การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

6 ขั้นตอนการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีใช้เอกสารอะไรบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 173 Average: 5]

ขั้นตอนการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีใช้เอกสารอะไรบ้าง

ขั้นตอนการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีใช้เอกสารอะไรบ้าง

หลักฐานละเอกสารที่ใช้ในการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ตามกรณีดังนี้เลยน่ะค่ะ
บุคคลธรรมดา
++ใช้เลขบัตรประจำตัว 13 หลัก เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
คณะบุคคล
++สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ร่วมคณะทุกคน
++สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งของคณะบุคคล
++สำเนาสัญญาหรือข้อตกลงการจัดตั้งบุคคล (ถ้ามี)
++หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจไม่สามารถมาด้วยตนเอง)
นิติบุคคลไทยและนิติบุคคลลต่างประเทศที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
++ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลักเป็นเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ดูจากหน้าหนังสือรับรอง)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top