คลังข้อมูลธุรกิจ

DBD กรมพัฒนา ธรุกิย 2 คลังข้อมูล เก่า

Click to rate this post!
[Total: 498 Average: 5]

กรมพัฒนา ข้อมูลเก่า คลังข้อมูลธุรกิจ ใหญ่ที่สุด

 “กรมพัฒน์ฯ” จัดเต็ม! คลังข้อมูลธุรกิจใหญ่ที่สุดในประเทศ
             “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ต่อยอดการเป็นคลังข้อมูลธุรกิจ คล้องแขนสำนักงานสถิติแห่งชาติ สร้างคลังข้อมูลธุรกิจที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศ หวังใช้ข้อมูลพัฒนาธุรกิจไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างครบวงจร พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มด้านข้อมูลธุรกิจให้นักลงทุนเชื่อมั่นก่อนการตัดสินใจลงทุน
             นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังจากมอบหมายให้  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประชุมหารือร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจระหว่างกัน เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจไทย
             “การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานสถิติแห่งชาติ นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ที่จะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลระหว่างกัน  เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นคลังข้อมูลนิติบุคคลที่ใหญ่ที่สุด ในขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นคลังข้อมูลสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ดีที่สุด
             ฉะนั้น เมื่อ 2 หน่วยงานมีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน คลังข้อมูลธุรกิจที่ใหญ่ และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศจึงเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อภาคธุรกิจ ประชาชนผู้ใช้บริการ รวมทั้งภาครัฐ  โดยผู้ประกอบธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อต่อยอดธุรกิจ สร้างเครือข่าย และขยายการลงทุน ช่วยให้ธุรกิจของไทยมีความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น สำหรับภาครัฐสามารถนำมาใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจด้านธุรกิจการค้า ธุรกิจการบริการ และภาคอุตสาหกรรม”
             ทั้งนี้ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลธุรกิจของ 2 หน่วยงาน คาดว่าจะสามารถให้บริการแก่นักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจได้ในอนาคตอันใกล้นี้
             อนึ่ง นอกจากความร่วมมือฯ ดังกล่าวแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย กรมศุลกากร กรมสรรพาสามิต กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมที่ดิน และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการประกอบธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจให้ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ลดขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเป็นการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการดำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่นักลงทุน   และผู้ประกอบการไทยอีกด้วย

Leave a Comment

Scroll to Top