เอกสารบัญชีหาย

รับทำบัญชี.COM | แจ้งหน่วยงานเนื่องจากเอกสารบัญชีหาย?

Click to rate this post!
[Total: 25 Average: 5]

เอกสารบัญชีหาย

แจ้งหน่วยงานเนื่องจากเอกสารบัญชีหาย

วิธีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องเอกสารบัญชีเสียหายน้ำท่วม สามารถแจ้งได้ที่ไหนคะ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย
+++ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่ประสงค์จะแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายให้ใช้ แบบ ส.บช. ๒ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้พร้อมด้วยหลักฐานเอกสารตามที่ระบุไว้ใน แบบ ส.บช. ๒ โดยยื่นต่อสารวัตรบัญชีประจำสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ ณ สำนักงานบัญชีประจำท้องที่ที่มีเขตอำนาจในจังหวัดที่สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ หรือยื่นต่อสารวัตรใหญ่บัญชี สำนักงานกลางบัญชี ณ สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายนั้น