ภาษีซื้อ
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า
ปีการเงิน คือ
ดอกเบี้ยจ่าย
1 2 4