รับทำบัญชี.COM | เรียนรู้เรื่องงบการเงินและความสำคัญที่ช่วยวางแผนธุรกิจ

เรียนรู้เรื่องงบการเงินและความสำคัญที่ช่วยวางแผนธุรกิจ

ถึงแม้ว่าธุรกิจ SME จะมีระบบการบริหารงานที่ไม่ยุ่งยาก และผู้ประกอบการเองอาจไม่มีความรู้ด้านการเงินและบัญชีมากนัก โดยเฉพาะเรื่องของงบการเงิน แต่เพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและเติบโตได้ดีนั้น เจ้าของกิจการควรให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์งบการเงิน ซึ่งมีส่วนช่วยให้เจ้าของธุรกิจ SME มีข้อมูลในการบริหารจัดการธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยสามารถแก้ไขปัญหาในการบริหารงาน สถานะการเงิน รวมถึงปัญหาอื่นใด ทำให้มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการดูสถานะการเงินและผลการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถเป็นข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ อีกด้วย การวิเคราะห์งบการเงินคืออะไร การวิเคราะห์งบการเงินคือ การค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการจากงบการเงินของกิจการนั้น แล้วนำข้อเท็จจริงดังกล่าวมากประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีงบการเงินต่าง ๆ ดังนี้
1.งบดุล งบดุลจะช่วยให้เห็นฐานะการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวดบัญชี โดยจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องของกิจการ ซึ่งได้แก่ รายการสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ  โดยสินทรัพย์จะเท่ากับหนี้สินและส่วนของเจ้าของหรือทุนนั่นเอง งบดุลเป็นตัวแสดงผลของธุรกิจว่ามีกำไรมากน้อยเท่าไร หากกำไรทุกงวดแสดงว่ากิจการเติบโต แต่หากขาดทุนทุกงวดย่อมไม่เป็นผลดี ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจเลิกกิจการไปในที่สุด
2.งบกำไรขาดทุน เจ้าของธุรกิจสามารถพิจารณางบกำไรขาดทุนว่าเกิดจากอะไร เพราะจะเห็นรายได้รวม ต้นทุนขาย กำไรเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร และกำไรสุทธิของกิจการ ว่าเป็นอย่างไร หากผลการดำเนินงานเป็นบวกย่อมส่งผลดี แต่หากผลออกมาเป็นลบหรือขาดทุน เจ้าของกิจการต้องทำการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้กิจการย่ำแย่ลงไป
3.งบกระแสเงินสด เป็นงบที่แสดงความเคลื่อนไหวของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด แสดงให้เห็นถึงการไหลเวียนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดว่าอยู่ที่กิจกรรมใดดังต่อไปนี้
1.กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งบอกถึงความสามารถของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี
2.กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียน
3.กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน มีผลกระทบในส่วนของการกู้ยืมเงินและส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการ สรุปก็คืองบกระแสเงินสดจะทำให้เจ้าของกิจการทราบว่าการดำเนินงานนั้นทำให้มีเงินเพิ่มขึ้นหรือลดลง และยังสามารถบอกด้วยในกรณีที่กิจการมีกำไรสุทธิติดลบ
อาจมาจากการขาดทุนทางบัญชีแต่ไม่ได้มีการจ่ายเงินออกไปจริง จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์งบการเงินมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการทุกราย ทำให้สามารถวางแผนการดำเนินงานและตัดสินใจจากข้อมูลที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
 

เรียนรู้เรื่องงบการเงินและความสำคัญที่ช่วยวางแผนธุรกิจ
เรียนรู้เรื่องงบการเงินและความสำคัญที่ช่วยวางแผนธุรกิจ
Click to rate this post!
[Total: 63 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )