การด้อยค่าของสินทรัพย์ คือ

ด้อยค่าของสินทรัพย์ วิธีการจัดการสินทรัพย์ที่มีค่าต่ำ?

โจทย์ การด้อยค่าของสินทรัพย์  สรุป การด้อยค่าของสินทรัพย์  ตัวอย่าง การด้อยค่าของสินทรัพย์  การด้อยค่าของสินทรัพย์ บันทึกบัญชี tas 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์ สรุป การด้อยค่าของสินทรัพย์ ppt การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การด้อยค่า คือ
Click to rate this post!
[Total: 126 Average: 5]

การด้อยค่าของสินทรัพย์

การด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อกิจการใช้งานสินทรัพย์มาระยะหนึ่ง ต่อมามีการเปลี่ยนแลงเกิดขึ้น ทั้งจากภายในหรือภายนอกของกิจการ จนเป็นสาเหตุให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน แสดงว่าสินทรัพย์เกิดการ ด้อยค่า ( Impairment ) กรณีดังกล่าว มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 ( ปรับปรุง 2552 ) เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ ( กำหนดให้ใช้ปี 2554 ) ได้กำหนดไว้ว่า สินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่าเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ดังนั้น
  ถ้าสินทรัพย์มีการด้อยค่าเกิดขึ้น มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจะเป็นตัวกำหนดให้กิจการต้องลดมูลค่าตามบัญชี ให้มีจำนวนเท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับมูลค่าที่ลดลงให้รับรู้เป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ( Recoverable amount RA ) หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายสินทรัพย์ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ( Fair value less costs to sell or Net fair value NFV ) หมายถึง จำนวนที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหักด้วยต้นทุนการขายินทรัพย์นั้น โดยที่ผู้ซื้อกับผู้ขายสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน
มูลค่าจากการใช้ ( Value in use VIU ) หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ จากการใช้สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
มูลค่าตามบัญชี ( Carrying amount CA ) หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ จากการใช้สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ( Loss in impairment ) หมายถึง จำนวนมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ต้นทุนในการขาย ( Cost to sell or costs of disposal ) หมายถึง ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องดดยตรงกับการจำหน่ายสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งไม่รวมต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ( Cash generating Unit CGU ) หมายถึง สินทรัพย์กลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุได้ว่าการใช้กลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น

การจัดการสินทรัพย์ที่มีค่าต่ำเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารการเงินของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเวลาที่ธุรกิจเริ่มต้นหรือเมื่อมีทรัพย์สินที่มีมูลค่าต่ำ ด้วยการจัดการอย่างดีสินทรัพย์ที่มีค่าต่ำอาจเป็นการเพิ่มมูลค่าและช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่คือวิธีการจัดการสินทรัพย์ที่มีค่าต่ำ

  1. บันทึกสินทรัพย์ที่มีค่าต่ำ ระบุและบันทึกทรัพย์สินที่มีค่าต่ำในบัญชีของธุรกิจ แม้ว่ามูลค่าของสินทรัพย์จะน้อยก็ควรจดบันทึกเพื่อการติดตามและการรายงานทางการเงิน

  2. ประเมินความคุ้มค่า ประเมินความคุ้มค่าของสินทรัพย์ที่มีค่าต่ำโดยการพิจารณาว่ามันสร้างมูลค่าหรือรายได้ในอนาคตหรือไม่ หากมีสินทรัพย์ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ อาจต้องพิจารณาการจำหน่ายหรือทิ้งทิ้ง

  3. ปรับปรุงและซ่อมแซม หากสินทรัพย์ที่มีค่าต่ำสามารถปรับปรุงหรือซ่อมแซมให้มีมูลค่าสูงขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ควรพิจารณาทำเช่นนั้น

  4. การทำสัญญาเช่า ถ้าสินทรัพย์ที่มีค่าต่ำไม่จำเป็นต้องครอบครองในระยะยาว คิดกับการเช่าแทนการซื้อใหม่ นี้อาจช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

  5. เพิ่มมูลค่า พิจารณาวิธีที่สินทรัพย์ที่มีค่าต่ำสามารถเพิ่มมูลค่าได้ เช่น การใช้สินทรัพย์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่

  6. การจัดทำระเบียบการเก็บรักษา อย่าปล่อยให้สินทรัพย์ที่มีค่าต่ำหายไปหรือสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ จัดทำระเบียบการเก็บรักษาอย่างดีเพื่อป้องกันความสูญหาย

  7. การพิจารณาเงินกู้ หากมีความจำเป็นสามารถพิจารณาการกู้เงินเพื่อรองรับการดำเนินงานและการพัฒนาสินทรัพย์ที่มีค่าต่ำ

  8. การสร้างแผนการจัดการสินทรัพย์ สร้างแผนการจัดการสินทรัพย์ที่มีค่าต่ำโดยการกำหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการใช้สินทรัพย์เหล่านี้ในระยะยาว

  9. ความประสงค์ของลูกค้าและตลาด พิจารณาความประสงค์ของลูกค้าและตลาดในการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่มีค่าต่ำ

  10. การเก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและค่าใช้จ่ายของสินทรัพย์ที่มีค่าต่ำเพื่อการตัดสินใจและการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการสินทรัพย์ที่มีค่าต่ำเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างรอบคอบและมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถนำสินทรัพย์ดังกล่าวมาเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การด้อยค่าของสินทรัพย์

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

วิธีการตลาดสินค้าออนไลน์ รายได้ ความเสี่ยง?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์

กระเป๋าผ้า ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ทํากระเป๋าผ้าขาย ผลิตกระเป๋าผ้า แบรนด์ตัวเอง อยาก ทำ ธุรกิจ กระเป๋า ต้นทุนกระเป๋าผ้า รับผลิตกระเป๋า สร้างแบรนด์ ผลิตกระเป๋า แบรนด์ตัวเอง เริ่ม ต้น ทำ ธุรกิจ กระเป๋า วิธีทำกระเป๋า แฮนด์เมด ออนไลน์

ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์

7 คุณสมบัติ บริษัทรับทำบัญชี บริการ ที่ดี?

ขั้น ตอน การ ทำงาน ของ สำนักงานบัญชี ค่าจ้างทำบัญชี - pantip จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ สำนักงานบัญชี คือ อัตราค่าจ้าง นักบัญชี จ้างนักบัญชี pantip สํานักงานบัญชี ใกล้ฉัน เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม
ฐานภาษี

ฐานภาษี สำคัญ คืออะไร มีอะไรบ้าง? 2566-67

ฐานภาษี 2566 ฐานภาษี 2565 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีคืออะไร ฐานภาษี 2565 ฐานภาษี คืออะไร มีอะไรบ้าง ฐานภาษี 2564 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีบุคคลธรรมดา ฐานภาษี เงินเดือน
ปก ขายของออนไลน์อะไรดี

แนะนำ 3 ขั้นตอน เริ่มต้น ขายของออนไลน์

วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ อยากขายของออนไลน์ ขายอะไรดี อาชีพขายของออนไลน์ ภาษาอังกฤษ วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า เริ่มต้นขายของ

Leave a Comment

Scroll to Top