Work Permit เอกสาร 5 กิจการ

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

Work Permit

Work permit หรือ ภาษาไทยเราเรียกว่าใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ คือกรณีที่ชาวต่างชาติที่จะทำงานในประเทศใดๆ ก็จะต้องไปขอ work permit ของประเทศนั้นๆ เช่นเดี๋ยวกัน ถ้าเป็นคนไทยจะไปทำงานต่างประเทศก็ต้องไปขอ work permi t ที่ต่างประเทศแต่ ถ้าเป็นชาวต่างประเทศ ต้องการทำงานในไทยต้องมาขอใบอนุญาตทำงานก่อนที่จะทำงาน 

ต่างชาติทำงานในไทย

ใบอนุญาตทำงาน คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ เป็นเอกสารสำคัญของชาวต่างชาติเมื่อต้องเดินทางไปทำงานในประเทศอื่น ๆ เพื่อทำธุรกิจ กิจการ หรือการเป็นลูกจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด โดยนายจ้างในแต่ละประเทศเป็นผู้ดำเนินการขอให้ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงแรงงานของประเทศนั้นให้สามารถรับลูกจ้างต่างชาติได้ เมื่อหมดอายุต้องต่อใหม่ทันที และหากลูกจ้างเปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนนายจ้างก็ต้องดำเนินการขอใหม่ เช่น ถ้าคนไทยอยากไปทำงานที่ประเทศจีน นอกจากจะต้องมีทักษะภาษาจีนแล้ว ยังต้องขอวีซ่าทำงานประเภท Z ซึ่งกำหนดว่าต้องมีประสบการณ์ทำงานสายนั้น 2 ปี ไม่มีประวัติอาชญากรรม โดยสิ่งที่ต้องมีในการขอวีซ่านี้คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ และจดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ประเทศจีนที่ได้รับมอบอำนาจเท่านั้น วีซ่าจะมีอายุ 3 เดือน หลังเดินทางถึงจีนต้องขอใบอนุญาตขอพำนักระยะยาว (Residence Permit) เพื่อให้อยู่ทำงานได้สูงสุดถึง 5 ปี เป็นต้น

Work Permit คืออะไร

Work permit คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ เป็นเอกสารสำคัญของชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย โดยชาวต่างชาติจำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานต่อกระทรวงแรงงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อทำงาน แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษตั้งแต่ปรับ จำคุก หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

คนต่างชาติหางานในไทย
คุณสมบัติขอใบอนุญาตทำงาน

คุณสมบัติของต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน

 1. คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (Non-Immigrant) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน ( TOURIST/TRANSIT ) ซึ่งจะอนุญาตทำงานในครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงขอใหม่
 2. มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
 3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการอันเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 
 4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต

เอกสารยื่น Work Permit

เอกสารสำคัญสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน

 1. แบบรับคำขอ ตท.1 และรูปถ่ายขนาด 3×4 ซม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ที่ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์โพลาลอยด์)
 2. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบที่กำหนด)
 3. สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมฉบับจริง 
 4. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน (กรณีไม่นำมาแสดงได้ ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดไว้)
 5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติตามข้อ 3 ในข้างต้น (ไม่เกิน 6 เดือน)
 7. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ 
 8. หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้าคนต่างด้าวไม่มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
 9. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ

ต่างชาติทำงานในไทย

Work permit มีกี่แบบ

ใบอนุญาตทำงานในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 5 ประเภทดังนี้

 1. ใบอนุญาตเล่มสีน้ำเงิน (ตท.11) สำหรับแรงงานที่อยู่ในกลุ่มช่างฝีมือหรือชำนาญการ แรงงานนำเข้าตาม MOU แรงงานที่ผ่านการตรวจสอบสัญชาติและข้อมูลส่วนบุคคลในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว และแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งต้องใช้คู่กับบัตรแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติในข้อ 5
 2. ใบอนุญาตแผ่นสีเหลือง (ตท.15) สำหรับแรงงานที่ทำงานตามฤดูกาล เดินทางไป-กลับระหว่างประเทศของตนเองกับแหล่งทำงานตามแต่ช่วงที่มีงานเข้ามาตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
 3. ใบอนุญาตเล่มสีส้ม (ตท.11) สำหรับแรงงานที่ทำหน้าที่ในกิจการเกี่ยวกับการประมง ครอบคลุมในทุกกลุ่มงานทางทะเล ยกเว้นแรงงานประมงทะเลในข้อ 4
 4. ใบอนุญาตบัตร 3 สัญชาติ (บัตรสีชมพู) สำหรับแรงงานกลุ่มที่จดทะเบียนตามมติ ครม. ซึ่งอนุญาตให้ทำงานได้ในกิจการหลากหลายประเภท รวมถึงกิจการประมงทะเล โดยจะมีการระบุข้อความในใบอนุญาตว่า “ใบอนุญาตทำงาน” และระบุใบอนุญาตสีตามสัญชาติ ได้แก่ เมียนมา-สีเขียว ลาว-สีฟ้า กัมพูชา-สีน้ำตาล
 5. บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) แต่ไม่ใช่ใบอนุญาตทำงาน และไม่มีการระบุข้อความว่า “ใบอนุญาตทำงาน” แต่มีการระบุตามสัญชาติเช่นเดียวกับข้อ 4 ใช้สำหรับแรงงานกลุ่มที่จดทะเบียนในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำและประมงทะเล โดยจะได้รับใบอนุญาตทำงานแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ ซึ่งต้องมีใบอนุญาตเล่มสีน้ำเงิน (ตท.11) ตามข้อ 1 หรือใบอนุญาตเล่มสีส้ม (ตท.11) ตามข้อ 3 ประกอบด้วย

5 ประเภทใบอนุญาตทำงาน

เอกสารตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง 

No. กิจการ เอกสารที่ต้องเตรียม
1

สถานประกอบการเอกชน

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคลไทย และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน ) หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวออกตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542 พร้อมนำหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ
 2. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ.01 และ ภ.พ. 20 ) ที่ระบุประเภทกิจการ ภ.พ. 09 หากมีการเปลี่ยนแปลง
 3. กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง หากนายจ้างผู้นั้นไม่ได้ทำงานในประเทศไทย และไม่มีใบอนุญาตทำงานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน
 4. กรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่น หรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจากหน่วยงาน ของรัฐที่เกี่ยวข้อง  เช่นหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน , หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม , ใบอนุญาตองค์กรอาหารและยา , ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว , ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็น สถานที่จำหน่ายอาหาร ฯลฯ
 5. บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว พร้อมเลขที่ใบอนุญาตทำงาน  อยู่ในสถานประกอบการ แผนภูมิการแบ่งงานและแผนที่ตั้งของสถานประกอบกา
 6. สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคมเดือนล่าสุด และสำเนาเอกสารรายได้ที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่งบการเงิน และ ภงด.50 หรือ ภงด. 51(ปีล่าสุด)  และ ภพ.30
 7. รูปถ่ายสถานประกอบการ 4รูป ป้ายชื่อบริษัท 1รูป ด้านหน้าเห็นตัวอาคาร 1รูป ภายใน 2รูป (รูปถ่ายในโรงงาน 2รูป) ถ้ามี
2

โรงเรียนเอกชน / มหาวิทยาลัยเอกชน

 1. สำเนาหนังสือแต่งตั้งครูหรือผู้สอน (ผู้ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอน) ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมสัญญาจ้าง / มหาวิทยาลัยเอกชนให้แสดงหนังสือรับรองการหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่งและระยะเวลาการจ้าง
 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ยกเว้นตำแหน่งครูฝึกสอน หรือใบผ่อนผันใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 3. สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ และใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ  / ใบอนุญาตต่างๆ (ถ้ามี) / สำเนาใบจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย
 4. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา/ เอกสารแสดงผลการศึกษารายวิชา และเอกสารแสดงประสบการณ์การเป็นครู (ถ้ามี)
3

หน่วยงานราชการ 

 1. หนังสือรับรองจากส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์การมหาชน / เขตการศึกษา (กรณีครูโรงเรียนรัฐบาล ) โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง และระยะเวลาการจ้างงาน
 2. กรณีครูโรงเรียนรัฐบาลให้แสดงใบประกอบวิชาชีพครู ( ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ) ยกเว้น ตำแหน่งครูฝึกสอน
4

มูลนิธิหรือสมาคม

หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ สมาคม วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ
5

กิจการถ่ายหรือทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ 

 1. หนังสือรับรองจากสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเป็นผู้ประสานงาน  พร้อมรายชื่อ – ตำแหน่งงาน และเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน6 เดือน)

หมายเหตุ  1. เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ยกเว้นภาษาอังกฤษ ให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย ที่มีการรับรองความถูกต้อง

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้

 • เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอำนาจ
 • เอกสารของสารต่างด้าวให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอำนาจ
รับทำบัญชี Work permit
รับทำบัญชี Work permit

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

กระบองเพชร ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

ธุรกิจแคคตัส แผนธุรกิจ กระบองเพชร ธุรกิจขายแคคตัส วิธีขายแคคตัสออนไลน์ ร้านขายกระบองเพชรต้นใหญ่ ร้านขายต้นกระบองเพชร ใกล้ฉัน ปลูก แค่ ค ตั ส กลางแจ้ง ขายแคคตัสตลาดนัด ออนไลน์
กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น (Gross Profit)

กําไรขั้นต้น สูตร กําไรขั้นต้น บัญชี กําไรขั้นต้น กับ กําไรสุทธิ กําไรขั้นต้น ภาษาอังกฤษ กำไรขั้นต้น gross profit คือ การคำนวณ ยอด ซื้อ สินค้า โดย ใช้ อัตราส่วน กำไรขั้นต้น มี หลัก อย่างไร profit กับ margin ต่างกันอย่างไร Gross Profit สูตร

วาดสติ๊กเกอร์ ธีม LINE ขาย รายรับ รายจ่าย โอกาส !

ทําธีมไลน์ขาย pantip ทําธีมไลน์ขาย รายได้ ทําธีมไลน์ขาย รายได้เท่าไหร่ ธีมไลน์ ทําเอง แอพสร้างธีมไลน์ สร้างธีมไลน์เอง ios วิธี ทํา ธีมไลน์ ใน โทรศัพท์ ทํา สติกเกอร์ ไลน์ ขาย 
ฐานภาษี

ฐานภาษี คืออะไร มีอะไรบ้าง

ฐานภาษี 2566 ฐานภาษี 2565 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีคืออะไร ฐานภาษี 2565 ฐานภาษี คืออะไร มีอะไรบ้าง ฐานภาษี 2564 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีบุคคลธรรมดา ฐานภาษี เงินเดือน

Leave a Comment

Scroll to Top