12 เดืนอ การดำรงอยู่ของกิจการ หรือการดำเนินงานต่อเนื่อง คือ (Going Concern)

การดำรงอยู่ของกิจการ
[Total: 615 Average: 5]

การดำรงอยู่ของกิจการ

การดำรงอยู่ของกิจการ หรือการดำเนินงานต่อเนื่อง คือ ?

การดำรงอยู่ของกิจการ หรือการดำเนินงานต่อเนื่อง คือ (Going Concern) การดำรงอยู่ เป็นข้อสมมติที่สำคัญในการจัดทำงบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงิน ว่าผู้บริหารจะไม่มีเจตนาในการยกเลิกการดำเนินงานในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ในงบการเงิน และผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้ได้ความพอใจในเรื่องความเหมาะสมของการใช้ข้อสมมติเรื่องการดำเนินงานต่อเนื่องในการจัดทำงบการเงินของผู้บริหาร มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 570 เรื่องการดำเนินงานต่อเนื่อง

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top