Credit Note

7 จุด ใบลดหนี้ คือ การออก ตัวอย่าง บันทึกบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 759 Average: 5]

ใบลดหนี้

บันทึกใบลดหนี้

ใบลดหนี้ บันทึกบัญชี อย่างไร ตัวอย่าง
        ใบลดหนี้ หากจะเข้าใจโดยทั่วๆไ ป เป็นการลดราคาลงจากเดิมที่เคยซื้อ ไว้ และ ใจความสำคัญของใบลดหนี้ ส่วนมากจะต้องคำนึงถึง ภาษีที่เกิดขึ้นแล้ว หรือ ยังไม่เกิดขึ้น เพราะมีผลในการคำนวณภาษี หากใบลดหนี้ที่ได้รับมาไม่ถูกต้อง หรือ นำมาใช่โดยไม่จำเป็นก็ไม่สามารถนำมาใช่ได้ เพราะ ใบลดหนี้ ถือเป็นใบกำกับภาษีอย่างหนึ่ง (หากบริษัทนั้นอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

องค์ประกอบใบลดหนี้

ใบลดหนี้ ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. คำว่า “ใบลดหนี้” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบลดหนี้ และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบลดหนี้ในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86 วรรคสี่ หรือมาตรา 86/2 ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย
3. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
4. วัน เดือน ปี ที่ออกใบลดหนี้
5. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลำดับของเล่มถ้ามี มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าว มูลค่าที่ถูกต้องของสินค้าหรือบริการ ผลต่างของจำนวนมูลค่าทั้งสองและจำนวนภาษีที่ใช้คืนสำหรับส่วนต่างนั้น
6. คำอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้
7. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด 

ผู้ที่มีสิทธิออกใบลดหนี้ ได้

 1. ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (จดVAT)
 2. ขายสินค้า หรือ ให้บริการ โดยมีการออกใบกำภาษีอย่างถูกต้องแล้ว
 3. หลังให้บริการ หรือ ขายสินค้า ผิดพลาด เช่น  (ตาม คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 80/2542)
  • มีการลดราคาสินค้าที่ขายเนื่องจาก
  • สินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน
  • ชำรุดเสียหาย ขาดจำนวน
  • คำนวณราคาสินค้าผิดพลาด (สูงเกิน)
  • อื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
  • ชำรุดบกพร่อง ไม่ตรงตามตัวอย่าง

ข้อควรระวัง

  • ใบลดหนี้ ควรออกในเดือนภาษีที่มีการซื้อขาย เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ให้ออกในเดือนถัดไปได้ (แล้วแต่คำส่งกรมสรรพากร)
  • เมื่อได้จำนวนเงินที่ลดแล้ว นำไปคำนวณภาษีใหม่ ในเดือนภาษีที่เกิดใบลดหนี้
  • บุคคลที่ออก ใบลดหนี้ โดยไม่มีสิทธิ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ภาษีตามจำนวนนั้นๆ

การบันทึกบัญชีเมื่อไดรับใบลดหนี้ (บริษัทอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กรณี ซื้อ-ขายเงินสด

1.เมื่อบริษัท A ซื้อสินค้า มูลค่า 10,000 บาท จากบริษัท  B  โดยชำระเป็นเงินสด  เดือนภาษี มกราคม 2563

บิลขาย
บิลขาย

1.ม.ค.63     บริษัท A บันทึกบัญชี

                       Dr.สินค้า                                                10,000.-

                            ภาษีซื้อ                                                   700.-

                                         Cr.เงินสด                                                     10,700.-

                   บริษัท B บันทึกบัญชี

                        Dr.เงินสด                                              10,700.-

                                                   Cr.ภาษีขาย                                                       700.

                                                         รายได้จากการขาย                                  10,000.-

ต่อมา บริษัท B ได้ออกใบลดหนี้ 500 บาท เนื่องจาก เกิดสินค้าชำรุด หรือ ได้ของไม่ตรงตามที่ต้องการ  

ใบลดหนี้
ใบลดหนี้

12.ม.ค.63     บริษัท A บันทึกบัญชี

                        Dr.เงินสด                                                 535.-

                                                 Cr.ภาษีซื้อ                                                             35.-

                                                      สินค้า                                                              500.-

                     บริษัท B บันทึกบัญชี

                         Dr.รายได้จากการขาย                              500.-

                               ภาษีขาย                                               35.-

                                                 Cr.เงินสด                                                        10,700.-                                                                                       

ลูกค้าทำใบกำกับภาษีหาย ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไร สามารถออกใบลดหนี้ได้หรือไหม

1.ถ่ายสำเนาใบกำกับภาษี สำเนาใบเพิ่มหนี้ หรือสำเนาใบลดหนี้ และให้บันทึกรายการต่อไปนี้ลงในสำเนาหรือด้านหลังสำเนาดังกล่าว
ใบแทนออกให้ครั้งที่
วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน
คำอธิบายย่อ ๆ ถึงสาเหตุที่ออกใบแทน
ลงลายมือชื่อของผู้ออกใบแทน
2.ให้ผู้ประกอบการที่ออกใบกำกับภาษีใหม่ หมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายประจำเดือนที่ออกใบกำกับภาษีใหม่แทน โดยระบุชื่อผู้ซื้อ เลขที่/เล่มที่ วันที่ของใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ที่ได้มีการออกใบแทน

บันทึกใบลดหนี้
บันทึกใบลดหนี้

Leave a Comment

Scroll to Top