รับทำบัญชี.COM | ประโยชน์ของการจัดทำบัญชีประกอบด้วย?

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี

ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี คือ (The Benefits of Accounting)

ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี (The Benefits of Accounting) ทำให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม และดูแลรักษาสินทรัพย์ของกิจการที่มีอยู่ไม่ให้สูญหาย ทำให้ผู้บริหารกิจการมีข้อมูลเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการตัดสินใจบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำให้ผู้บริหาร และเจ้าของกิจการผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการได้อย่างถูกต้อง ทำให้บุคคลภายนอกกิจการสามารถมีข้อมูลทางการบัญชีของกิจการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
 
ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี คือ
ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี คือ