การเลือกกรรมการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร?

กรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีกี่คน คุณสมบัติ กรรมการนิติบุคคล หมู่บ้าน จัดสรร กรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หมดวาระ การเลือกตั้ง กรรมการนิติบุคคล คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร กรรมการหมู่บ้านจัดสรร หน้าที่ ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร pdf การแก้ไข ข้อบังคับ นิติบุคคล หมู่บ้าน จัดสรร
Click to rate this post!
[Total: 89 Average: 5]

คุณสมบัติ กรรมการนิติบุคคล หมู่บ้าน จัดสรร

           โดยทั่วไปการเลือก กรรมการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ของแต่ละหมู่บ้าน ไม่มีความแตกต่างกัน และการเลือกไม่มีความสับซ้อนมากนักเหมือนกับ การเลือกกรรมการบริษัท คนส่วนใหญ่ที่เป็นกรรมการ ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อาจจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละเวลามากกว่าลูกบ้านคนอื่นๆ เพราะบางครั้ง เป็นกรรมการนิติบุคคลของหมู่บ้านจัดสรรก็ไม่ได้มีเงินเดือนให้ เหมือนกับ กรรมการบริษัทของบริษัท

ส่วนการเลือกกรรมการมาบริษัทนั้น ต้องกำหนดไว้ในข้อบังคับแล้วในตอนที่จดจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไว้แล้ว จึงง่ายต่อการดำเนินการ กรรมการหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายและข้อบังคับของ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร เป็นผู้แทนของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

คณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และคณะกรรมการตามที่กำหนด บุคคลเหล่านี้จะได้รับการเลือกตั้งโดย มติของที่ประชุมใหญ่

สิ่งที่ต้องคำนึงถึง และ มีในการเลือกกรรมการ

สิทธิในการเป็นกรรมการ หรือ ประธาน ที่จะเข้ามาบริหาร นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร คือ
สมาชิก หรือคู่สมรสของสมาชิก
ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่สมาชิกเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี
ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นของนิติบุคคลในกรณีที่นิติบุคคลเป็นสมาชิก
ต้องมีการกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่ง
ควรกำหนด เพื่อความโปร่งใส ผลัดเปลี่ยนให้สมาชิกอื่นมาบริหาร หรือ เมื่อครบวาระแล้ว คนเดิม อาจถูกเลือกมาบริหาร ต่อได้ แต่ต้องพ้นจากตำแหน่ง แล้วค่อยกลับเข้ามาบริหารใหม่ได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่ง ได้ก็ต่อเมื่อ เช่น
1.ตาย
2.ลาออก
3.เป็นบุคคลล้มละลาย
4.เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
เป็นต้น หรือจะระบุให้ชัดเจน เป็นข้อๆ ตามคสามเห็นสมาชิกที่ประชุมก็ได้
เมื่อสมาชิกมีการพ้นจากตำแหน่ง อาจให้มีการเลือกเลือกตั้งผู้อื่นแทนได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่และให้ผู้อื่นรับตำแหน่งแทนและอยู่ให้ครบวาระที่เหลือตามที่คนเก่าบริหารงานอยู่ เมื่อครบวาระให้ออกแล้ว ค่อยมีการสรรหาใหม่ได้

การเลือกกรรมการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
การเลือกกรรมการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

12 สิ่งที่ควรรู้ ก่อนจ้าง บริษัทรับทำบัญชี?

เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท ขั้น ตอน การ ทำงาน ของ สำนักงานบัญชี บัญชีบริษัท มีอะไรบ้าง การทําบัญชีบริษัท เบื้องต้น ค่าจ้างทำบัญชี - pantip อัตราค่าจ้าง นักบัญชี การทําบัญชีบริษัท excel

เช่ารถ รายรับ รายจ่าย โอกาส?

หัก ณ ที่จ่าย สอน ทำธุรกิจรถเช่า ใบอนุญาต ประกอบกิจการ รถเช่า ธุรกิจรถเช่า มอเตอร์ไซค์ แนวโน้มธุรกิจรถเช่า 2566 กฎหมาย ผู้ ประกอบ การ รถเช่า แนวโน้มธุรกิจรถเช่า 2565 ธุรกิจรถเช่า pantip ขั้น ตอน ทำ รถเช่า

บริการ ที่ บริษัทรับทำบัญชี สามารถทำได้?

เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม ค่าจ้างทำบัญชี - pantip บัญชีบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าจ้างทําบัญชี บริษัท ขึ้นทะเบียนผู้ทําบัญชี ครั้งแรก ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ ทําบัญชี บริษัทเอง

บริษัทรับทำบัญชี ความต้องการ เปรียบเทียบ?

รับทำบัญชี ออนไลน์ รับ ทํา บัญชีอิสระ บริษัท รับ ทํา บัญชี ใกล้ฉัน บริษัทรับทําบัญชี pantip รับทําบัญชี รายรับรายจ่าย รับทำบัญชี นนทบุรี รับทําบัญชี บุคคลธรรมดา รับทําบัญชี ภาษาอังกฤษ

Leave a Comment

Scroll to Top