รับทำบัญชี.COM | จะต้องมีเอกสารหรือข้อมูลอะไรที่ต้องให้กับผู้ทำบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 39 Average: 5]

จะต้องมีเอกสารหรือข้อมูลอะไรที่ต้องให้กับผู้ทำบัญชี

เพื่อให้ผู้ทำบัญชีทำงานได้อย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ คุณควรมีเอกสารและข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้ผู้ทำบัญชีทำการบัญชีของคุณ

  1. รายการรายได้ ประกอบด้วยใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ที่แสดงถึงรายได้ที่คุณได้รับ เช่น ใบเสร็จจากการขายสินค้าหรือบริการ ใบแจ้งหนี้จากลูกค้า รายงานยอดขาย เป็นต้น

  2. รายการค่าใช้จ่าย นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ เช่น ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ที่แสดงถึงค่าใช้จ่ายสำหรับวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายโฆษณา เป็นต้น

  3. รายการเงินสด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินสดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ เช่น ใบเสร็จรับเงินที่ออกจากเคาน์เตอร์ของคุณ ใบรับเงินสด หรือบันทึกการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับเงินสด

  4. รายการทรัพย์สินและหนี้สิน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่ในธุรกิจของคุณ เช่น ทรัพย์สินคงเหลือ เช่น สินค้าคงเหลือ วัสดุสิ้นเปลือง หนี้สินที่คุณเป็นหนี้และต้องชำระเงิน

  5. บัญชีธนาคาร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ เช่น รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร เงินฝาก รายการธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

  6. เอกสารอื่นๆ ถ้ามีเอกสารหรือข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญต่อการทำบัญชี เช่น สัญญาการเช่า สัญญาการกู้ยืม หรือเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณควรจะส่งมาให้ผู้ทำบัญชีด้วย

คำแนะนำเพิ่มเติมคือให้คุณติดต่อกับผู้ทำบัญชีของคุณเพื่อตรวจสอบว่ามีเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมใดที่อาจเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานบัญชีของคุณ