มูลนิธิหรือสมาคมต้องยื่นแบบภาษีเงินได้

รับทำบัญชี.COM | รูปแบบ นิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม บุคคลธรรมดา?

Click to rate this post!
[Total: 62 Average: 5]

นิติบุคคล (Juridical Person): เป็นนิติบุคคลที่มีกิจการในลักษณะของนิติบุคคลซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา โดยมีการจดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศและมีตัวบ่งชี้ทางกฎหมายอย่างชัดเจน เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน มูลนิธิ สมาคม และองค์กรสาธารณะต่าง ๆ

มูลนิธิ (Foundation): เป็นนิติบุคคลที่ถูกสร้างขึ้นด้วยการบริจาคทรัพย์สินหรือทุนต่าง ๆ โดยเจตนารมณ์เพื่อการกุศลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไร โดยมูลนิธิมักจะมีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการศึกษา การสงเคราะห์คนจน การพัฒนาสังคม หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในพตั้งและกฎหมาย

สมาคม (Association): เป็นนิติบุคคลที่สร้างขึ้นจากการรวมตัวกันของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ร่วมกัน โดยสมาคมมักจะมีการจดทะเบียนตามกฎหมายและมีกฎเพื่อการดำเนินงานภายในองค์กรตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพตั้ง

บุคคลธรรมดา (Natural Person): เป็นบุคคลที่มีชีวิตและสามารถกระทำดำเนินชีวิตได้ตามกฎหมาย มีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น บุคคลทั่วไปในสังคมที่มีสิทธิในการเกิด การใช้ชีวิต และการกระทำตามกฎหมายของประเทศที่เข้าพัก อาทิเช่น บุคคลธรรมดาทั่วไป เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ฯลฯ

การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของนิติบุคคลแต่ละประเภท เช่น นิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม และบุคคลธรรมดา จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และลักษณะของการดำเนินงานของแต่ละประเภท ดังนี้:

 1. นิติบุคคล:

  • ข้อดี:

   • มีการรับรองตามกฎหมายและมีความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการ
   • มีการแบ่งแยกทรัพย์สินของนิติบุคคลกับทรัพย์สินของเจ้าของหรือผู้จัดการ
   • สามารถเป็นเครื่องมือในการขอสินเชื่อและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ข้อเสีย:

   • มีค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและบำรุงรักษานิติบุคคล
   • ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดไว้
   • มีการตรวจสอบและรายงานการเงินตามข้อบังคับทางการเงิน
 2. มูลนิธิ:

  • ข้อดี:

   • สามารถดำเนินงานเพื่อการกุศลหรือวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไร
   • มีความยืดหยุ่นในการดำเนินงานและการจัดการทรัพยากร
   • มีสิทธิในการรับการบริจาคและส่วนลดภาษี
  • ข้อเสีย:

   • ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ
   • มีความจำเป็นในการสร้างฐานเงินทุนและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 3. สมาคม:

  • ข้อดี:

   • สามารถรวมกลุ่มเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมวัตถุประสงค์ร่วมกันได้
   • มีความยืดหยุ่นในการดำเนินงานและการจัดการกลุ่ม
   • สามารถเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
  • ข้อเสีย:

   • ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสมาคม
   • อาจมีความซับซ้อนในกระบวนการตัดสินใจเนื่องจากการมีสมาชิกมากมาย
 4. บุคคลธรรมดา:

  • ข้อดี:

   • มีความเสรีในการดำเนินชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ
   • ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรหรือกลุ่ม
   • มีความเป็นส่วนตัวและอิสระในการตัดสินใจ
  • ข้อเสีย:

   • ไม่สามารถรับสิทธิและประโยชน์ที่นิติบุคคลมี
   • มีความเสี่ยงต่อความไม่แน่นอนในการดำเนินชีวิตและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

การเลือกใช้ประเภทของนิติบุคคลนั้นมีการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และลักษณะของกิจการอย่างละเอียด เพื่อให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การประเมินข้อดีและข้อเสียเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจในเรื่องนี้.

มูลนิธิหรือสมาคมต้องยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เมื่อไหร่

ตอบ: ++++ มูลนิธิหรือสมาคมผู้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งนำเงินภาษีส่งภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนที่มีการจ่ายเงินค่ะ ++++

มูลนิธิและสมาคมเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันและมีลักษณะการดำเนินงานที่แตกต่างกันดังนี้:

 1. มูลนิธิ (Foundation):

  • วัตถุประสงค์หลัก: มูลนิธิมักจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การบริจาคและสนับสนุนสาธารณะในพื้นที่ที่สนใจ เช่น การสนับสนุนงานกุศล, การศึกษา, การดูแลสุขภาพ, หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม.

  • การดำเนินงาน: มูลนิธิมักจัดทำงานบริจาคเงินให้แก่โครงการหรือองค์กรที่มีการตั้งวัตถุประสงค์เดียวกับมูลนิธิ โดยมูลนิธิเองไม่ได้ทำงานโดยตรงในหัวข้อที่สนับสนุน.

  • การเงิน: มูลนิธิรักษาเงินบริจาคจากผู้บริจาคและนำเงินนั้นมาใช้ในการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ตรงกับวัตถุประสงค์.

  • ตัวอย่าง: มูลนิธิเบิร์นส์แฮนด์มัน เป็นตัวอย่างของมูลนิธิที่สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็ก.

 2. สมาคม (Association):

  • วัตถุประสงค์หลัก: สมาคมมักจัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมกลุ่มคนที่มีความสนใจหรือจุดประสงค์ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสาขาวิชาชีพหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง.

  • การดำเนินงาน: สมาคมมักมีสมาชิกและประชุมเพื่อตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคม.

  • การเงิน: สมาคมมักจัดหาเงินจากค่าสมาชิกหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคม.

  • ตัวอย่าง: สมาคมนักเรียนมหาวิทยาลัยชาติเชียงใหม่ (CMU Alumni Association) เป็นตัวอย่างของสมาคมที่รวมนักเรียนและนักศึกษาที่เคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์.

 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )