รับทำบัญชี.COM | 41 ข้อบังคับหมู่บ้านจัดสรรตัวอย่างนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร?

Click to rate this post!
[Total: 43 Average: 5]

ข้อบังคับ
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร……………….

หมวดที่ 1
บททั่วไป

ข้อ 1. นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนี้ชื่อว่า “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร…………….. และข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร……………….

ข้อ 2. ในข้อบังคับนี้
“ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ”หมายถึง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร……………….
“ ข้อบังคับ ”หมายถึง ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร…………………..
“ หมู่บ้านจัดสรร ” หมายถึง หมู่บ้านจัดสรร……………….
“ สมาชิก ”หมายถึง ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในหมู่บ้านจัดสรร………….. ทุกรายและผู้จัดสรรที่ดินสำหรับที่ดินแปลงย่อยที่ยังไม่มีผู้ซื้อหรือ ได้โอน กลับมาเป็นของผู้จัดสรรที่ดิน
“ ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ”หมายถึง ผู้ทำสัญญากับผู้จัดสรรที่ดินเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินจัดสรรในหมู่บ้านจัดสรร………….. และหมายรวมถึง ผู้รับโอนสิทธิในที่ดินคนต่อไปด้วย
“ ผู้จัดสรรที่ดิน ”หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินหมู่บ้าน………….. และหมายรวมถึง ผู้รับโอนใบอนุญาตด้วย
“ ที่ดินจัดสรร ” หมายถึง ที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยในหมู่บ้านจัดสรร………….. ตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต
“ กรรมการ ” หมายถึง กรรมการหมู่บ้านจัดสรร……………….
“ คณะกรรมการ ” หมายถึง คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร……………….
“ ประธานกรรมการ ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร……………….
“ สำนักงาน ” หมายถึง สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร……………….

ข้อ 3. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และได้รับโอนทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคและบริการ สาธารณะจากผู้จัดสรรที่ดินแล้ว

ข้อ 4. ถ้าข้อกำหนดใดมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับ ให้บังคับตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 5. นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีวัตถุประสงค์เพื่อรับโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการ จัดสรรที่ดินตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตไปจัดการและดูแลบำรุงรักษาให้ คงสภาพดีดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อ  ประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก หมู่บ้านจัดสรร และให้มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ดังนี้
(1) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค
(2) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยู่อาศัยและการจราจรภายในที่ดินจัดสรร
(3) จัดการดูแลและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในหมู่บ้านจัดสรรให้คงสภาพดีเพื่อสมาชิกใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา
(4) เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะในส่วนที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่บำรุงรักษา จากสมาชิก รวมทั้งค่าปรับกรณีชำระค่าใช้จ่ายล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด
(5) จัดให้มีบริการสาธารณะเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพื่อ สาธารณประโยชน์
(6) ยื่นคำร้องทุกข์หรือเป็นโจทก์ฟ้องแทนสมาชิกเกี่ยวกับกรณีที่กระทบสิทธิหรือประโยชน์ของสมาชิก ตั้งแต่สิบรายขึ้นไป
(7) ดำเนินการเกี่ยวกับการชำระหนี้ กรณีสมาชิกไม่ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่เรียกเก็บ
(8) ดำเนินการติดต่อ ว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคล หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมสาธารณูปโภค ส่วนกลาง
(9) ดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง หรือข้อบังคับของคณะกรรมการที่ออก โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
(10) …………………………………………………………………………………………………………..
(11) …………………………………………………………………………………………………………
การดำเนินการตาม (1) (2) และ (5) ต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก

หมวดที่ 3
ที่ตั้งสำนักงาน
ข้อ 6. สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตั้งอยู่เลขที่………………………..

หมวดที่ 4
กรรมการและการประชุมของคณะกรรมการ
ข้อ 7.นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายและข้อบังคับของ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ภายใต้การควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร เป็นผู้แทนของนิติบุคคลหมู่บ้าน จัดสรรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

ข้อ 8.คณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีกไม่น้อยกว่า……..คน แต่ไม่เกิน……..คน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดย มติของที่ประชุมใหญ่ การเริ่มดำรงตำแหน่งของกรรมการ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้ง

ข้อ 9.บุคคลดังต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(1) สมาชิก หรือคู่สมรสของสมาชิก
(2) ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่สมาชิกเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี
(3) ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นของนิติบุคคลในกรณีที่นิติบุคคลเป็นสมาชิก

ข้อ 10. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ………ปี นับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง เมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งอีกได้

ข้อ 11. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อ 10 กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ขาดจากการเป็นสมาชิก
(6) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอน หรือสมาชิกมากกว่ากึ่งหนึ่งเข้าชื่อให้ถอดถอน
(7) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ค้างชำระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคและค่าบริการสาธารณะติดต่อกันตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
(9) ……………………………………………………
(10) …………………………………………………….

ข้อ 12. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้เลือกตั้งผู้อื่นแทนได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่ง แทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ข้อ 13.การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุมของ คณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรปิดประกาศ รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการแล้ว ไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ข้อ 14. ให้คณะกรรมการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่ต้องประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้งกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะนัดเรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อใดก็ได้

หมวดที่ 5
การดำเนินงาน การบัญชี และการเงิน
ข้อ 15. การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) กรณีลงนามเอกสารทั่วไป ให้ลงลายมือประธานกรรมการ
(2) กรณีทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ให้ลงลายมือของประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกสองท่าน
(3) กรณีเอกสารที่เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน ให้ลงลายมือของประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกสองท่าน แต่อย่างน้อยต้องเป็นกรรมการที่เกี่ยวกับการบัญชีและการเงินหนึ่งท่านลงลายมือชื่อด้วย

ข้อ 16. เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว ให้คณะกรรมการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายและเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเห็นชอบ เมื่อที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายตามวรรคแรกแล้ว ให้คณะกรรมการแจ้งให้สมาชิกทราบว่าจะจัดเก็บค่าใช้จ่าย เป็นรายเดือนในอัตราเท่าใด จะเริ่มจัดเก็บค่าใช้จ่ายจากสมาชิกภายในวันที่เท่าใดของทุกเดือน พร้อมทั้งวิธีการ และสถานที่ในการจัดเก็บ การกำหนด วันเริ่มจัดเก็บค่าใช้จ่ายของเดือนแรกจะต้องกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ วันที่ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเห็นชอบการกำหนด อัตราค่าใช้จ่าย

ข้อ 17. การแจ้งตามข้อ 16. ต้องระบุค่าปรับตามอัตราที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร / คณะ กรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด…………… กำหนดสำหรับกรณีที่ผู้มีหน้าที่ชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการ สาธารณูปโภคได้ชำระเงินล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดรวมทั้งมาตรการบังคับ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคได้ค้างชำระเงินติดต่อกันตั้งแต่สามเดือน และตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป การแจ้ง ตามวรรคหนึ่งให้แจ้งด้วยว่า หนี้ค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเป็นหนี้บุริมสิทธิในมูลทรัพย์เหนือที่ดินจัดสรรของผู้ค้างชำระ

ข้อ 18. ในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ต้องออกหลักฐานเป็นหนังสือให้แก่ผู้ชำระเงิน ทุกครั้ง และหลักฐานดังกล่าวทุกฉบับต้องมีกำหนดอย่างน้อยหนึ่งฉบับ เก็บไว้ ณ สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหลักฐานตามวรรคหนึ่งอย่างน้อย ต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อของสำนักงานผู้รับเงิน
(2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(3) ชื่อผู้ชำระเงิน
(4) จำนวนเงินที่รับชำระทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(5) ข้อความที่ระบุว่าได้มีการรับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนใดไว้เป็นการถูกต้อง
(6) ข้อความที่ระบุว่า ได้มีการรับเงินค่าปรับประจำเดือนใดไว้เป็นการถูกต้อง (ถ้ามี)
(7) ลายมือชื่อผู้รับเงิน พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)

ข้อ 19. นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จะดำเนินการออกระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยความเห็นชอบของมติที่ประชุมใหญ่เพื่อให้สมาชิกปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพื่อให้หมู่บ้านจัดสรรมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและปลอดภัย บรรลุวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ข้อ 20. เมื่อเริ่มจัดเก็บค่าใช้จ่าย ตามข้อ 16. ให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรจัดทำบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในแต่ละเดือน เก็บไว้ ณ สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
การจัดทำบัญชีตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายการแสดงงบรายรับ รายจ่าย ตามมาตรฐานหลักการบัญชี และงบดุลเกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของสมาชิกด้วย โดยกำหนดให้วันที่ …………………… ของทุกปีเป็นวันสิ้นงวดทางบัญชีของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ข้อ 21.คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีรับรองงบดุลและรายรับ รายจ่ายประจำปีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และต้อง จัดทำงบประมาณการค่าใช้จ่ายของปีถัดไปเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สมาชิกอนุมัติภายในสี่สิบห้าวัน นับจากวันสิ้นงวดทางบัญชี

ข้อ 22.ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรรายงานกิจการ งบดุล บัญชีรายรับ รายจ่ายซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน กรุงเทพมหานคร / คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด……… ภายในสามเดือน นับแต่วันสิ้นงวดการบัญชีและประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย ให้สมาชิกทราบ

ข้อ 23. ในกรณีผู้มีหน้าที่ชำระเงินมีความประสงค์จะขอตรวจหรือสำเนาเอกสารบัญชี หรือรายงานในหมวดนี้ ให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรดำเนินการให้โดยสมาชิกผู้นั้นต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้เท่าที่จำเป็น

หมวดที่ 6
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ 24. สมาชิก ประกอบด้วย
(1) ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกราย
(2) ผู้จัดสรรที่ดินในกรณีที่มีที่ดินจัดสรรแปลงย่อยที่ยังไม่มีผู้ใดซื้อหรือได้โอนกลับมาเป็นของ ผู้จัดสรรที่ดิน

ข้อ 25. สมาชิกมีสิทธิใช้สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในหมู่บ้านจัดสรร แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเสียหายต่อการใช้สิทธิ ิของสมาชิกรายอื่น หรือรบกวน หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อสมาชิกรายอื่น หากมีกรณีกระทบสิทธิหรือประโยชน์ของสมาชิกตั้งแต่สิบรายขึ้นไป ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรยื่นคำร้องทุกข์หรือเป็นโจทก์ฟ้องแทนสมาชิกได้

ข้อ 26. สมาชิกมีหน้าที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบริหาร การจัดการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะเป็นรายเดือน ตามอัตรา วิธีการ สถานที่และวัน เวลา ที่กำหนดตามข้อบังคับ

ข้อ 27. สมาชิกต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหมู่บ้านจัดสรรที่ผ่านความเห็นชอบของ มติที่ประชุมใหญ่แล้ว

ข้อ 28. หากสมาชิกชำระเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน ตามข้อ 26. ล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด สมาชิกจะต้องเสีย ค่าปรับร้อยละ…(ระบุค่าปรับตามอัตราที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร/คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด….กำหนด) ของจำนวนเงินที่ค้างชำระหากสมาชิกค้างชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนติดต่อกันตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) ตัดสิทธิในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ถ้าดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่แล้ว ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการทันที
(2) ระงับการให้บริการหรือการใช้สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในหมู่บ้านจัดสรร
(3) ………………………………………………
หากสมาชิกค้างชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนติดต่อกันตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ใช้อำนาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน จัดสรรของผู้ค้างชำระจนกว่าจะชำระให้ครบถ้วน
(2) ฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งต่อศาลเพื่อเรียกชำระหนี้
(3) …………………………………………………………

ข้อ 29. หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่ผ่านความเห็นชอบของมติที่ประชุมใหญ่แล้ว อาจถูกระงับสิทธิการใช้สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในหมู่บ้านจัดสรรเป็นการชั่วคราว

ข้อ 30. การขาดจากสมาชิกภาพ
(1) ตาย
(2) โอนสิทธิในที่ดินจัดสรรให้บุคคลอื่น
(3) …………………………………………………..

หมวดที่ 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 31. นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ข้อ 32. การเรียกประชุมใหญ่วิสามัญจะมีขึ้นในกรณีดังนี้
(1) คณะกรรมการเห็นสมควรจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้
(2) สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนเสียงของสมาชิกทั้งหมดหรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า…………..เสียงของจำนวนเสียงของสมาชิก
ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ โดยต้องระบุในหนังสือร้องขอด้วยว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด
ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญและจัดให้มีการประชุมขึ้นภายในสามสิบวัน นับแต่ วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ ถ้าคณะกรรมการไม่เรียกประชุม ภายในระยะเวลาดังกล่าว สมาชิกที่ร้องขอหรือสมาชิกอื่นจำนวนไม่น้อยกว่า………..เสียง (จำนวนไม่น้อยกว่า ……… เสียงตาม (2) วรรคแรก) เรียกประชุมเองได้

ข้อ 33. การเรียกประชุมใหญ่ คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสมาชิกทุกคนก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน พร้อมทั้งระบุวัน เวลา สถานที ี่และระเบียบวาระการประชุมด้วย
การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกมาประชุมซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด (กำหนดองค์ประชุมไว้เป็นอย่างอื่นได้) จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมใหญ่ครั้งใด ถ้าไม่ได้องค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ให้ดำเนินการดังนี้
(1) ถ้าการประชุมใหญ่ครั้งนั้นได้เรียกตามคำร้องขอของสมาชิก ให้งดประชุม
(2) ถ้าการประชุมใหญ่ครั้งนั้นเป็นการประชุมใหญ่ที่สมาชิกมิได้ร้องขอตาม (1) ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มี ีการประชุมขึ้นภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้ต้องมีสมาชิกมาประชุมซึ่งมีคะแนนเสียงลงคะแนนรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด และมีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสิบคนจึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานและดำเนินการประชุมใหญ่ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มติของที่ประชุมใหญ่ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมใหญ่เป็นผู้ออกเสียง ชี้ขาด
เมื่อที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเสนอแล้วในการลงคะแนนเสียง ให้สมาชิกคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภค ถ้าสมาชิกคนเดียวมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด ให้ลดจำนวนคะแนนเสียงของผู้นั้น ลงมาเหลือเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงของสมาชิกอื่นรวมกัน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้นับจำนวนสมาชิกที่ออกเสียงลงคะแนน เป็นเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียง

ข้อ 36. สมาชิกอาจมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งจะรับมอบฉันทะให้ออกเสียง ในการประชุมครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน……….ราย

ข้อ 37. ในการประชุมใหญ่ครั้งใด ถ้าได้มีการประชุมหรือการลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับ สมาชิกอาจร้องขอให้ศาล สั่งเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ

ข้อ 38. ห้ามมิให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะทั้งหมดหรือบางส่วนให้เป็นสาธารณประโยชน์หรือ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบุคคลอื่น เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะมีมติให้ดำเนินการได้ และต้องได้รับอนุญาต จาก คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร / คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด…………………….

หมวดที่ 8
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
ข้อ 39. การ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับให้กระทำโดยมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกและมติ เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงของสมาชิกทั้งหมด

หมวดที่ 9
การควบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ข้อ 40. การควบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร…………..กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอื่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกัน หรือใกล้เคียงกัน ให้กระทำโดยมติที่ประชุมใหญ่ ของสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแต่ละแห่ง และมติเกี่ยวกับการควบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแต่ละแห่งต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (กำหนดมติเป็นอย่างอื่นได้) จากสมาชิก

หมวดที่ 10
การยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ข้อ 41. การยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร…………… ให้กระทำโดยมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกนิติบุคคลหมูบ้านจัดสรร และมติเกี่ยวกับการยกเลิกนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรจะต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากสมาชิกหรือกรณี (กำหนดมติเป็นอย่างอื่นได้)

ที่มา www.dol.go.th

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )