เลขมูลนิธิ

รับทำบัญชี.COM | ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรมูลนิธิหรือสมาคม?

การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรมูลนิธิหรือสมาคม

มูลนิธิหรือสมาคมซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จะต้องยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ลป10) ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือวันที่เริ่มประกอบกิจการในประเทศไทย แล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง

มูลนิธิและสมาคมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มุ่งมั่นทางสังคมและมีจุดประสงค์เหมือนกันในการให้บริการและสนับสนุนกลุ่มหรือสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่มีความแตกต่างในลักษณะและวัตถุประสงค์หลักต่างกัน ดังนี้

มูลนิธิ (Foundation)

  1. วัตถุประสงค์หลัก มูลนิธิมักมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือเสริมสร้างความดีในสังคม เช่น การสนับสนุนศึกษา, สุขภาพ, ศิลปวัฒนธรรม, และอื่น ๆ
  2. การดำรงอยู่ มูลนิธิมักมีเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่ถูกจัดสรรเพื่อสนับสนุนโครงการหรือสวัสดิการทางสังคมที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ มักจัดทำงบประมาณและติดตามผลการใช้เงินอย่างระมัดระวัง
  3. ตัวบริหาร มูลนิธิมักมีบริหารจัดการและคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและการใช้ทรัพยากรของมูลนิธิ

สมาคม (Association)

  1. วัตถุประสงค์หลัก สมาคมมักมีวัตถุประสงค์หลักในการรวมกลุ่มของบุคคลหรือองค์กรที่มีความสนใจหรือเป้าหมายทางสังคมที่เหมือนกัน เพื่อสนับสนุนและประสานงานเพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ของสมาคม
  2. การดำรงอยู่ สมาคมมักมีสมาชิกหรือสมาชิกสมาคมที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการตัดสินใจของสมาคม การดำรงอยู่ของสมาคมขึ้นอยู่กับสมาชิก
  3. ตัวบริหาร สมาคมมักมีคณะกรรมการหรือบุคคลในตำแหน่งบริหารที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของสมาคมและการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม

เพื่อสรุป, มูลนิธิมักเน้นการให้บริการเพื่อเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือสร้างความดีในสังคม ในขณะที่สมาคมมักเน้นการรวมกลุ่มของบุคคลหรือองค์กรที่มีเป้าหมายหรือความสนใจทางสังคมที่เหมือนกันเพื่อสนับสนุนและประสานงานในการบรรเทาปัญหาหรือส่งเสริมวัตถุประสงค์ทางสังคมที่เหมือนกัน

Click to rate this post!
[Total: 46 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )