เลขมูลนิธิ

การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรมูลนิธิหรือสมาคม

Click to rate this post!
[Total: 293 Average: 5]

การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรมูลนิธิหรือสมาคม

การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรมูลนิธิหรือสมาคม

มูลนิธิหรือสมาคมซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จะต้องยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ล.ป.10) ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือวันที่เริ่มประกอบกิจการในประเทศไทย แล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top