รับทำบัญชี.COM | การส่งออกเริ่มต้นอย่างไรมีอะไรบ้าง?

แผนธุรกิจการส่งออก

การเริ่มต้นธุรกิจการส่งออกเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนหลายขั้นตอนและควรคำนึงถึงรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จในการส่งออกผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณไปยังตลาดต่างประเทศ ดังนั้นนี่คือขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มต้นธุรกิจการส่งออก

 1. วิเคราะห์ตลาด (Market Research)
  • ศึกษาตลาดปลายทางและการแข่งขันในประเทศที่คุณต้องการส่งออกไป
  • ระบุความต้องการของตลาดและบ่งบอกถึงโอกาสทางธุรกิจ
 2. การวางแผนธุรกิจ (Business Planning)
  • สร้างแผนธุรกิจที่รวมถึงวัตถุประสงค์, กลยุทธ์การตลาด, และข้อมูลการเงิน
  • กำหนดงบประมาณและการจัดการทรัพยากรที่จำเป็น
 3. เลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะส่งออก (Product/Service Selection)
  • ระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีศักยภาพในการส่งออก
  • ปรับแต่งผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เหมาะสมกับตลาดปลายทาง
 4. การหาแหล่งเงินทุน (Financing)
  • ประเมินความต้องการทางการเงินสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจการส่งออก
  • ค้นหาแหล่งเงินทุนอาทิเช่นสินเชื่อธุรกิจ, ลงทุน, หรือทุนระดับรัฐบาล
 5. การสร้างบริษัทหรือลงทะเบียนธุรกิจ (Business Registration)
  • สร้างบริษัทหรือลงทะเบียนธุรกิจของคุณตามกฎหมายท้องถิ่น
  • รับรหัสธุรกิจและสิทธิ์ส่งออกถ้าเป็นไปได้
 6. ระบบบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)
  • สร้างระบบบัญชีและการเงินที่ใช้ติดตามรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
  • จัดการกระบวนการเรื่องเงินทุนต่าง ๆ
 7. การจัดหาสินค้าหรือบริการ (Sourcing)
  • หากคุณไม่ผลิตสินค้าหรือบริการเอง, จะต้องเลือกผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้าที่เหมาะสม
 8. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
  • ระบุความเสี่ยงทางธุรกิจและวางแผนการบริหารความเสี่ยง
 9. สร้างเครือข่าย (Networking)
  • สร้างความร่วมมือและเครือข่ายธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ
 10. การปรับตัวต่อกฎหมายและข้อกำหนด (Legal and Regulatory Compliance)
  • ทำความเข้าใจกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการส่งออกในประเทศของคุณและประเทศปลายทาง
  • รับอนุญาตและเป็นไปตามข้อกำหนดทางศาลและภาษี
 11. การส่งออกและการขนส่ง (Export and Shipping)
  • วางแผนการส่งออกและการขนส่งสินค้าหรือบริการของคุณ
  • ทำการจัดส่งและเรียกรับเอกสารทางศุลกากรที่เกี่ยวข้อง
 12. การตลาดและการขาย (Marketing and Sales)
  • สร้างแผนการตลาดเพื่อสร้างความรู้และส่งเสริมสินค้าหรือบริการให้กับตลาดปลายทาง
  • ปรับกลยุทธ์การตลาดในประเทศปลายทาง
 13. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
  • มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการเพื่อตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
 14. การขออนุญาตและเอกสาร (Licensing and Documentation)
  • รับอนุญาตและเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการส่งออก
  • ประกอบกับข้อกำหนดทางศาลและทางศุลกากร
 15. การดูแลลูกค้า (Customer Support)
  • ให้บริการลูกค้าอย่างดีเพื่อรักษาความพึงพอใจและสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าหรือบริการของคุณ
 16. การประเมินและปรับปรุง (Assessment and Improvement)
  • ประเมินประสิทธิภาพและผลส่งออกของคุณและปรับปรุงตามความต้องการ
 17. การเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Development)
  • ทราบข้อมูลและเรียนรู้จากประสบการณ์การส่งออกเพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณต่อไป
 18. การจัดกิจกรรมทางการตลาด (Marketing Activities)
  • สร้างแผนการตลาดที่เหมาะสมสำหรับการส่งออกของคุณ รวมถึงการโฆษณา, การเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงสินค้าและการเข้าร่วมแฟร์
 19. การประกาศบนสื่อออนไลน์ (Online Presence)
  • สร้างเว็บไซต์และบริการออนไลน์อื่น ๆ เพื่อสร้างความรู้จักและสื่อสารกับลูกค้าในตลาดต่างประเทศ
 20. การปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและสากล (Compliance with Local and International Laws)
  • ทราบและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่นและสากลที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก

การเริ่มต้นธุรกิจการส่งออกต้องใช้เวลาและทรัพยากรมาก แต่มันสามารถมีผลตอบแทนทางธุรกิจและเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจอย่างมากหากทำให้ถูกต้องและคำนึงถึงทุกด้านของกระบวนการ

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจการส่งออก

เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและกิจกรรมการส่งออกที่แตกต่างกัน แต่นี่คือตัวอย่างของรายรับและรายจ่ายที่อาจปรากฏในธุรกิจการส่งออก

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
ยอดขายสินค้าหรือบริการ XXXXX XXXXX
รายได้จากการส่งออก XXXXX
การระดมทุนหรือการลงทุน XXXXX
ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าหรือบริการ XXXXX XXXXX
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและขายสินค้า XXXXX XXXXX
ค่าใช้จ่ายในการส่งออกและขนส่ง XXXXX XXXXX
ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา XXXXX XXXXX
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล XXXXX XXXXX
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย XXXXX XXXXX
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและเงินทุน XXXXX XXXXX
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ XXXXX XXXXX
กำไรสุทธิหรือขาดทุน XXXXX XXXXX

โปรดทราบว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้นและขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและกิจกรรมการส่งออกของคุณ ควรเรียกปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินหรือบัญชีเพื่อรับคำปรึกษาเพิ่มเติมและจัดทำตารางรายรับและรายจ่ายที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจการส่งออกของคุณ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการส่งออก

ธุรกิจการส่งออกมีความเกี่ยวข้องกับหลายอาชีพและกลุ่มงานที่มุ่งเน้นการค้าและการส่งออกสินค้าหรือบริการไปยังตลาดต่างประเทศ นี่คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการส่งออก

 1. ผู้ประสานการส่งออก (Export Coordinator) หน้าที่คือการจัดการกระบวนการส่งออกของสินค้าหรือบริการ รวมถึงการจัดทำเอกสารทางศุลกากรและการควบคุมการขนส่ง
 2. ผู้ส่งออก (Exporter) บุคคลหรือธุรกิจที่ส่งออกสินค้าหรือบริการไปยังตลาดต่างประเทศ
 3. ผู้ทำการตลาดนานาชาติ (International Marketing Manager) หน้าที่คือการวางแผนและดำเนินกิจกรรมตลาดที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก รวมถึงการวิเคราะห์ตลาดและการสร้างกลยุทธ์การตลาด
 4. ผู้บริหารธุรกิจการส่งออก (Export Business Manager) คนนี้รับผิดชอบในการจัดการกิจกรรมการส่งออกขององค์กร รวมถึงการเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการการส่งออก
 5. นักวิเคราะห์การส่งออก (Export Analyst) หน้าที่คือการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและข้อมูลการส่งออกเพื่อให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับกลยุทธ์การส่งออก
 6. ผู้ทำการตลาดสินค้านานาชาติ (International Product Marketer) หน้าที่คือการพัฒนาและจัดการการตลาดสินค้าหรือบริการในตลาดนานาชาติ
 7. นักจัดหาสินค้าหรือบริการ (Sourcing Specialist) หน้าที่คือการค้นหาแหล่งวัตถุดิบหรือสินค้าที่เหมาะสมสำหรับการส่งออก
 8. นักเขียนเอกสารส่งออก (Export Documentation Specialist) หน้าที่คือการจัดทำเอกสารทางศุลกากรและการส่งออกตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 9. นักวิเคราะห์เรื่องศุลกากร (Customs Compliance Analyst) หน้าที่คือการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทางศาลและศุลกากรในการส่งออก
 10. ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินและภาษี (Financial and Tax Specialist) คนนี้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องการเงินและภาษีเกี่ยวกับการส่งออก
 11. นักวิเคราะห์การขนส่ง (Logistics Analyst) หน้าที่คือการวางแผนและจัดการกระบวนการขนส่งสินค้าหรือบริการไปยังปลายทาง
 12. ผู้จัดการศึกษาและการอบรม (Education and Training Manager) หน้าที่คือการสอนและอบรมความรู้เกี่ยวกับการส่งออกและพัฒนาความรู้ให้กับบุคคลภายในองค์กร
 13. นักวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analyst) หน้าที่คือการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
 14. นักบริหารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations Manager) หน้าที่คือการสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้าและหน่วยงานต่าง ๆ ในต่างประเทศ
 15. นักสื่อสารระหว่างประเทศ (International Communications Specialist) หน้าที่คือการสร้างและบริหารความสัมพันธ์และการสื่อสารกับสื่อและทางสังคมในต่างประเทศ
 16. นักวิเคราะห์นโยบายและกฎหมายทางการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Policy Analyst) หน้าที่คือการวิเคราะห์และส่งเสริมนโยบายและกฎหมายทางการค้าระหว่างประเทศ
 17. ผู้ประสานการสื่อสารระหว่างประเทศ (International Communication Coordinator) หน้าที่คือการประสานการสื่อสารระหว่างองค์กรและคู่ค้าต่างประเทศ
 18. นักวิเคราะห์ข้อมูลการส่งออก (Export Data Analyst) หน้าที่คือการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งออกเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ
 19. ผู้บริหารธุรกิจการส่งออกออนไลน์ (Online Export Business Manager) หน้าที่คือการจัดการธุรกิจการส่งออกขององค์กรในรูปแบบออนไลน์
 20. นักวิเคราะห์เศรษฐกิจสากล (International Economic Analyst) หน้าที่คือการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจที่มีผลต่อการส่งออก

หากคุณสนใจธุรกิจการส่งออกและอาชีพที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถเลือกอาชีพที่ตรงกับความสนใจและความสามารถของคุณเพื่อเริ่มต้นในอุตสาหกรรมนี้ได้

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจการส่งออก

การวิเคราะห์ SWOT หรือการวิเคราะห์ปัจจัย Strengths (ข้อแข็ง), Weaknesses (ข้ออ่อน), Opportunities (โอกาส), และ Threats (ความเสี่ยง) เป็นขั้นตอนสำคัญในการทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจการส่งออก โดยจะช่วยให้คุณเข้าใจดีกว่าถึงสถานะปัจจุบันและแนวโน้มของธุรกิจของคุณ นี่คือตัวอย่างของการวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจการส่งออก

Strengths (ข้อแข็ง)

 1. คุณภาพสินค้าหรือบริการ สินค้าหรือบริการของเรามีคุณภาพดีและได้รับการยอมรับในตลาดนานาชาติ
 2. เครือข่ายคู่ค้า เรามีเครือข่ายคู่ค้าที่แข็งแกร่งและมีความเชื่อมโยงในต่างประเทศ
 3. ความชำนาญทางการส่งออก เรามีทีมงานที่มีความชำนาญในการจัดการกระบวนการการส่งออก
 4. การสนับสนุนจากภาครัฐ มีการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลในการส่งออกที่สามารถช่วยเราในการเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ

Weaknesses (ข้ออ่อน)

 1. ขีดจำกัดในการผลิต การผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณมากอาจมีขีดจำกัดในทรัพยากรและพื้นที่
 2. ภาษีและค่าใช้จ่ายสูง ค่าใช้จ่ายและภาษีที่สูงอาจทำให้ราคาสินค้าของเราสูงเกินไปในตลาดนานาชาติ
 3. ความขาดแคลนทางการเงิน ขาดแคลนทางการเงินอาจทำให้เราไม่สามารถลงทุนในการขยายธุรกิจหรือปรับปรุงกระบวนการได้

Opportunities (โอกาส)

 1. ตลาดต่างประเทศที่เติบโต มีโอกาสในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
 2. การลงทุนต่างประเทศ การลงทุนจากต่างประเทศอาจสร้างโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจหรือขยายธุรกิจในต่างประเทศ
 3. เทรนด์และนวัตกรรมใหม่ การติดตามเทรนด์และนวัตกรรมใหม่อาจช่วยให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นไปได้ในต่างประเทศ
 4. ข้อจำกัดทางการค้า การสร้างสรรค์และการอนุญาตของต่างประเทศอาจช่วยให้เราเข้าถึงตลาดใหม่

Threats (ความเสี่ยง)

 1. คู่แข่งคุณภาพสูง มีคู่แข่งที่มีคุณภาพสูงในตลาดที่เหมือนกัน
 2. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีผลต่อราคาสินค้าและกำไร
 3. การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายทางการค้าระหว่างประเทศอาจมีผลกระทบต่อการส่งออก
 4. วิกฤติเศรษฐกิจโลก สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลต่อการส่งออกและการค้าของเรา

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณมีภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจการส่งออกของคุณ และช่วยให้คุณสร้างแผนกลยุทธ์เพื่อให้เติบโตและประสบความสำเร็จในตลาดนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการส่งออก ที่ควรรู้

 1. การส่งออก (Export)
  • คำอธิบาย กระบวนการการขายสินค้าหรือบริการไปยังตลาดต่างประเทศ
 2. การนำเข้า (Import)
  • คำอธิบาย กระบวนการการซื้อสินค้าหรือบริการจากตลาดต่างประเทศเข้ามาในประเทศของคุณ
 3. การนำสินค้าข้ามพรมแดน (Cross-border Trade)
  • คำอธิบาย การซื้อขายสินค้าหรือบริการระหว่างประเทศโดยเริ่มต้นจากการขายน้ำหนักสินค้าหนึ่งต่อหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องผ่านกำหนดทางศุลกากร
 4. การศุลกากร (Customs)
  • คำอธิบาย หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการควบคุมและบันทึกการนำเข้าและการส่งออกของสินค้าและบริการ
 5. หนังสือรับรองสิทธิ์ (Certificate of Origin)
  • คำอธิบาย เอกสารที่ยืนยันว่าสินค้าที่ส่งออกมาจากประเทศนั้นถูกผลิตขึ้นในประเทศนั้น ๆ และมีสิทธิ์รับการปกครองทางการค้า
 6. ภาษีนำเข้า (Import Duty)
  • คำอธิบาย ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้ศุลกากรเมื่อนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 7. โค้ดศุลกากร (Customs Code)
  • คำอธิบาย รหัสที่ใช้ระบุสินค้าเฉพาะที่จะนำเข้าหรือส่งออก ตลาดสากลใช้ระบบโค้ดนี้เพื่อระบุประเภทของสินค้า
 8. บัญชีธนาคารทางการค้า (Trade Finance)
  • คำอธิบาย บริการทางการเงินที่ให้สินเชื่อหรือการรับรองการชำระเงินสำหรับการซื้อขายทางการค้าระหว่างประเทศ
 9. การค้าระหว่างประเทศ (International Trade)
  • คำอธิบาย การซื้อขายสินค้าหรือบริการระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการนำสินค้าข้ามพรมแดนและการส่งออก
 10. ภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ (Value Added Tax – VAT)
  • คำอธิบาย ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้บริโภคของสินค้าหรือบริการเมื่อถูกซื้อขาย มีอยู่ในหลายรูปแบบและอัตราภาษีแตกต่างกันไปตามประเทศ

ข้อมูลเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับการทำธุรกิจการส่งออก และสามารถช่วยคุณเข้าใจกระบวนการและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจนี้ได้ดีขึ้น

ธุรกิจ การส่งออก ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจการส่งออกจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดของประเทศที่คุณต้องการทำธุรกิจการส่งออกในนั้น ๆ แต่ทว่านี่คือรายการเอกสารและการจดทะเบียนที่อาจจำเป็นในการเริ่มต้นธุรกิจการส่งออกในหลายประเทศ

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ การจดทะเบียนธุรกิจเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้ธุรกิจของคุณเป็นสถานประกอบการทางกฎหมาย ทำให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือในตลาด
 2. การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Registration) หากธุรกิจของคุณมีการขายสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและมีการค้าระหว่างประเทศ คุณอาจต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีขายส่งสินค้าตามกฎหมายท้องถิ่น
 3. การจดทะเบียนสภาพนิติบุคคล คุณอาจต้องจดทะเบียนสถานประกอบการของคุณในรูปแบบของบริษัทหรือนิติบุคคล เพื่อให้ธุรกิจมีสถานะทางกฎหมายแยกจากบุคคลที่ก่อตั้ง
 4. การรับรองการส่งออก บางประเทศอาจกำหนดการรับรองการส่งออกสินค้าและบริการ โดยหน่วยงานรัฐบาลหรือสมาคมธุรกิจท้องถิ่น
 5. การขอใบอนุญาตทางการค้า ในบางกรณี คุณอาจต้องขอใบอนุญาตเพิ่มเติมจากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก เช่น สำนักงานพัฒนาการส่งออกหรือหน่วยงานทางการค้า
 6. การลงทะเบียนสินค้าที่มีการจำหน่าย หากคุณจะส่งออกสินค้าที่มีการจำหน่าย (เช่น อาหารหรือยา) คุณอาจต้องลงทะเบียนสินค้านั้นตามกฎหมายของประเทศปลายทาง
 7. เอกสารการส่งออก คุณจะต้องเตรียมเอกสารการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณ เช่น ใบกำกับภาษีการส่งออก หรือเอกสารที่แสดงรายละเอียดของสินค้า
 8. การบันทึกข้อมูลการส่งออก การบันทึกข้อมูลการส่งออกเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณติดตามและรายงานการส่งออกของคุณตามกฎหมาย
 9. การจัดทำเอกสารขนส่ง คุณจะต้องจัดทำเอกสารขนส่ง เพื่อให้สินค้าของคุณถูกขนส่งไปยังปลายทางโดยถูกต้อง
 10. การประกันการส่งออก บางครั้งการส่งออกสินค้าอาจต้องมีการประกัน เพื่อความปลอดภัยของสินค้าในระหว่างการขนส่ง

ควรตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดของประเทศที่คุณต้องการทำธุรกิจการส่งออกในนั้น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ดำเนินการจดทะเบียนและเตรียมเอกสารที่จำเป็นอย่างถูกต้องและสมบูรณ์

บริษัท ธุรกิจการส่งออก เสียภาษีอย่างไร

การเสียภาษีในธุรกิจการส่งออกขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดที่มีในประเทศของคุณ แต่ทว่านี่คือภาษีที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจการส่งออกบางประเทศ

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจส่งออกในรูปแบบของบุคคลธรรมดา กำไรที่คุณได้รับจากธุรกิจอาจต้องรวมไว้ในรายได้ของคุณและเสียภาษีตามอัตราภาษีที่เป็นที่กำหนด
 2. ภาษีรายได้ธุรกิจ (Business Income Tax) หากคุณจดทะเบียนธุรกิจของคุณในรูปแบบของบริษัทหรือนิติบุคคล กำไรที่ธุรกิจของคุณได้รับจากการส่งออกอาจต้องเสียภาษีรายได้ธุรกิจตามอัตราที่เป็นที่กำหนด
 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) ในบางประเทศ การส่งออกสินค้าและบริการอาจถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยให้ผู้ส่งออกเสีย VAT แต่สามารถขอคืนได้หากได้รับการยืนยันว่าสินค้าหรือบริการนี้ไปยังต่างประเทศ
 4. ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) ในบางกรณี สินค้าที่ส่งออกอาจต้องเสียภาษีสรรพสามิต ซึ่งเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ
 5. ภาษีขายส่งสินค้าต่างประเทศ (Export Duty) บางประเทศอาจเรียกเก็บภาษีขายส่งสินค้าต่างประเทศในบางกรณี เมื่อสินค้าออกจากประเทศ
 6. ภาษีส่งออกสินค้า (Export Tax) บางประเทศอาจเรียกเก็บภาษีส่งออกสินค้าในบางกรณี ซึ่งเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการส่งออกสินค้า
 7. ภาษีอื่น ๆ ยังมีภาษีอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจการส่งออกตามกฎหมายและข้อกำหนดของแต่ละประเทศ เช่น ภาษีธุรกิจ, ภาษีบรรจุภัณฑ์, หรือภาษีนำเข้าสินค้าตัวอย่าง

ควรตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกในประเทศที่คุณต้องการทำธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นของคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )