รับทำบัญชี.COM | พิสูจน์ยอดเงินสดย่อยขั้นตอนการตรวจสอบจัดการการเงิน?

Click to rate this post!
[Total: 20 Average: 5]

พิสูจน์ยอดเงินสดย่อย

การพิสูจน์ยอดเงินสดย่อย (Petty Cash Reconciliation) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบและบันทึกยอดคงเหลือของเงินสดในกล่องเงินสดย่อยขององค์กรหรือบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่ายอดเงินสดย่อยยังถูกต้องตามบัญชีและไม่มีความขาดสัตย์หรือเกิดข้อผิดพลาดในการจัดการเงินสด เราสามารถพิสูจน์ยอดเงินสดย่อยได้ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

  1. บันทึกยอดเริ่มต้น เริ่มจากการบันทึกยอดเงินสดย่อยในกล่องเงินสดย่อยในระยะเวลาที่กำหนด (เช่น วันแรกของเดือน) ยอดเริ่มต้นนี้จะถูกนำมาใช้ในการพิสูจน์ยอดสุดท้าย
  2. บันทึกรายการเบิก ในระหว่างระยะเวลาที่กำหนด, บันทึกรายการเบิกเงินสดย่อยทุกครั้งที่มีการใช้เงินสด รายการเบิกควรรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดการจ่าย
  3. รวบรวมใบเบิกเงินสด ในสิ้นเดือนหรือระยะเวลาที่กำหนด, รวบรวมทุกใบเบิกเงินสดที่บันทึกแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการบันทึกและยอดเงินสดย่อยถูกต้อง
  4. คำนวณยอดสุดท้าย นำยอดเงินสดย่อยเริ่มต้นมาบวกรายการเบิกเงินสดทั้งหมดที่บันทึกแล้ว เพื่อหายอดสุดท้ายในกล่องเงินสดย่อย
  5. พิสูจน์ยอดเงินสดย่อย เทียบยอดสุดท้ายที่คำนวณได้กับยอดเงินสดจริงที่อยู่ในกล่องเงินสดย่อย ถ้ายอดสุดท้ายตรงกับยอดเงินสดจริง แสดงว่าการบันทึกและการจัดการเงินสดย่อยถูกต้อง
  6. ปรับข้อผิดพลาด ถ้าพบข้อผิดพลาดในรายการเบิกเงินสดหรือยอดเงินสดย่อยไม่ตรงกับการพิสูจน์ ให้ทำการปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง
  7. บันทึกข้อมูล หลังจากที่ได้พิสูจน์ยอดเงินสดย่อยและปรับข้อผิดพลาด (ถ้ามี), ให้บันทึกข้อมูลของการพิสูจน์ยอดเงินสดย่อยไว้เพื่อรักษาเป็นเอกสาร

การพิสูจน์ยอดเงินสดย่อยเป็นกระบวนการสำคัญในการรักษาความถูกต้องและความโปร่งใสในการจัดการเงินสดในองค์กรหรือบริษัท และช่วยป้องกันการขาดสัตย์หรือข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีการเงิน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )