ใบแทนใบเพิ่มหนี้

3 ใบแทนใบเพิ่มหนี้ ใบแทนใบลดหนี้

Click to rate this post!
[Total: 165 Average: 5]

ใบแทนใบเพิ่มหนี้ ใบแทนใบลดหนี้

ใบแทนใบเพิ่มหนี้ ใบแทนใบลดหนี้

ในกรณีที่ผู้ประกอบการได้รับการร้องขอจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการการออกใบแทนดังกล่าว ทำโดยถ่ายสำเนาใบกำกับภาษี สำเนาใบเพิ่มหนี้ หรือสำเนาใบลดหนี้ และต้องบันทึกรายการดังนี้
-ใบแทนออกให้ครั้งที่
-วัน เดือน ปีที่ออกใบแทน
-คำอธิบายย่อๆถึงสาเหตุที่ออกใบแทน
-ลงลายมือชื่อของผู้ออกใบแทน
ผุ้ประกอบการจะต้องบันทึกรายการออกใบแทนในรายงานภาษีขายในเดือนที่มีการออกใบแทน โดยระบุชื่อผู้ซื้อ เลขที่/เล่มที่ วันที่ของใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ที่ได้มีการออกใบแทน ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
ใบแทนใบเพิ่มหนี้ ใบแทนใบลดหนี้
Related Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 10, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top