รับทำบัญชี.COM | โรงแรมขนาดเล็กงบโรงแรม 12 ห้องใช้เงินเท่าไร?

Click to rate this post!
[Total: 128 Average: 5]

ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก

การเริ่มต้นธุรกิจโรงแรมในเชียงใหม่ หรือที่อื่น ๆ ในประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเบื้องต้นต่อไปนี้

 1. วางแผนธุรกิจ (Business Planning) ก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกิจ ควรวางแผนธุรกิจโดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตลาดเป้าหมาย การแข่งขัน ความต้องการของลูกค้า และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. ค้นหาที่ตั้ง (Location Search) เลือกสถานที่ที่เหมาะสมในเชียงใหม่ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ความใกล้ชิดกับสถานที่ท่องเที่ยว และความสะดวกในการเข้าถึง
 3. การจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration) ลงทะเบียนธุรกิจโรงแรมที่สำนักงานจังหวัดหรืออำเภอที่ตั้งธุรกิจ โดยใช้เอกสารสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
 4. ขอใบอนุญาต (Business License) ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการท่องเที่ยว และอาจจำเป็นต้องขอใบอนุญาตสำหรับก่อสร้างหากต้องมีการสร้างหรือปรับปรุงอาคาร
 5. ซื้ออุปกรณ์และวัสดุ (Procurement of Equipment and Supplies) สรรหาและซื้ออุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจโรงแรม เช่น เตียง หมอน ผ้าปูที่นอน อุปกรณ์ในห้องน้ำ อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
 6. สร้างแบรนด์และการตลาด (Brand Building and Marketing) สร้างและเสริมสร้างแบรนด์โรงแรม และวางแผนการตลาดเพื่อโฆษณาและดึงดูดลูกค้า
 7. การบริหารจัดการ (Management) จัดทำแผนการบริหารจัดการโรงแรม เช่น การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเงิน และการเช็คอินและเช็คเอาท์ของลูกค้า
 8. สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ (Facilities and Services) สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่น่าสนใจในโรงแรม เช่น สระว่ายน้ำ สปา ร้านอาหาร ห้องออกกำลังกาย และบริการที่เกี่ยวข้อง
 9. การฝึกอบรมพนักงาน (Staff Training) ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมในการให้บริการลูกค้าในโรงแรม
 10. การตรวจสอบความปลอดภัยและประเมินความเสี่ยง (Safety and Risk Assessment) ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยในโรงแรมเพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการพักผ่อน
 11. การทดสอบระบบและการเปิดตัวโรงแรม (Testing and Grand Opening) ทดสอบระบบและการเปิดตัวโรงแรมเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้า
 12. ดำเนินการเริ่มต้นธุรกิจ (Commence Operations) เริ่มดำเนินการให้บริการลูกค้าในโรงแรม

การเริ่มต้นธุรกิจโรงแรมในเชียงใหม่ หรือที่ใดก็ตาม เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องให้ความสำคัญในการวางแผนและการทำงาน ทุกขั้นตอนจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกิจมีความสำเร็จและยั่งยืนในระยะยาว

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก

นี่คือตัวอย่างของตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
ค่าใช้จ่ายในการต้นทุนห้องพัก 200,000
ค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดิน 50,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและเงินเดือนพนักงาน 100,000
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการตลาด 20,000
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอาคาร 30,000
ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ 40,000
รายรับจากการให้บริการห้องพัก 500,000
รายรับจากการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม 150,000
รายรับจากการให้บริการอื่นๆ 50,000
รายรับสุทธิ 700,000
รวมรายจ่าย 440,000
กำไรสุทธิ 260,000

โดยในตารางนี้ ค่าใช้จ่ายในการต้นทุนห้องพัก ค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและเงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการตลาด ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอาคาร และค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือเป็นรายจ่ายเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม ในส่วนของรายรับจากการให้บริการห้องพัก รายรับจากการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และรายรับจากการให้บริการอื่นๆ จะเป็นรายรับเนื่องจากเป็นรายได้ของธุรกิจโรงแรม ในส่วนของรายรับสุทธิคือรายรับทั้งหมดของธุรกิจหักลบกับรายจ่ายทั้งหมด ซึ่งจะได้กำไรสุทธิของธุรกิจโรงแรม ในตัวอย่างนี้คือ 260,000 บาท

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจ การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดยุทธวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมในการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ต่อไปนี้คือการวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก

จุดแข็ง (Strengths)

 • โฆษณาและการตลาด มีความสามารถในการนำเสนอโปรโมชั่นและกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่มาใช้บริการ
 • บริการลูกค้า มีการให้บริการและความอัธยาศัยที่ดีต่อลูกค้าที่มาใช้บริการในโรงแรม
 • ทำเลที่ตั้ง ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทำให้มีผู้คนมาใช้บริการเป็นประจำ
 • บรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวก มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักผ่อนและสร้างบรรยากาศที่น่าสนใจสำหรับลูกค้า

จุดอ่อน (Weaknesses)

 • ขนาดของธุรกิจ ขนาดเล็กอาจทำให้มีทรัพยากรที่จำกัดในการพัฒนาธุรกิจและการให้บริการ
 • การจัดการและบริหาร การจัดการและบริหารอาจไม่เป็นอย่างดีทำให้มีปัญหาในด้านการวางแผนและการดำเนินงานของธุรกิจ
 • การแข่งขัน อาจมีการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโรงแรมขนาดเล็ก ทำให้ต้องพยุงงานในด้านราคาและบริการ

โอกาส (Opportunities)

 • การเติบโตของตลาด ตลาดในสายงานด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมยังคงมีโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • การพัฒนาสินค้าและบริการ มีโอกาสในการพัฒนาและเสริมสร้างสินค้าและบริการใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • การตลาดออนไลน์ มีโอกาสในการใช้เทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายและนำลูกค้ามาใช้บริการ

อุปสรรค (Threats)

 • สภาพแวดล้อมการท่องเที่ยว สภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในนโยบายหรือการกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
 • การแข่งขัน การแข่งขันในตลาดโรงแรมอาจก่อให้เกิดการแข่งขันรุนแรงในด้านราคาและบริการ
 • สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศที่ไม่คาดคิดอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและกิจกรรมธุรกิจในพื้นที่ที่ตั้งของโรงแรม

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กสามารถกำหนดยุทธวิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก

 1. ผู้ดูแลห้องพัก (Room Attendant) ผู้ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยในห้องพัก และให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยของแขกในโรงแรม
 2. เสิร์ฟ (Waiter/Waitress) ผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารของโรงแรม
 3. พนักงานต้อนรับ (Front Desk Receptionist) พนักงานที่ต้อนรับแขกที่มาเข้าพักในโรงแรม และจัดการเกี่ยวกับการเช็คอินและเช็คเอาท์ของแขก
 4. พนักงานบริการห้องอาหาร (Restaurant Staff) พนักงานที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารของโรงแรม
 5. พนักงานบริการส่วนใหญ่ (Bellboy/Porter) พนักงานที่ช่วยขนส่งกระเป๋าของแขกและให้บริการต่างๆ ในโรงแรม
 6. พนักงานซักรีด (Laundry Staff) ผู้ดูแลการซักรีดเสื้อผ้าและเครื่องนอนในโรงแรม
 7. ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance Technician) ช่างที่ดูแลและซ่อมบำรุงสิ่งของและสถานที่ในโรงแรม
 8. พนักงานขนส่ง (Shuttle Driver) พนักงานที่ขับรถรับส่งแขกไปยังสถานที่ต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ
 9. พนักงานขายและการตลาด (Sales and Marketing Staff) พนักงานที่ดูแลการขายและการตลาดให้กับโรงแรมเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่มาใช้บริการ
 10. พนักงานบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance Staff) พนักงานที่ดูแลเรื่องการบัญชีและการเงินในธุรกิจโรงแรม

เหล่านี้เป็นอาชีพที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กอย่างใกล้ชิด

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ที่ควรรู้

 1. โรงแรมขนาดเล็ก (Small-scale hotel) – โรงแรมที่มีขนาดเล็กและมีจำนวนห้องพักไม่มาก
 2. ห้องพัก (Guest room) – พื้นที่ในโรงแรมที่ให้บริการให้แก่แขกในการพักอาศัย
 3. ร้านอาหาร (Restaurant) – สถานที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม
 4. ต้อนรับ (Reception) – พื้นที่ที่มีพนักงานรับแขกและจัดการเรื่องการเช็คอินและเช็คเอาท์
 5. การจองห้องพัก (Room reservation) – กระบวนการทำการจองห้องพักก่อนมาใช้บริการในโรงแรม
 6. การเช็คอิน (Check-in) – กระบวนการลงทะเบียนเข้าพักในโรงแรม
 7. การเช็คเอาท์ (Check-out) – กระบวนการที่แขกเสร็จสิ้นการพักและออกจากโรงแรม
 8. บริการห้องอาหาร (Room service) – การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในห้องพักของแขก
 9. พนักงานซักรีด (Laundry staff) – พนักงานที่ดูแลและซักรีดเสื้อผ้าและเครื่องนอนในโรงแรม
 10. บริการรับส่ง (Shuttle service) – การให้บริการรับส่งแขกไปยังสถานที่ต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ

ศัพท์ที่แสดงนี้เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่สำคัญในธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กที่ควรรู้เพื่อการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสำเร็จในการให้บริการแก่ลูกค้า

ธุรกิจ โรงแรมขนาดเล็ก ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่นที่สำหรับธุรกิจในพื้นที่ที่ตั้งของโรงแรม โดยปกติแล้วธุรกิจทุกประเภทต้องลงทะเบียนและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างของการจดทะเบียนธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กอาจรวมถึง

 1. การจดทะเบียนธุรกิจที่กรมการค้าหรือหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
 2. การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจากเทศบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. การลงทะเบียนสร้างกิจการในฐานะนิติบุคคล
 4. การขอใบรับรองมาตรฐานและสิทธิ์ในการเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการโรงแรมหรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง
 5. การขอรับการรับรองความปลอดภัยและสิทธิ์เป็นเจ้าของธุรกิจจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง

การจดทะเบียนและเปิดธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กอาจมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าที่กล่าวมา แต่การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจอย่างถูกต้องและสำเร็จ

บริษัท ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กเสียภาษีหลายประเภทเช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งการเสียภาษีขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่นในพื้นที่ที่โรงแรมตั้งอยู่ ภาษีที่อาจเกิดขึ้นสำหรับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กได้แก่

 1. ภาษีเงินได้ ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราที่กำหนดในกฎหมายท้องถิ่นสำหรับธุรกิจขนาดนี้
 2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากโรงแรมเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามอัตราที่กำหนด
 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บางประเภทของบริการที่โรงแรมให้กับลูกค้าอาจมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. ส่วนลดหย่อนภาษี บางพื้นที่อาจมีการให้สิทธิ์ในการขอส่วนลดหย่อนภาษีสำหรับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมให้พัฒนาต่อเติม

การเสียภาษีของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กนี้จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่นและควรพิจารณาการปรับแต่งยอดกำไรและรายจ่ายให้เหมาะสมเพื่อลดภาระภาษีและเพิ่มกำไรในธุรกิจนี้ได้มากที่สุด

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )