3 ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย

trade-off-between-qualitative-characteristic
[Total: 288 Average: 5]

ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ

ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ คือ (Trade off Between Qualitative Characteristic) ?

ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ (Trade off Between Qualitative Characteristic) หมายถึง ผู้จัดทำงบการเงินต้องหาความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพต่างๆเพื่อให้งบทำงบการเงินได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงคุณภาพจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี ผู้จัดทำงบการเงินจึงจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการตัดสินใจเลือกความสมดุลดังกล่าว

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top