คลังข้อมูลธุรกิจ

DBD กรมพัฒนาธุรกิจ 2 คลังข้อมูล เก่า?

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจค้นข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน เช็คสถานะบริษัท dbd ฐานข้อมูล รายชื่อบริษัท จดทะเบียน ค้นหาบริษัทจดทะเบียน ดูงบการเงินบริษัทอื่น
Click to rate this post!
[Total: 98 Average: 5]

คลังข้อมูลธุรกิจ

คลังข้อมูลธุรกิจ (Business Database) คือ ระบบหรือพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทางธุรกิจขององค์กรหรือกิจการใหญ่ ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ข้อมูลในการตัดสินใจและวางแผนกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คลังข้อมูลธุรกิจมักจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า, ผู้ขาย, การเงิน, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, การผลิต, สินค้าและบริการ, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

คลังข้อมูลธุรกิจมีหน้าที่สำคัญในการดำเนินกิจการ และมีประโยชน์มากในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. การบริหารข้อมูลลูกค้า ช่วยในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้า รวมถึงประวัติการซื้อขายและการติดต่อ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า

  2. การบริหารความรู้ ช่วยในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ทางธุรกิจ และประสบการณ์ที่มีค่า ที่องค์กรสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนกิจการ

  3. การตรวจสอบความเชื่อถือได้ ในกรณีที่มีข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ เช่น ข้อมูลการเงิน คลังข้อมูลช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล

  4. การวางแผนและการคาดการณ์ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างแผนธุรกิจ การวางแผนการผลิต และการคาดการณ์สถานการณ์ทางธุรกิจในอนาคต

  5. การติดต่อกับพาร์ทเนอร์และผู้ขาย คลังข้อมูลสามารถใช้ในการติดต่อกับพาร์ทเนอร์และผู้ขายเพื่อสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ, และจัดการข้อมูลการจัดส่งและการสั่งซื้อ

  6. การจัดการคลังสินค้า ช่วยในการจัดการสต็อกสินค้าและความสามารถในการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  7. การสร้างรายงานและการวิเคราะห์ คลังข้อมูลช่วยในการสร้างรายงานทางธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจที่มีมูลค่ามากขึ้น

การเลือกและการใช้ระบบคลังข้อมูลธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากมีหลายรูปแบบและความสามารถต่าง ๆ ให้เลือก เช่น ระบบฐานข้อมูล SQL, NoSQL, ระบบคลังข้อมูลในคลาวด์ (Cloud Database), และแพลตฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่มีให้เลือกใช้บนตลาด การเลือกคลังข้อมูลธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับองค์กรหรือกิจการของคุณเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจและการพัฒนาธุรกิจในระยะยาว

กรมพัฒนา ข้อมูลเก่า คลังข้อมูลธุรกิจ ใหญ่ที่สุด

 “กรมพัฒน์ฯ” จัดเต็ม! คลังข้อมูลธุรกิจใหญ่ที่สุดในประเทศ
             “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ต่อยอดการเป็นคลังข้อมูลธุรกิจ คล้องแขนสำนักงานสถิติแห่งชาติ สร้างคลังข้อมูลธุรกิจที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศ หวังใช้ข้อมูลพัฒนาธุรกิจไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างครบวงจร พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มด้านข้อมูลธุรกิจให้นักลงทุนเชื่อมั่นก่อนการตัดสินใจลงทุน
             นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังจากมอบหมายให้  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประชุมหารือร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจระหว่างกัน เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจไทย
             “การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานสถิติแห่งชาติ นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ที่จะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลระหว่างกัน  เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นคลังข้อมูลนิติบุคคลที่ใหญ่ที่สุด ในขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นคลังข้อมูลสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ดีที่สุด
             ฉะนั้น เมื่อ 2 หน่วยงานมีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน คลังข้อมูลธุรกิจที่ใหญ่ และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศจึงเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อภาคธุรกิจ ประชาชนผู้ใช้บริการ รวมทั้งภาครัฐ  โดยผู้ประกอบธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อต่อยอดธุรกิจ สร้างเครือข่าย และขยายการลงทุน ช่วยให้ธุรกิจของไทยมีความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น สำหรับภาครัฐสามารถนำมาใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจด้านธุรกิจการค้า ธุรกิจการบริการ และภาคอุตสาหกรรม”
             ทั้งนี้ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลธุรกิจของ 2 หน่วยงาน คาดว่าจะสามารถให้บริการแก่นักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจได้ในอนาคตอันใกล้นี้
             อนึ่ง นอกจากความร่วมมือฯ ดังกล่าวแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย กรมศุลกากร กรมสรรพาสามิต กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมที่ดิน และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการประกอบธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจให้ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ลดขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเป็นการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการดำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่นักลงทุน   และผู้ประกอบการไทยอีกด้วย

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี ธุรกิจ โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

อ่านบทความทั้งหมดได้จากลิงก์ : รับทำบัญชี.com

การขนส่ง ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย เปิดบริษัทขนส่งสินค้า ต้อง ทํา อย่างไร แฟรนไชส์ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจขนส่ง ต้อง จดทะเบียน อะไรบ้าง ธุรกิจขนส่ง มีอะไรบ้าง ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ ธุรกิจขนส่งสินค้า แผนธุรกิจขนส่งสินค้า การทำธุรกิจ รถขนส่ง ใกล้ฉัน ออนไลน์

วิธีการเลือกสินค้าที่จะขายออนไลน์?

การเลือกสินค้ามาขายออนไลน์ ขายของออนไลน์ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ วิธีขายออนไลน์ การเปิดร้านค้าออนไลน์ คู่มือ ขายของออนไลน์ ปัจจัย ในการเลือกสินค้ามาขาย
ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย #9 ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ ของคุณ วิธีลด เพื่อเพิ่มกำไร?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง ต้นทุนขาย สูตร ตัวอย่างงบต้นทุนขาย การคิดต้นทุนขาย กําไร และราคาขาย วิธีคิด ต้นทุน กำไร งบต้นทุนขาย ต้นทุนขาย ภาษาอังกฤษ วิธีคิดราคาขายต่อชิ้น ใกล้ฉัน ออนไลน์

ธุรกิจ Application รายรับ รายจ่าย โอกาส?

แผนธุรกิจแอพพลิเคชั่น โมเดลธุรกิจ แอ พ พลิ เค ชั่ น mobile application มีอะไรบ้าง mobile application มีกี่ประเภท ตัวอย่างแผนธุรกิจ แอพพลิเคชั่น ประโยชน์ของ mobile application วิเคราะห์ swot แอพพลิเคชั่น mobile application ภาษาไทย
ต้นทุนการผลิต

ต้นทุนการผลิต #7 eXCEL มีสูตรให้ แสดงตัวอย่าง วิธีทำงบบัญชี?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้นทุนการผลิต มีอะไรบ้าง ต้นทุนการผลิต สูตร ต้นทุน การผลิต มี กี่ ประเภท ต้นทุนการผลิต บัญชี ต้นทุนการผลิต ภาษาอังกฤษ งบต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิต ตัวอย่าง ต้นทุนการผลิต pdf ใกล้ฉัน ออนไลน์

รับทําบัญชี #2 DBD สำนักงานบัญชี ราษฎร์บูรณะ ปิดงบ จดบริษัท?

สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท จดบริษัท จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท ปิดงบ เลิกบริษัท รับจดเลิกบริษัท ปิดบริษัท เลิกกิจการ รับปิดบริษัท ราษฎร์บูรณะ

Leave a Comment

Scroll to Top