เอกสารในการจดทะเบียน

รับทำบัญชี.COM | เอกสารในการจดทะเบียนต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

Click to rate this post!
[Total: 36 Average: 5]

เอกสารในการจดทะเบียน

เอกสารในการจดทะเบี

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัทจำกัด
1. ชื่อของบริษัท ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
2. ที่ตังสำนักงานแห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) พร้อมเลขรหัสประจำบ้านของที่ตั้งสำนักงาน, E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือกรรมการ
3. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า
4. ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้น ๆ มีมูลคาหุ้นเท่า ๆ กัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท)
5. ชื่อ ที่อยู่ อายุ อาชีพ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้เริ่มก่อการ (อย่างน้อย 3 คน)
6. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ ของพยาน 2 คน
7. จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชำระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
8. ชื่อ ที่อยู่ อายุ อาชีพ และเบอร์โทรศัพท์ของกรรมการ
9. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ)
10. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน
11. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ อาชีพ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น
12. ตราสำคัญของบริษัท

กรณีคนต่างด้าวลงทุนในบริษัทจำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีมีคนต่างด้าวลงทุนในบริษัทจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนแต่คนต่างด้าวเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยทุกคนส่งหลักฐานแสดงที่มาของเงินลงทุนที่สอดคล้องกับจำนวน
สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
เงินที่ชำระแล้วของผู้ถือหุ้นแต่ละราย อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
-สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร หรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
-เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรอง หรือแสดงฐานะทางการเงินของผู้ถือหุ้น หรือ
-สำเนาหลักฐานที่แสดงแหล่งที่มาของเงินที่นำมาชำระค่าหุ้น
-แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
-สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการ, กรรมการทุกคน และผู้ถือหุ้นทุกคน คนละ 1 ชุด ยกเว้นผู้ขอจดทะเบียน (ผู้จะมีอำนาจลงนามของบริษัท) ใช้สำเนาจำนวน 3 ชุด
-รูปถ่ายด้านหน้าสำนักงาน โดยถ่ายให้เห็นป้ายชื่อบริษัท บ้านเลขที่ และบริเวณใกล้เคียง จำนวน 2 รูป
-เรื่องของสถานที่ตั้งบริษัท (สำเนาในข้อนี้ ใช้ 2 ชุด)