รับทำบัญชี.COM | สูตรหากำไรสุทธิเปอร์เซ็นต์จากการดําเนินงาน?

สูตรหากำไรสุทธิ

สูตรหากำไรสุทธิ (Net Profit) ใช้ในการคำนวณผลกำไรที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดของธุรกิจ สูตรนี้สามารถแสดงได้ดังนี้

กำไรสุทธิ = รายได้ทั้งหมด – ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คำอธิบายของสูตร

 • รายได้ทั้งหมด หมายถึงรายได้ทั้งหมดที่ธุรกิจได้รับ เช่น รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมด หมายถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ธุรกิจต้องจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือจัดหาสินค้า, ค่าใช้จ่ายในการตลาด, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำ, ค่าเช่าสถานที่, ค่าใช้จ่ายในการจัดการธุรกิจ, ค่าภาษี, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

โดยการใช้สูตรหากำไรสุทธิ คุณสามารถหาผลกำไรที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดและประเมินผลปฏิบัติการธุรกิจในมุมของกำไรสุทธิที่ธุรกิจสร้างขึ้นได้

กำไรสุทธิ

สูตรหากำไรสุทธิ (Net Profit) คือ กำไรที่เหลือหลังจากหักรายจ่ายทั้งหมดออกจากรายรับ สูตรหากำไรสุทธิคือ

Net Profit = Revenue – Expenses

โดยที่

 • Revenue คือ รายรับทั้งหมดที่คุณได้รับจากกิจกรรมธุรกิจของคุณในระยะเวลาที่คุณกำลังพิจารณา ซึ่งรายรับสามารถมาจากการขายสินค้าหรือบริการ, การลงทุน, หรือแหล่งรายได้อื่น ๆ ของธุรกิจของคุณ.

 • Expenses คือ รายจ่ายทั้งหมดที่คุณต้องจ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมธุรกิจของคุณในระยะเวลาที่คุณกำลังพิจารณา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าหรือบริการ, ค่าจ้างพนักงาน, ค่าเช่า, ค่าน้ำมันรถ, ภาษี, ค่าสินค้าคงคลัง, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ.

หลังจากนั้นคุณจะได้ผลลัพธ์เป็นกำไรสุทธิ (Net Profit) ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนเงินที่คุณได้กำไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกจากรายรับของคุณในระยะเวลาที่คุณกำลังพิจารณา. การวัดกำไรสุทธิเป็นขั้นตอนสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพของธุรกิจและวางแผนการเงินของคุณในอนาคต.

เรามาดูตัวอย่างการคำนวณกำไรสุทธิ (Net Profit) ด้วยข้อมูลที่เป็นตัวอย่าง

สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของร้านขายอุปกรณ์กีฬา ในเดือนมกราคม คุณมีข้อมูลรายรับและรายจ่ายดังนี้

 • รายรับ (Revenue)

  • ยอดขายสินค้า 50,000 บาท
  • รายรับจากการบริการซ่อมบอล 5,000 บาท
 • รายจ่าย (Expenses)

  • ค่าเช่าร้าน 10,000 บาท
  • ค่าจ้างพนักงาน 15,000 บาท
  • ค่าน้ำมันรถ 2,000 บาท
  • ค่าสินค้าคงคลัง 8,000 บาท
  • ภาษี 3,000 บาท

เราสามารถคำนวณกำไรสุทธิได้ดังนี้

 1. รวมรายรับ 50,000 บาท (ยอดขายสินค้า) + 5,000 บาท (รายรับจากการบริการซ่อมบอล) = 55,000 บาท

 2. รวมรายจ่าย 10,000 บาท (ค่าเช่าร้าน) + 15,000 บาท (ค่าจ้างพนักงาน) + 2,000 บาท (ค่าน้ำมันรถ) + 8,000 บาท (ค่าสินค้าคงคลัง) + 3,000 บาท (ภาษี) = 38,000 บาท

 3. คำนวณกำไรสุทธิ รายรับ – รายจ่าย 55,000 บาท – 38,000 บาท = 17,000 บาท

ดังนั้น ในเดือนมกราคมคุณได้กำไรสุทธิจากธุรกิจของคุณอยู่ที่ 17,000 บาท นี่คือตัวอย่างการคำนวณกำไรสุทธิในธุรกิจของคุณโดยใช้สูตรที่กล่าวถึงข้างต้นและข้อมูลที่กำหนดให้เป็นตัวอย่าง.

สูตรหา กําไร เปอร์เซ็นต์

สูตรหากำไรเปอร์เซ็นต์ (Profit Percentage) ใช้ในการคำนวณกำไรที่เกิดขึ้นในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ของรายได้หรือต้นทุน สูตรนี้สามารถแสดงได้ดังนี้

กำไรเปอร์เซ็นต์ = (กำไร / รายได้) × 100

คำอธิบายของสูตร

 • กำไร หมายถึงจำนวนเงินที่เหลือหลังหักต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • รายได้ หมายถึงรายได้ที่ธุรกิจได้รับ

โดยการใช้สูตรหากำไรเปอร์เซ็นต์ คุณสามารถหากำไรเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่ธุรกิจสร้างขึ้นมาได้ สูตรนี้ช่วยในการประเมินกำไรที่ธุรกิจทำได้โดยเปรียบเทียบกับรายได้ที่ธุรกิจได้รับ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ผลปฏิบัติการของธุรกิจได้

กำไรสุทธิ คือ

กำไรสุทธิ (Net Profit) ในบัญชีการเงินหมายถึงผลต่างระหว่างรายได้ทั้งหมดและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของธุรกิจหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง กำไรสุทธิเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่แสดงผลกำไรที่ธุรกิจทำได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสูตรหากำไรสุทธิคือ

กำไรสุทธิ = รายได้ทั้งหมด – ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือจัดหาสินค้า, ค่าใช้จ่ายในการตลาด, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำ, ค่าเช่าสถานที่, ค่าใช้จ่ายในการจัดการธุรกิจ, ค่าภาษี, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งหมด กำไรสุทธิเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการวิเคราะห์ผลปฏิบัติการและประเมินประสิทธิภาพของธุรกิจ

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี กำไรสุทธิ โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

Click to rate this post!
[Total: 141 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )