3 ความหมายนโยบายเงินปันผล เงินปันผล คืออะไร เงินปันผลรับ

[Total: 305 Average: 5]

ความหมายของเงินปันผล Dividend

ความหมายของเงินปันผล เงินปันผล (Dividends) หมายถึงผลกำไรส่วนหนึ่งที่บริษัทแบ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานของบริษัทเป็นผู้ตัดสินโดยจะต้องได้รับมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ตามปกติการจ่ายเงินปันผลจะคิดเป็นร้อยละของทุนเรือนหุ้น และคิดตามจำนวนทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ยังชำระเงินค่าหุ้นไม่ครบก็จะได้รับเงินปันผลน้อยลงไปตามอัตราส่วน

การจ่ายเงินปันผลนี้ หากคณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่าบริษัทจะมีกำไรมาก และข้อบังคับของบริษัทได้ให้อำนาจคณะกรรมการไว้ คณะกรรมการก็อาจสั่งจ่ายเงินปันผลระหว่างปีก่อนที่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีนี้เรียกว่า เงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีนี้เรียกว่า เงินปันผลระหว่างกาล (Interim Dividends) เงินปันผลจำนวนนี้คณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบถ้าการคาดคะเนผิด หรือปรากฏว่าเมื่อปิดบัญชีแล้วบริษัทขาดทุน ดังนั้นในการจ่ายเงินปันผลนี้คณะกรรมการจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน เพราะเมื่อประกาศจ่ายเงินปันผลไปแล้วจะเป็นหนี้สินหมุนเวียนของบริษัทซึ่งไม่อาจยกเลิกได้ โดยทั่วไปบริษัทต่างๆ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลในจำนวนตามที่กฎหมายยอมให้จ่ายได้ เหตุผลที่สำคัญคือ

 1. บริษัทมีข้อตกลงกับเจ้าหนี้โดยเฉพาะที่จะกันกำไรทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของกำไรไว้ในรูปของสินทรัพย์ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ในอนาคต
 2. ต้องการกันกำไรส่วนหนึ่งเอาไว้ ซึ่งกำไรนี้อาจนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้หรืออาจจะนำไปลงทุนเพื่อขยายกิจการซึ่งเท่ากับเป็นการนำกำไรกลับไปลงทุนต่อ (Reinvesting) หรือเป็นการลงทุนโดยใช้แหล่งเงินทุนภายใน (Internal Financing)
 3. ต้องการที่จะให้การจ่ายเงินปันผลเป็นไปโดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้โดยการสะสมกำไรเก็บไว้ในปีที่กำไรดี และใช้กำไรที่สะสมไว้นั้นจ่ายเป็นเงินปันผลเป็นไปโดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้โดยการสะสมกำไรเก็บไว้ในปีที่กำไรดี และใช้กำไรที่สะสมไว้นั้นจ่ายเป็นเงินปันผลในปีที่กิจการขาดทุนหรือมีกำไรน้อย
 4. ต้องการสร้างเครื่องป้องกันการขาดทุนหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการคำนวณกำไรสุทธิ

วันที่ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล

วันสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล (Dividend Dated) มีอยู่ 4 วันคือ

 1. วันประกาศจ่ายปันผล (Date O Declaration) คือวันที่คณะกรรมการบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลซึ่งจะทำให้เกิดหนี้สินในการต้องจ่ายเงินขึ้น บัญชีกำไรสะสมจะลดลงและมีบัญชีหนี้สินคือบัญชีเงินปันผลค้างจ่ายเกิดขึ้น
 2. วันที่ผู้ถือหุ้นมีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียน (Date Of Record) ในการประกาศจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทวมักจะกำหนดด้วยเงินปันผลนี้จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่รายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ใด
 3. วันปิดรับโอนหุ้น (Ex- Dividend Date) ก่อนทำการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด บริษัทมักจะประกาศงดการรับโอนหุ้นเป็นเวลา 3-5 วัน ฉะนั้น ในระยะ 3-5 วันนี้ ถ้ามีการซื้อขายหุ้นกัน ผู้ถือหุ้นคนใหม่จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลครั้งนี้
 4. วันจ่ายเงินปันผล (Date Of Payment) การประกาศจ่ายเงินปันผลมักจะกำหนดวันที่จะจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับการกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ปกติวันที่จะจ่ายเงินปันผลจะเป็นวันภายหลังวันที่กำหนดผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นประมาณ 2-4 สัปดาห์ การจ่ายเงินปันเป็นการลบล้างหนี้สินที่เกิดจากการประกาศจ่ายเงินปันผล

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการจ่ายเงินปันผล

 1. จำนวนกำไรสะสมที่จะจ่าย ด้วยเหตุที่เงินปันผลคือส่วนหนึ่งของกำไรที่บริษัทจ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยทฤษฎีแล้วบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้มากที่สุดเท่ากับจำนวนกำไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆแล้ว แต่ในทางปฏิบัติบริษัทมักจะจำกัดการจ่ายเงินปันผลและเก็บกำไรส่วนใหญ่ไว้เพื่อขยายกิจกาหรือเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
 2. การคาดคะเนถึงความเป็นไปของบริษัทในอนาคตรวมทั้งอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยทั่วไป เพื่อจะได้ทราบว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะต้องขยายกิจการหรือต้องลดขนาดธุรกิจลง เช่น ถ้าบริษัทวางแผนจะขยายกิจการเพราะคาดคะเนว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโดยทั่วไปดีขึ้นอาจต้องกันกำไรสะสมไว้โดยไม่นำไปจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงมาก เป็นต้น
 3. การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเสียก่อนจึงจะปรากศจ่ายเงินปันผลได้
 4. ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล สัญญากู้เงินบางฉบับวางเงื่อนไขมิให้มีการจ่ายเงินปันผลในบางกรณีจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ให้กู้

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เงินปันผลระหว่างกาล (Interim Dividends) คือเงินปันผลหรือส่วนกำไรที่กิจการคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นหลังจากการดำเนินงานงวด 6 เดือนได้ผ่านไปแล้วและคณะกรรมการบริษัทแน่ใจว่าจะมีกำไรจากการดำเนินงานในงวดนั้น กิจการจึงแบ่งกำไรส่วนหนึ่งให้ผู้ลงทุนซึ่งเป็นเจ้าของกิจการส่วนหนึ่งไปก่อน เมื่อดำเนินงานครบปีทราบแน่นอนว่ามีผลกำไรทั้งสิ้นเท่าใดและจะจ่ายปันผลเท่าใดแล้ว จึงนำส่วนของเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วมาหักออกจากจำนวนเงินปันผลทั้งหมด ผลลัพธ์คือเงินปันผลที่จะต้องจ่ายเพิ่มตอนสิ้นปี

ความหมายของเงินปันผล Dividend ปัจจัยที่ต้องพิจารณา วันที่ที่เกี่ยวข้อง ?

ความหมายของเงินปันผล เงินปันผล (Dividends) หมายถึงผลกำไรส่วนหนึ่งที่บริษัทแบ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานของบริษัทเป็นผู้ตัดสินโดยจะต้องได้รับมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ตามปกติการจ่ายเงินปันผลจะคิดเป็นร้อยละของทุนเรือนหุ้น และคิดตามจำนวนทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ยังชำระเงินค่าหุ้นไม่ครบก็จะได้รับเงินปันผลน้อยลงไปตามอัตราส่วน

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการจ่ายเงินปันผล มี 4 ปัจจัย

1.) จำนวนกำไรสะสมที่จะจ่าย ด้วยเหตุที่เงินปันผลคือส่วนหนึ่งของกำไรที่บริษัทจ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยทฤษฎีแล้วบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้มากที่สุดเท่ากับจำนวนกำไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆแล้ว แต่ในทางปฏิบัติบริษัทมักจะจำกัดการจ่ายเงินปันผลและเก็บกำไรส่วนใหญ่ไว้เพื่อขยายกิจกาหรือเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
2.) การคาดคะเนถึงความเป็นไปของบริษัทในอนาคตรวมทั้งอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยทั่วไป เพื่อจะได้ทราบว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะต้องขยายกิจการหรือต้องลดขนาดธุรกิจลง เช่น ถ้าบริษัทวางแผนจะขยายกิจการเพราะคาดคะเนว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโดยทั่วไปดีขึ้นอาจต้องกันกำไรสะสมไว้โดยไม่นำไปจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงมาก เป็นต้น
3.) การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเสียก่อนจึงจะปรากศจ่ายเงินปันผลได้
4.) ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล สัญญากู้เงินบางฉบับวางเงื่อนไขมิให้มีการจ่ายเงินปันผลในบางกรณีจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ให้กู้

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top