20 คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น คำศัพท์บัญชี ศัพท์บัญชี

[Total: 260 Average: 5]

คำจำกัดความในภาษาบัญชีและการเงิน

คำและความหมายที่ใช้ในเชิงบัญชีและการเงินนั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงสถานะของคำในแต่ละคำ ซึ่งจะอธิบายถึงลักษณะเพื่อความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเมื่อพูดถึง อาจเป็นภาษาไทย และหรือเป็นภาษาอังกฤษแต่เมื่ออธิบายแล้วก็จะเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะอธิบายเพื่อความเข้าใจที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจดังนี้

 1. กำไร          หมายถึงการดำเนินงานที่มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
 2. สภาพคล่อง หมายถึงการดำเนินกิจกรรมใดๆที่กิจการยังคงมีความสามารถในการชำระรายการที่ถึงกำหนด
 3. จุดคุ้มทุน หมายถึงยอดขายสินค้าที่กิจการหรือธุรกิจไม่ขาดทุนและไม่ได้กำไร เป็นการกำหนดราคาที่ต่ำสุดที่กิจการจะดำเนินการได้ มิฉะนั้นจะเกิดภาวะเสี่ยงและขาดทุน จุดคุ้มทุนเป็นจุดที่มีความสำคัญต่อการบริหารกิจการเพราะเป็นจุดที่ทำให้เกิดการตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขาย และ กำไร
 4. ตลาดเงิน หมายถึงตลาดที่ทำการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุสั้น ส่วนใหญ่เป็นตราสารทางการเงินเช่นตั๋วเงิน ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีการซื้อง่ายขายคล่อง
 5. ตลาดทุน หมายถึงการซื้อขายตราสารทางการเงินประเภทหนี้สินระยะปานกลางหรือระยะยาวและหุ้นทุน ตราสารทางการเงินประเภทหนี้ระยะปานกลางเช่นตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอายุมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี หรือตราสารหนี้ระยะยาวเช่นหุ้นกู้ที่มีอายุมากกว่า 5 ปี
 6. ตราสารหนี้ หมายถึงการซื้อขายตราสารที่แสดงความเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกตราสารนั้นๆ ตราสารที่ซื้อขายได้แก่ หุ้นกู้ พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ผู้ที่ถือตราสารหนี้จะมีสิทธิเหนือผู้ถือตราสารทุนในการเรียกร้องการชดใช้ให้ก่อน
 7. ตราสารทุน หมายถึงการซื้อขายตราสารที่แสดงความเป็นเจ้าของ ของผู้ออกตราสารนั้นๆ ได้แก่หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิ วอแรนท์
 8. ตั๋วเงินคลัง หมายถึงหลักทรัพย์ระยะสั้นที่ออกโดยรัฐบาลกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกเพื่อกู้ยืมเงินมาพยุงฐานะการเงินคงคลังของรัฐบาล ผู้ที่จะลงทุนในตั๋วเงินคลังคือธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 9. เช็ค          หมายถึงหนังสือตราสารที่บุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้สั่งจ่าย สั่งธนาคารให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าผู้รับเงิน สามารถเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินที่กำหนดชำระคืนในภายหน้านั่นเอง โดยทั่วไปผู้ออกเช็คคือบุคคลธรรมดา และธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
 10. ตั๋วแลกเงิน หมายถึงการออกใบที่เป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธุรกิจเพื่อให้ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน ผู้ที่ถือจะไม่กลัวความเสี่ยงเนื่องจากมีธนาคารพาณิชย์รับรอง
 11. ตั๋วสัญญาใช้เงิน หมายถึงการออกตั๋วให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินอาจออกโดยบุคคลหนึ่งที่เป็นลูกหนี้จากการซื้อสินค้าเพื่อเป็นการสัญญาว่าจะชำระค่าสินค้าให้ในอนาคต
 12. เงินปันผล หมายถึงเงินที่ถูกจ่ายให้แก่ผู้ถือตามสัดส่วนที่ถือเอาไว้
 13. มูลค่าเงินอนาคต หมายถึงมูลค่าของเงินต้นที่จะได้รับในอนาคตโดยนำดอกเบี้ยรับในงวดก่อนๆทบเข้ากับเงินต้นซึ่งหาได้จากการคำนวณดอกเบี้ยของดอกเบี้ย และเงินต้นในงวดก่อนซึ่งหมายความว่าเป็นการคำนวณมูลค่าของเงินต้นจำนวนหนึ่งที่ฝากไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ฝากจะไม่รับดอกเบี้ยไปใช้ก่อนกำหนดเลย
 14. มูลค่าเงินปัจจุบัน หมายถึงมูลค่าของเงินจำนวนหนึ่งที่ฝากหรือลงทุนในปัจจุบันเพื่อให้ได้เงินจำนวนหนึ่งที่ต้องการในอนาคต หรือเงินในอนาคตเมื่อคิดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันจะมีค่าเท่าใด โดยมีเงื่อนไขว่าเงินลงทุนในปัจจุบันจะได้รับผลตอบแทนเท่าจำนวนที่คำนวณไว้ต่อปี
 15. พันธบัตรรัฐบาล หมายถึงตราสารหนี้ที่รัฐบาลเป็นผู้ออกเป็นการขอกู้ยืมเงินจากประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือเป็นการลงทุนซื้อของสถาบันการเงินต่างๆทุกสถาบัน พันธบัตรของรัฐบาลนั้นเป็นหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ ในขณะเดียวกันก็มีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบการลงทุนแบบอื่น
 16. งบดุล หมายถึงงบที่แสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน และรวมถึงถาระผูกพันในการชำระหนี้ ในงบดุลจะประกอบไปด้วย สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
 17. งบกำไรขาดทุน หมายถึงงบที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของการในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปจะกำหนดให้เป็นรอบ 1 ปีหรือไตรมาส งบกำไรขาดทุนจะประกอบด้วย ยอดขายหรือรายได้ ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน และผลต่างของยอดขายและค่าใช้จ่ายซึ่งก็คือ กำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ
 18. เงินทุนหมุนเวียน หมายถึงสินทรัพย์หมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินงานของกิจการมาจากเงินทุนระยะสั้นเช่นเจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินกู้ระยะสั้นและตั๋วเงินจ่าย ที่จะเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดได้ภายในเวลา 1 ปีหรือหนึ่งรอบระยะเวลาดำเนินงาน สมการทางบัญชีจะกำหนดไว้ว่า เงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน
 19. เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ หมายถึงผลต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน สมการทางบัญชีจะกำหนดไว้ดังนี้

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ = สินทรัพย์หมุนเวียน – หนี้สินหมุนเวียน

 1. วงจรเงินสด หมายถึงเวลาที่เงินทุนหมุนเวียนอยู่ในการดำเนินการเท่ากับผลต่างระหว่างระยะเวลาของเงินทุนหมุนเวียนอยู่ในกระบวนการผลิต การขาย และการเก็บชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดได้ กับระยะเวลาที่กิจการต้องจ่ายเงินสดออกไปหรือชำระหนี้ค่าซื้อสินค้าเข้ามาในกระบวนการผลิตหรือขาย

คำจำกัดความในภาษาบัญชีและการเงิน

คำและความหมายที่ใช้ในเชิงบัญชีและการเงินนั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงสถานะของคำในแต่ละคำ ซึ่งจะอธิบายถึงลักษณะเพื่อความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเมื่อพูดถึง อาจเป็นภาษาไทย และหรือเป็นภาษาอังกฤษแต่เมื่ออธิบายแล้วก็จะเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะอธิบายเพื่อความเข้าใจที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจดังนี้

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top