วัตถุประสงค์ของหลัก ในการจัดทำบัญชี

[Total: 225 Average: 5]

ช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมรักษาสินทรัพย์ที่เป็นของกิจการ

                  วัตถุประสงค์ของหลักในการจัดทำบัญชี ก็เพื่อช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมรักษาสินทรัพย์ที่เป็นของกิจการได้ และเพื่อช่วยให้ทราบผลการดำเนินงานของกิจการต่าง ๆ ในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งว่าที่ผ่านมาผลการดำเนินงาน ของกิจการมีกำไรหรือขาดทุนเป็นจำนวน เท่าใด และการทำบัญชีก็เพื่อให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบ เพื่อบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นตามลำดับก่อนหลัง และทำการจำแนกประเภทของรายการค้าไว้เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำบัญชีของกิจการต่าง ๆ
ประโยชน์ของการทำบัญชี การทำบัญชีก็เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยในการวางแผนกำไร และควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการหาแหล่งเงินทุน และยังช่วยในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ยังเป็นสัญญาณเตือนภัยของกิจการ เพื่อประโยชน์ในการวางแผน เพื่อเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและมีการประหยัดของรายจ่ายบางอย่างที่ไม่ได้ก่อผลประโยชน์ต่อบริษัท
ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี แม่บทการบัญชี ไม่ถือเป็นมาตรฐานการบัญชี แต่นับเป็นกรอบหรือแนวคิดขั้นพื้นฐานในการจัดทำและมีการนำเสนองบการเงินตลอดจนกำหนด และสามารถนำมาตรฐานการบัญชีมาปฏิบัติ และนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ส่วนเรื่องที่ยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีรองรับนั้น เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินทุกฝ่ายมีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน กับแม่บทการบัญชี สำหรับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินที่มีหลายข้อ
หลักการบันทึกรายการ ระบบบัญชีเดี่ยว ระบบบัญชีเดี่ยว เป็นวิธีการบันทึกบัญชีเพียงด้านเดียวเท่านั้นคือในส่วยทางด้านเดบิตหรือด้านเครดิต ระบบบัญชีเดี่ยว จะทำการบันทึกเฉพาะรายการในบัญชีเงินสด หรือบัญชีที่มีความสำคัญบางบัญชี เช่น บัญชีลูกหนี้หรือบัญชีเจ้าหนี้ โดยไม่ได้ใช้การบันทึกรายการตามระบบบัญชีคู่ที่จะต้องทำการบันทึกรายการบัญชีทั้งด้านเดบิตและเครดิต ซึ่งการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีเดี่ยว นิยมใช้ในกิจการขนาดเล็กที่เจ้าของเป็นผู้ควบคุมและทำการจดบันทึกเอง สำหรับธุรกิจขนาดย่อม ไม่ควรนำระบบบัญชีเดี่ยวมาใช้ เพราะอาจจะมีปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการบัญชี และการจัดทำเรื่องงบการเงิน ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี เกณฑ์คงค้าง จะเป็นเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน
โดยการบันทึกบัญชีรายได้ และค่าใช้ จ่าย ด้วยการทำการยึดหลักว่ารายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่อยู่ในงวดบัญชีใด ก็ให้ถือเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีนั้น ๆ ไม่ว่าจะรับหรือจ่ายเป็นเงินสดหรือไม่ก็ตาม หากงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้างแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานได้ถูกต้องครบถ้วนโดยตรงตามงวดบัญชีที่เกิดขึ้นและแสดงข้อมูล เกี่ยวกับ ภาระผูกพันที่กิจการจะต้องรับหรือจ่ายเงินสดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การดำเนินงานต่อเนื่อง เป็นข้อสมมติที่กล่าวถึงกิจการที่จัดตั้งตามวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีการดำรงอยู่ต่อไปในอนาคต หากกิจการมีเจตนาหรือความจำเป็นที่จะเลิกกิจการของการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญนั้น งบการเงินจะต้องจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์อื่นและต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในงบการเงินนั้นด้วย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มีนาคม 4, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top