4 การเลือกกรรมการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

[Total: 960 Average: 5]

           โดยทั่วไปการเลือก กรรมการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ของแต่ละหมู่บ้าน ไม่มีความแตกต่างกัน และการเลือกไม่มีความสับซ้อนมากนักเหมือนกับ การเลือกกรรมการบริษัท คนส่วนใหญ่ที่เป็นกรรมการ ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อาจจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละเวลามากกว่าลูกบ้านคนอื่นๆ เพราะบางครั้ง เป็นกรรมการนิติบุคคลของหมู่บ้านจัดสรรก็ไม่ได้มีเงินเดือนให้ เหมือนกับ กรรมการบริษัทของบริษัท

ส่วนการเลือกกรรมการมาบริษัทนั้น ต้องกำหนดไว้ในข้อบังคับแล้วในตอนที่จดจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไว้แล้ว จึงง่ายต่อการดำเนินการ กรรมการหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายและข้อบังคับของ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร เป็นผู้แทนของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

คณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และคณะกรรมการตามที่กำหนด บุคคลเหล่านี้จะได้รับการเลือกตั้งโดย มติของที่ประชุมใหญ่

สิ่งที่ต้องคำนึงถึง และ มีในการเลือกกรรมการ ?

สิทธิในการเป็นกรรมการ หรือ ประธาน ที่จะเข้ามาบริหาร นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร คือ
สมาชิก หรือคู่สมรสของสมาชิก
ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่สมาชิกเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี
ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นของนิติบุคคลในกรณีที่นิติบุคคลเป็นสมาชิก
ต้องมีการกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่ง
ควรกำหนด เพื่อความโปร่งใส ผลัดเปลี่ยนให้สมาชิกอื่นมาบริหาร หรือ เมื่อครบวาระแล้ว คนเดิม อาจถูกเลือกมาบริหาร ต่อได้ แต่ต้องพ้นจากตำแหน่ง แล้วค่อยกลับเข้ามาบริหารใหม่ได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่ง ได้ก็ต่อเมื่อ เช่น
1.ตาย
2.ลาออก
3.เป็นบุคคลล้มละลาย
4.เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
เป็นต้น หรือจะระบุให้ชัดเจน เป็นข้อๆ ตามคสามเห็นสมาชิกที่ประชุมก็ได้
เมื่อสมาชิกมีการพ้นจากตำแหน่ง อาจให้มีการเลือกเลือกตั้งผู้อื่นแทนได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่และให้ผู้อื่นรับตำแหน่งแทนและอยู่ให้ครบวาระที่เหลือตามที่คนเก่าบริหารงานอยู่ เมื่อครบวาระให้ออกแล้ว ค่อยมีการสรรหาใหม่ได้

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 8, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top