลงไปในสมุดบัญชีครัวเรือน ทำได้หลากหลายรูปแบบ ปกติแล้วควรจัดทำตารางเป็น 5 ช่องด้วยกัน ประกอบด้วย วันเดือนปีที่เกิดรายการนั้น ๆ รายการที่ปฏิบัติ และรายรับ รายจ่าย

สุดท้ายคือยอดคงเหลือซึ่งเป็นช่องสรุปยอดเงินคงเหลือในแต่ละวัน  ใช้เวลาต่อวันราว 5-10 นาที ก็จะได้ทราบข้อมูลทางการเงินไว้สำหรับนำไปวางแผนการเงินของครอบครัวได้อย่างสบาย ๆ หลักการในการบันทึกบัญชีครัวเรือน หลักการง่าย ๆ ในการบันทึกบัญชีครัวเรือนก็คือ การมองภาพใหญ่ของปีหนึ่ง ๆ ก่อนว่ามีรายการอะไรบ้าง เช่น รายจ่ายที่ค่อนข้างคงที่ พวกค่าเรียนหนังสือลูก ค่าอาหาร ค่าน้ำมันรถ ค่าไฟฟ้า ฯลฯ ลำดับต่อไปมองภาพหนี้สินที่เป็นภาพใหญ่เป็นภาระที่ต้องชดใช้คืนในอนาคต เช่น การกู้ยืมเงินจากธนาคารต่าง ๆ การเช่าซื้อ การจำนำ การจำนอง การขายฝาก เป็นต้น เงินคงเหลือ


ที่เป็นรายการจากการนำรายรับมาหักรายจ่ายแล้ว หากมีรายรับมากกว่ารายจ่ายจะเกิดเงินที่เรียกว่ากำไร แต่หากนำรายรับหักรายจ่ายแล้วพบว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับ และทำให้เงินคงเหลือติดลบ เราจะเรียกว่า ภาวะขาดทุน การวิเคราะห์บัญชีครัวเรือน หลังจากได้บันทึกรายการของบัญชีครัวเรือนแล้ว เมื่อผ่านพ้นเวลาไปสักระยะหนึ่ง ราว 1 เดือน ก็สามารถนำข้อมูลที่เราได้บันทึกมาวิเคราะห์ได้แล้วว่า รายรับรายจ่ายของเรามีความสมดุลหรือไม่ หากเงินคงเหลือเป็นขาดทุน

ก็สามารถนำข้อมูลมาพิจารณาว่าพอจะมีรายการไหนที่สามารถลดหรือตัดออกได้บ้าง ด้วยเป็นรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเท่าไหร่นัก หากทำได้อย่างนี้ เราก็จะสามารถแก้ปัญหาหนี้สินได้ทางหนึ่ง จะเห็นได้ว่าการทำบัญชีครัวเรือน มีขั้นตอนวิธีการทำที่ไม่ยากเลย ข้อดีที่ได้รับนั้นก็มีมากมาย สละเวลาต่อวันไม่กี่นาที จะทำให้มีข้อมูลในการใช้วางแผนรายการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายรับได้เป็นอย่างดี

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ข้อดีในการทำบัญชีครัวเรือน การทำบัญชีครัวเรือนเป็นการจดบันทึกรายการ
ข้อดีในการทำบัญชีครัวเรือน การทำบัญชีครัวเรือนเป็นการจดบันทึกรายการ

Leave a Comment

Scroll to Top