รับทำบัญชี.COM | นิติบุคคล เอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคาร?

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี เอกสารเปิดบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ
1. เวลาที่ประชุม ถ้าจะไปเปิดบัญชีหรือบัญชีเดี่ยวในวันที่จดทะเบียนจัดตั้ง เวลาที่ประชุมต้อง หลังจากจดทะเบียนเสร็จ
2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ควรจะเท่ากับจำนวนผู้ถือหุ้น
3. การแต่งตั้งผู้กระทำการแทนบริษัทฯ จะเป็นใครก็ได้ กี่คนก็ได้ แต่ตอนไปติดต่อกับธนาคาร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องไปพร้อมกันที่ธนาคาร
4. ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อความว่า ประทับตรา หรือ ไม่ประทับตราของบริษัท

เอกสารของผู้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของบุคคลดังนี้
กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ตามหนังสือรับรองข้อ 3 ทุกท่าน โดยท่านที่เป็นผู้ลงนามเปิดบัญชี ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
ตัวอย่างกรรมการที่ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร
ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม >> จะต้องมีเอกสารหรือข้อมูลอะไรที่ต้องให้กับผู้ทำบัญชี

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )