กิจการมีเจ้าหนี้กรรมการเยอะมาก

รับทำบัญชี.COM | 5 การเพิ่มยอดเจ้าหนี้เงินกู้ยืมในบริษัท?

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

กิจการมีเจ้าหนี้กรรมการเยอะมาก

กิจการมีเจ้าหนี้กรรมการเยอะมาก ยอดเจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดจากหลายสาเหตุ

ในเบื้องต้นขอแนะนำดังนี้นะ ยอดเจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ดังนั้นให้ลองถามตัวเองก่อนว่า

  1. มีการขายหรือให้บริการแล้วไม่เปิดบิลหรือไม่
  2. ยอดเงินสดที่ใช้ในการหมุนเวียนเป็นอย่างไร อาจจะต้องดูจากงบกระแสเงินสด
  3. มียอดลูกหนี้การค้า และยอดเจ้าหนี้การค้า คงค้างมากน้อยเท่าใด
  4. มูลค่าสินค้าคงเหลือมีจำนวนเท่าใด

เพราะฉะนั้นกิจการเราต้องรู้ถึงสาเหตุที่มาที่ไปของกิจการเราเองก่อนค่ะว่า เกิดขึ้นเนื่องจากอะไรต้องรู้ถึงสาเหตุก่อนถึงจะทราบว่าวิธีแก้ไข

การเพิ่มยอดเจ้าหนี้เงินกู้ยืมในบริษัทหรือองค์กรมักเกิดขึ้นเมื่อกรรมการหรือผู้บริหารตัดสินใจที่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเข้าสู่ภาคหนี้ของบริษัทเพื่อใช้ในการขยายกิจการ การลงทุนในโครงการใหม่ หรือความต้องการเงินสดในกรณีที่บริษัทต้องการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมประจำวัน ยอดเจ้าหนี้เงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจมีผลในสิ่งต่อไปนี้

  1. เพิ่มหนี้ภายในระบบบัญชี เพิ่มยอดเจ้าหนี้เงินกู้ยืมจะทำให้บัญชีรายจ่ายหรือหนี้สามารถดำเนินการเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องจ่ายดอกเบี้ยและครอบครัวรายเดือนตามสัญญา

  2. เพิ่มต้นทุนเงินกู้ยืม ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายบนยอดเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นจะเป็นต้นทุนเพิ่มที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งอาจส่งผลให้กำไรสุทธิลดลง

  3. การควบคุมการคืนเงินกู้ยืม บริษัทจะต้องจ่ายดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญากู้ยืม การที่บริษัทสามารถจัดการการคืนเงินกู้ยืมได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดความเครียดในการจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน

  4. การสร้างความเชื่อถือจากสินทรัพย์ในรายได้ เมื่อใช้เงินกู้ยืมในโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างรายได้สูงขึ้น บริษัทอาจสร้างความเชื่อถือจากลูกหนี้หรือผู้ลงทุนในการขยายกิจการ

  5. การกำหนดสายการผลิต การเพิ่มยอดเจ้าหนี้เงินกู้ยืมจะต้องมีแผนการกำหนดสายการผลิตที่ดีเพื่อให้สามารถคืนเงินกู้ยืมได้อย่างมีประสิทธิภาพและระดับดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

การพิจารณาการเพิ่มยอดเจ้าหนี้เงินกู้ยืมควรดำเนินการอย่างรอบคอบและคำนึงถึงผลกระทบต่อการเงินของบริษัทในระยะยาว ควรร่วมกันกับทีมบริหารและทีมการเงินเพื่อตระหนักถึงความรับผิดชอบทางการเงินและสามารถจัดการกับยอดเจ้าหนี้เงินกู้ยืมอย่างมีประสิทธิภาพ