รับทำบัญชี.COM | ราคาตามบัญชี 5 วิธีการและคำนวณสำหรับการบัญชี?

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

ราคาตามบัญชี

“ราคาตามบัญชี” (book value) เป็นค่าทางบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ถือครองในบัญชีของบริษัทหรือองค์กร ซึ่งมักเป็นราคาที่ถูกบันทึกลงในบัญชีขององค์กรเพื่อแสดงมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินในขณะนั้น ราคาตามบัญชีไม่ได้สนใจราคาตลาดปัจจุบัน และอาจไม่สะท้อนค่าขายหรือมูลค่าจริงในท้องตลาด

ราคาตามบัญชีสามารถคำนวณได้โดยลบค่าส่วนหนึ่ง (depreciation) จากมูลค่าเริ่มต้นของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ค่าส่วนหนึ่งนี้ระบุถึงการลดมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินในระหว่างการใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนด หากไม่มีการคิดค่าส่วนหนึ่ง ราคาตามบัญชีก็จะเท่ากับมูลค่าเริ่มต้นของสินทรัพย์หรือหนี้สิน

การใช้ราคาตามบัญชีมักเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการบัญชีและการรายงานการเงิน เพื่อประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทหรือองค์กรในบัญชีของเขาในเวลาที่กำหนด แม้ว่าราคาตามบัญชีจะไม่สามารถใช้ในการประเมินมูลค่าที่เป็นจริงในท้องตลาดได้ แต่มันเป็นสิ่งสำคัญในการเก็บบันทึกและรายงานข้อมูลการเงินขององค์กรในท้องตลาดทางบัญชีและทางธุรกิจ

ราคาตามบัญชี (book value) มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์หลักตามต้องการต่าง ๆ ดังนี้

  1. การบัญชีและรายงานการเงิน ราคาตามบัญชีเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการบัญชีและการรายงานการเงินของบริษัทหรือองค์กร มันถูกบันทึกในระบบบัญชีเพื่อรายงานมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินในขณะนี้ รายงานการเงินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ต้องยื่นต่อสาธารณะและผู้ลงทุนก็ใช้ข้อมูลนี้ในการประเมินความคุ้มค่าของบริษัท
  2. การประเมินหนี้สิน สำหรับหนี้สินที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือต้องรับผิดชอบต่อการชำระหนี้นั้น เช่น หนี้สินจากลูกหนี้ ราคาตามบัญชีสามารถใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงทางการเงินและการวางแผนการจัดการหนี้สิน
  3. การหาค่าเสื่อมราคา ราคาตามบัญชีเป็นพื้นฐานสำหรับการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ในบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาช่วยให้บัญชีแสดงค่าสินทรัพย์ที่ลดลงเนื่องจากการใช้งานตามระยะเวลา และสามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้
  4. การประเมินการลงทุน บริษัทและองค์กรต่าง ๆ ใช้ราคาตามบัญชีในการประเมินการลงทุนของพวกเขา โดยการเปรียบเทียบราคาตามบัญชีกับราคาตลาดเพื่อประเมินผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน
  5. การรับรู้ค่าสินทรัพย์ทางบัญชี การรายงานราคาตามบัญชีช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจมูลค่าและสถานะทางการเงินของบริษัทหรือองค์กรในขณะนี้ ราคาตามบัญชีสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดสำหรับการบริหารทรัพยากรทางการเงิน

ราคาตามบัญชีเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการและประเมินการลงทุนและความคุ้มค่าของบริษัทหรือองค์กรในมุมมองการบัญชีและการรายงานการเงิน แม้ว่ามันจะไม่สามารถสะท้อนค่าตลาดหรือมูลค่าจริงในท้องตลาด แต่มันเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการจัดการการเงินและการบริหารทรัพยากรในองค์กร