การคำนวณค่าจ้างในการทำงานล่วงเวลา

รับทำบัญชี.COM | คำนวณค่าล่วงเวลาโอทีชั่วโมงละเท่าไหร่?

Click to rate this post!
[Total: 130 Average: 5]

คำนวณค่าล่วงเวลา

ค่าล่วงเวลา (Overtime Pay) คือ เงินที่จ่ายให้กับพนักงานที่ทำงานเกินเวลาที่กำหนดในเวลาทำงานปกติหรือเกินจำนวนชั่วโมงที่กำหนดตามกฎหมายแรงงานหรือนโยบายของบริษัท การจ่ายค่าล่วงเวลามักจะมีกฎหมายหรือข้อกำหนดที่บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อให้กำหนดว่าพนักงานจะได้รับค่าล่วงเวลาเมื่อไรและในกรณีใดบ้าง โดยปกติแล้วค่าล่วงเวลามักมีอัตราค่าจ้างสูงกว่าราคาชั่วโมงทำงานปกติของพนักงาน

หลักการในการจ่ายค่าล่วงเวลามักคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

 1. อัตราค่าล่วงเวลา อัตราค่าล่วงเวลามีการกำหนดโดยกฎหมายแรงงานหรือนโยบายของบริษัท โดยทั่วไปแล้วอัตราค่าล่วงเวลาจะมากกว่าค่าจ้างในชั่วโมงปกติ เช่น 1.5 เท่าหรือ 2 เท่าของค่าจ้างปกติในชั่วโมงเดียวกัน

 2. เงื่อนไขการจ่าย บริษัทมักกำหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าล่วงเวลา เช่น จ่ายค่าล่วงเวลาเมื่อพนักงานทำงานเกิน 8 ชั่วโมงต่อวันหรือเกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นต้น

 3. หลักการคำนวณ ค่าล่วงเวลามักถูกคำนวณโดยการคูณอัตราค่าล่วงเวลากับจำนวนชั่วโมงเกินปกติที่ทำงาน

 4. ประเภทของค่าล่วงเวลา บางบริษัทอาจมีระบบค่าล่วงเวลาที่แตกต่างกันสำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดประจำสัปดาห์ เช่น ค่าล่วงเวลาสำหรับวันหยุดอาจจ่ายสูงกว่า.

ค่าล่วงเวลามีไว้เพื่อส่งเสริมและรางวัลพนักงานที่ทำงานเพิ่มเวลาเพื่อให้กับบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของระบบค่าจ้างแรงงานและสวัสดิการสำหรับพนักงานที่ทำงานเสริมเวลา การจ่ายค่าล่วงเวลามีความสำคัญในการให้ความยุติธรรมและสิทธิพนักงานที่ทำงานเกินเวลาให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม

การคำนวณค่าจ้างในการทำงานล่วงเวลา

การทำงานล่วงเวลา หรือทำงานพิเศษนั้น ขอจำแนกตามกฎหมายออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. การทำงานล่วงเวลาในวันปกติ
2. การทำงานในวันหยุด
3. การทำงานล่วงเวลาในวันหยุด

ซึ่งจะขออธิบายการคิดคำนวณเป็นข้อๆ ดังนี้
1. การทำงานล่วงเวลา การทำงานที่เกินจากการทำงานเวลาปกติไปแล้ว พรบ.คุ้มครองแรงงานมาตรา 61 กำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่า 1.5 (หนึ่งเท่าครึ่ง) ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง
เช่น จากตัวอย่างข้างต้นเราได้มาแล้วว่า อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงปกติของเรานั้นอยู่ที่ 41.67 บาทต่อชั่วโมงดังนั้นหากเราอยากรู้ว่า วันนี้เราทำงานล่วงเวลาไปแล้ว 1 ชั่วโมง จะได้ค่าทำงานล่วงเวลาเท่าไร ก็สามารถคำนวณง่ายๆโดย ( อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงปกติ คูณด้วย 1.5 เท่า) คุณ จำนวนชั่วโมงที่ทำงานล่วงเวลา สำหรับกรณีตัวอย่างข้างต้น อัตราทำงานล่วงเวลาในวันปกติจะอยู่ที่ (41.67 X 1.5) X 1 ชั่วโมง = 62.50 บาท ครับ
*** หมายเหตุ การทำงานล่วงเวลา นอกจากจะมีกฎหมายกำหนดค่าจ้างเอาไว้แล้ว ยังมีกฎหมายกำหนดวิธีการจัดการที่ลูกจ้างต้องรู้อีกด้วย เช่น
ห้ามนายจ้างบังคับลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ยกเว้นลูกจ้างยินยอม (มาตรา 24)
การทำงานล่วงเวลาเกินจากเวลาปกติ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างพักก่อนไม่น้อยกว่า 20 นาทีก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลา (มาตรา 27 วรรค 4)
งานบางอย่าง บางหน้าที่ อาจไม่ได้รับค่าจ้างทำงานล่วงเวลา ที่ 1.5 เท่าตามมาตรา 61 แต่จะได้รับเพียง 1 เท่าเพียงเท่านั้น เช่น ลูกจ้างที่ทีหน้าที่กระทำการแทนนายจ้าง , งานเปิดปิดประตูระบายน้ำ ฯลฯ (มาตรา 65)

2. การมาทำงานในวันหยุด ประเด็นนี้ขอแยกออกเป็นข้อย่อย 2 ประเภทคือ พนักงานรายเดือน และพนักงานรายวัน เนื่องจาก
พนักงานรายเดือน หรือพนักงานประจำ ถือเป็นลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างในวันหยุด นั้นคือตามกฎหมายแล้ว วันเสาร์อาทิตย์ที่ลูกจ้างหยุด ถือว่าได้รับค่าจ้างตามกฎหมายอยู่แล้ว
พนักงานรายวัน พนักงานประเภทนี้ วันไหนมาทำงานจึงได้ค่าจ้าง วันไหนไม่มาทำงาน ไม่ได้รับค่าจ้าง ดังนั้นพนักงานรายวันถือว่าเป็นพนักงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างในวันหยุด
ดังนั้นการคำนวณค่าทำงานล่วงเวลาสำหรับพนักงานสองประเภทนี้ จึงต่างกันออกไป ดังนี้
2.1 กรณีพนักงานรายเดือน หรือพนักงานประจำ ให้จ่ายค่าทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 1 เท่า (มาตรา 62 (1)
2.2 กรณีพนักงานรายวัน ให้ ให้จ่ายค่าทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 2 เท่า (มาตรา 62 (2)
สำหรับประเด็นที่ผมยกกฎหมายมาอ้างอิงนั้น เป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด เพราะฉะนั้นไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันว่า บริษัทนี้ให้ที่ 1 เท่า บริษัทนั้นให้ที่ 2 เท่า เพราะพื้นฐานที่ให้อยู่เพียง 1 เท่าเท่านั้นหากบริษัทใดให้มากกว่า 1 เท่าแล้ว ถือว่าเป็นคุณต่อลูกจ้าง และไม่ได้ถือว่าผิดแต่อย่างใดครับ

3. การทำงานล่วงเวลาในวันหยุด
หลังจากที่ทำงานในวันหยุดครบ 8 ชั่วโมงไปแล้ว หรือหลังเวลาเลิกงานในวันหยุดไปแล้ว หากต้องทำงานล่วงเวลา การคำนวณค่าทำงานล่วงเวลาในวันหยุดจะคล้ายๆกับการคำนวณการทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ เพียงแต่เปลี่ยนจาก 1.5 เท่า เป็นอัตราชั่วโมงละไม่น้อยกว่า 3 (สาม) เท่า เท่านั้นเองครับ (มาตรา 63)
ดังนั้นตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นเลย การคำนวณค่าทำงานล่วงเวลาในวันหยุดจะเท่ากับ
( อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงปกติ คูณด้วย 3.0 เท่า) คุณ จำนวนชั่วโมงที่ทำงานล่วงเวลา
เช่น อัตราทำงานล่วงเวลาในวันปกติจะอยู่ที่ (41.67 X 3.0) X 1 ชั่วโมง = 125 บาท ครับ
ซึ่งจากทั้งหมดที่ผมได้เรียบเรียงนำเสนอมานั้น คิดว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพันทิปไม่มากก็น้อย แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องดังกล่าว ยังสามารถแตกประเด็นและปัญหาการจัดการไปได้อีกมาก ซึ่งหากผมเขียนบรรยายจนหมด คงใช้เวลามาก เอาเป็นว่าหากท่านใดมีปัญหาสอบถามอันสืบเนื่องจากเรื่องดังกล่าว สามารถสอบถามมาได้เลยครับ ผมและเพื่อนๆสมาชิกจะช่วยกันแชร์ความรู้ให้แก่กันครับ

 1. วิธีคิดโอทีชั่วโมงละเท่าไหร่

  • เพื่อคำนวณค่าโอทีชั่วโมงละเท่าไหร่ คุณต้องทราบอัตราค่าแรงที่ใช้ในการทำงานโอที
  • หากอัตราค่าแรงต่อชั่วโมงเป็น A บาท ค่าโอทีชั่วโมงละเท่าไหร่จะเป็น A บาท

ตัวอย่าง ถ้าอัตราค่าแรงต่อชั่วโมงเป็น 100 บาท ค่าโอทีชั่วโมงละเท่าไหร่ก็จะเป็น 100 บาท

 1. วิธีคิดโอที 1.5 รายเดือน

  • ในกรณีที่โอทีถูกคิดเป็นรายเดือน คุณจะได้รับค่าโอทีที่มีอัตราเป็น 1.5 เท่าของค่าแรงต่อชั่วโมง
  • เมื่อคุณทำงานโอทีและคำนวณค่าแรงรายเดือน ค่าโอทีที่ได้จะเป็น 1.5 เท่าของค่าแรงต่อชั่วโมงคูณด้วยจำนวนชั่วโมงการทำงานโอทีในรอบเดือน

ตัวอย่าง ถ้าค่าแรงต่อชั่วโมงเป็น 100 บาท และคุณทำงานโอที 20 ชั่วโมงในเดือนนั้น ค่าโอทีรายเดือนจะเป็น 1.5 x 100 บาท x 20 ชั่วโมง = 3,000 บาท

 1. วิธีคิดโอทีตามกฎหมายแรงงาน

  • วิธีนี้ใช้กำหนดโดยกฎหมายแรงงานที่รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
  • ค่าโอทีจะถูกคำนวณตามกฎหมายแรงงานและคำนวณโดยใช้อัตราค่าแรงที่กำหนดโดยกฎหมาย

ตัวอย่าง ถ้ากฎหมายแรงงานกำหนดว่าโอทีจะได้รับเป็น 1.5 เท่าของค่าแรงต่อชั่วโมง และค่าแรงต่อชั่วโมงเป็น 100 บาท ค่าโอทีจะเป็น 1.5 x 100 บาท = 150 บาท

 1. ค่าโอที ชั่วโมงละเท่าไหร่

  • ค่าโอที ชั่วโมงละเท่าไหร่หมายถึงค่าตอบแทนที่คุณจะได้รับต่อชั่วโมงของการทำงานโอที
  • ค่าโอทีต้องอ้างอิงกับอัตราค่าแรงที่กำหนด

ตัวอย่าง ถ้าค่าโอทีเป็น 150 บาท ค่าแรงต่อชั่วโมงเป็น 100 บาท ค่าโอทีชั่วโมงละเท่าไหร่ก็จะเป็น 150 บาท

 1. วิธีคิดค่าแรงรายวัน

  • วิธีนี้ใช้สำหรับการคิดค่าแรงตามจำนวนวันที่ทำงาน
  • คุณคูณอัตราค่าแรงต่อชั่วโมงกับจำนวนชั่วโมงการทำงานในแต่ละวันเพื่อคำนวณค่าแรงรายวัน

ตัวอย่าง ถ้าค่าแรงต่อชั่วโมงเป็น 100 บาท และคุณทำงาน 8 ชั่วโมงในแต่ละวัน ค่าแรงรายวันจะเป็น 100 บาท x 8 ชั่วโมง = 800 บาท

 1. โอที 3 แรง คือ

  • โอที 3 แรงหมายถึงการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ 3 ชั่วโมง
  • เมื่อคุณทำงานโอที 3 แรงคุณจะได้รับค่าตอบแทนที่มากกว่าอัตราค่าแรงปกติ
 2. วิธีคิดโอทีรายวัน

  • วิธีนี้ใช้สำหรับการคิดค่าโอทีตามจำนวนวันที่ทำงาน
  • คุณคูณอัตราค่าแรงโอทีต่อชั่วโมงกับจำนวนชั่วโมงการทำงานโอทีในแต่ละวันเพื่อคำนวณค่าโอทีรายวัน

ตัวอย่าง ถ้าค่าแรงต่อชั่วโมงเป็น 100 บาท และคุณทำงานโอที 3 ชั่วโมงในแต่ละวัน ค่าโอทีรายวันจะเป็น 100 บาท x 3 ชั่วโมง = 300 บาท

 1. วิธีคิดโอที 3 แรง

  • วิธีนี้ใช้สำหรับการคิดค่าโอทีเมื่อทำงานโอที 3 แรง
  • ค่าตอบแทนที่คุณจะได้รับต่อชั่วโมงของการทำงานโอที 3 แรงจะมากกว่าอัตราค่าแรงปกติ

ตัวอย่าง ถ้าค่าแรงต่อชั่วโมงเป็น 100 บาท และค่าโอที 3 แรงมีอัตราเพิ่มขึ้น 50% ค่าโอทีชั่วโมงละเท่าไหร่ก็จะเป็น 1.5 x 100 บาท = 150 บาท

การคำนวณค่าจ้างในการทำงานล่วงเวลา
การคำนวณค่าจ้างในการทำงานล่วงเวลา

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )