รับทำบัญชี.COM | เอกสารบริษัทความสำคัญและการบริหารมีอะไรบ้าง?

เอกสารบริษัท

เอกสารบริษัทเป็นเอกสารที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทหรือองค์กรในด้านต่าง ๆ ด้านการตรวจสอบ, การประกอบการ, การเงิน, และกฎหมาย นี่คือบางประเภทของเอกสารบริษัทที่สำคัญ

 1. หนังสือรับรองบริษัท (Certificate of Incorporation) เอกสารที่ยืนยันว่าบริษัทได้ถูกจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีสิทธิทางกฎหมายในการดำเนินกิจการ.
 2. ข้อบังคับบริษัท (Articles of Association) เอกสารที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งและการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกในบริษัท.
 3. สัญญาสมาชิก (Shareholder Agreement) เอกสารที่ระบุสิทธิและความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นและสมาชิกในบริษัท รวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับการบริหารและการตัดสินใจในบริษัท.
 4. เอกสารการจดทะเบียนบริษัท (Company Registration Document) เอกสารที่ระบุรายละเอียดของบริษัท เช่น ชื่อบริษัท, ที่อยู่, วัตถุประสงค์, โครงสร้างองค์กร, และผู้บริหาร.
 5. รายชื่อผู้ถือหุ้น (Shareholder Registry) เอกสารที่ระบุรายชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัท.
 6. เอกสารการเลือกตั้งผู้บริหาร (Board Resolutions) เอกสารที่ระบุการเลือกตั้งผู้บริหารและการตัดสินใจสำคัญในบริษัท.
 7. สัญญาและข้อตกลง (Contracts and Agreements) เอกสารที่ระบุข้อตกลงระหว่างบริษัทกับบุคคลที่สามหรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ.
 8. เอกสารการเงิน (Financial Documents) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินของบริษัท เช่น งบการเงิน, รายงานการเงิน, และรายงานสถานะการเงิน.
 9. เอกสารภาษี (Tax Documents) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่บริษัทต้องชำระ รวมถึงการรายงานภาษี.
 10. เอกสารทางกฎหมาย (Legal Documents) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายของบริษัท เช่น สัญญาเช่า, การตัดสินคดี, และเอกสารสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย.
 11. เอกสารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Documents) เอกสารเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท เช่น สัญญาจ้างงาน, นโยบายบริษัท, และรายงานการประเมินผลการทำงาน.
 12. เอกสารประกันภัย (Insurance Documents) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยที่บริษัทได้รับการคุ้มครอง.
 13. เอกสารทางเทคโนโลยี (Technology Documents) เอกสารที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในกิจการ เช่น สัญญาใช้งานซอฟต์แวร์.

เอกสารบริษัทเป็นสิ่งสำคัญที่ควรรักษาอย่างปลอดภัยและควรเป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและนำไปใช้ในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยได้อย่างถูกต้องในอนาคต การรักษาเอกสารนี้อย่างดีเป็นสิ่งสำคัญเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทหรือองค์กรของคุณในระยะยาวและยั่งยืน.

 
Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )