การจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีบริษัทจำกัด

การจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีบริษัทจำกัด

Click to rate this post!
[Total: 191 Average: 5]

การจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีบริษัทจำกัด

การจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีบริษัทจำกัด

*** การจดทะเบียนเลิก และ ชำระบัญชีบริษัทจำกัด ***
บริษัทจำกัดอาจเลิกกันได้หลายกรณี ดังต่อไปนี้
1. เลิกโดยผลของกฎหมายกรณีข้อบังคับกำหนดเหตุเลิกไว้และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้นตั้งบริษัทโดยกำหนดระยะเวลาไว้และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้นตั้งบริษัทเพื่อทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด และเมื่อทำกิจการนั้นเสร็จแล้วบริษัทล้มละลายนายทะเบียนขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน (ถอนทะเบียนร้าง)
2. โดยความประสงค์ของผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท
3. เลิกโดยคำสั่งศาล เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัทคือทำผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัทบริษัทไม่เริ่มประกอบการภายใน 1 ปี นับแต่จดทะเบียน หรือหยุดทำการถึง 1 ปีการค้ามีแต่ขาดทุนและไม่มีหวังฟื้นกลับคืนจำนวนผู้ถือหุ้นเหลือไม่ถึง 7 คนเมื่อบริษัทจำกัดซึ่งเป็นนิติบุคคลเลิกกัน บริษัทจะยังคงตั้งอยู่เพื่อการชำระบัญชีและการเลิกบริษัทกรณีอื่นนอกจากล้มละลายต้องมีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี เพื่อดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระสะสางบัญชีของบริษัทจำกัดให้เสร็จสิ้นไป

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
การจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีบริษัทจำกัด
การจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีบริษัทจำกัด

Leave a Comment

Scroll to Top