รับทำบัญชี.COM | เรียนรู้เรื่องงบการเงินและความสำคัญที่ช่วยวางแผนธุรกิจ

Click to rate this post!
[Total: 63 Average: 5]

เรียนรู้เรื่องงบการเงินและความสำคัญที่ช่วยวางแผนธุรกิจ

ถึงแม้ว่าธุรกิจ SME จะมีระบบการบริหารงานที่ไม่ยุ่งยาก และผู้ประกอบการเองอาจไม่มีความรู้ด้านการเงินและบัญชีมากนัก โดยเฉพาะเรื่องของงบการเงิน แต่เพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและเติบโตได้ดีนั้น เจ้าของกิจการควรให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์งบการเงิน ซึ่งมีส่วนช่วยให้เจ้าของธุรกิจ SME มีข้อมูลในการบริหารจัดการธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยสามารถแก้ไขปัญหาในการบริหารงาน สถานะการเงิน รวมถึงปัญหาอื่นใด ทำให้มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการดูสถานะการเงินและผลการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถเป็นข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ อีกด้วย การวิเคราะห์งบการเงินคืออะไร การวิเคราะห์งบการเงินคือ การค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการจากงบการเงินของกิจการนั้น แล้วนำข้อเท็จจริงดังกล่าวมากประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีงบการเงินต่าง ๆ ดังนี้
1.งบดุล งบดุลจะช่วยให้เห็นฐานะการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวดบัญชี โดยจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องของกิจการ ซึ่งได้แก่ รายการสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ  โดยสินทรัพย์จะเท่ากับหนี้สินและส่วนของเจ้าของหรือทุนนั่นเอง งบดุลเป็นตัวแสดงผลของธุรกิจว่ามีกำไรมากน้อยเท่าไร หากกำไรทุกงวดแสดงว่ากิจการเติบโต แต่หากขาดทุนทุกงวดย่อมไม่เป็นผลดี ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจเลิกกิจการไปในที่สุด
2.งบกำไรขาดทุน เจ้าของธุรกิจสามารถพิจารณางบกำไรขาดทุนว่าเกิดจากอะไร เพราะจะเห็นรายได้รวม ต้นทุนขาย กำไรเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร และกำไรสุทธิของกิจการ ว่าเป็นอย่างไร หากผลการดำเนินงานเป็นบวกย่อมส่งผลดี แต่หากผลออกมาเป็นลบหรือขาดทุน เจ้าของกิจการต้องทำการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้กิจการย่ำแย่ลงไป
3.งบกระแสเงินสด เป็นงบที่แสดงความเคลื่อนไหวของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด แสดงให้เห็นถึงการไหลเวียนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดว่าอยู่ที่กิจกรรมใดดังต่อไปนี้
1.กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งบอกถึงความสามารถของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี
2.กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียน
3.กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน มีผลกระทบในส่วนของการกู้ยืมเงินและส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการ สรุปก็คืองบกระแสเงินสดจะทำให้เจ้าของกิจการทราบว่าการดำเนินงานนั้นทำให้มีเงินเพิ่มขึ้นหรือลดลง และยังสามารถบอกด้วยในกรณีที่กิจการมีกำไรสุทธิติดลบ
อาจมาจากการขาดทุนทางบัญชีแต่ไม่ได้มีการจ่ายเงินออกไปจริง จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์งบการเงินมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการทุกราย ทำให้สามารถวางแผนการดำเนินงานและตัดสินใจจากข้อมูลที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
 

เรียนรู้เรื่องงบการเงินและความสำคัญที่ช่วยวางแผนธุรกิจ
เรียนรู้เรื่องงบการเงินและความสำคัญที่ช่วยวางแผนธุรกิจ