รับทำบัญชี.COM | ผู้ถือหุ้น 5 บทบาทสิทธิพิเศษในการครองส่วนแบ่งของบริษัท?

Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 5]

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น (Shareholders) คือ บุคคลหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของหุ้นหรือส่วนแบ่งทางการเงินในบริษัท โดยการถือหุ้นนี้ทำให้พวกเขามีสิทธิและส่วนได้เสียในกิจกรรมและกำไรของบริษัท ซึ่งมีบทบาทและสิทธิต่าง ๆ ดังนี้

  1. สิทธิในการลงคะแนน (Voting Rights) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนในการประชุมของผู้ถือหุ้น โดยจะมีสิทธิในการเลือกสมาชิกคณะกรรมการบริษัทและในการอนุมัติหรือปฏิเสธการดำเนินการหรือตัดสินใจต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัท
  2. สิทธิในการรับเงินปันผล (Dividend Rights) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการรับเงินปันผลหรือเงินปันทุกข์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำไรที่บริษัททำได้ การแจกจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
  3. สิทธิในการขายหุ้น (Right to Sell Shares) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการขายหุ้นของตนได้ตามที่ต้องการ แต่การขายหุ้นบางครั้งอาจต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสมมติของบริษัท
  4. สิทธิในการเข้าใจข้อมูล (Right to Information) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและรายงานของบริษัท เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการเงินและกิจกรรมของบริษัท
  5. สิทธิในการร้องเรียนและการฟ้องร้อง (Right to Complain and Sue) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการร้องเรียนเรื่องการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท และมีสิทธิในการฟ้องร้องคดีต่อบริษัทในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมายหรือการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และสามารถถือหุ้นในบริษัทได้ในจำนวนต่าง ๆ ซึ่งจะมีสิทธิและบทบาทตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือในบริษัทนั้น ๆ การถือหุ้นส่วนใหญ่หรือครอบครองหุ้นใหญ่สามารถให้ผู้ถือหุ้นมีอิทธิพลและความสามารถในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการบริหารจัดการในบริษัทมากขึ้นด้วย