ไม่ต้องกู้ยืมเงินบริษัทมาใช้เนื่องจากบริษัท

รับทำบัญชี.COM | เงินบริษัทต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ?

Click to rate this post!
[Total: 34 Average: 5]

ไม่ต้องกู้ยืมเงินบริษัทมาใช้เนื่องจากบริษัท ต้องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ

ไม่ต้องกู้ยืมเงินบริษัทมาใช้เนื่องจากบริษัท ต้องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ

ขาดทุนสะสมเนื่องจากปรับปรุงที่ดินลดลงจะจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่ กิจการมีกำไรสะสมจากการประกอบกิจการ 5 ล้านบาท แต่ได้ปรับปรุงมูลค่าลดลงในที่ดินเมื่อปีก่อน 8 ล้าน ทำให้ขาดทุนสะสม 3 ล้าน แต่จริง ๆ แล้วบริษัท มีรายได้ค่าเช่า ทำให้มีเงินเหลืออยากจะจ่ายปันผลถ้าขาดทุนสะสมจะจ่ายไม่ได้ ในกรณีเช่นนี้ ถามว่าขาดทุนสะสม ดังกล่าวเป็นการปรับตามมาตรฐานการ บัญชี จะยังจ่ายเงินปันผลได้อยู่หรือไม่ และ ตั้งสำรองอย่างไร ถ้าจ่ายได้ แล้วทำอย่างไรถึงจะจ่ายเงินปันผลได้ เพราะกรรมการไม่ต้องกู้ยืมเงินบริษัทมาใช้เนื่องจากบริษัท ต้องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 หากกิจการพบว่า สินทรัพย์ของบริษัทมีการด้อยค่าบริษัทก็ยังคงต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน ดังนั้น กรณีนี้ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรจะกระทำไม่ได้ ในกรณีที่บริษัทขาดทุนห้ามมีการจ่ายเงินปันผล :-*

อ่านเพิ่มเติม >> ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?