กำลังปรับปรุง

5 คำแนะนำในการทำบัญชีเพื่อความรวดเร็วและไม่ผิดพลาด

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

คำแนะนำในการทำบัญชีเพื่อความรวดเร็วและไม่ผิดพลาด

          การทำบัญชีก็เหมือนเป็นการทำงานอย่างหนึ่งที่ต้องใส่ใจเพราะมีหลักการ ระเบียบ กฎเกณฑ์ เป็นแนวทางในการทำบัญชีอยู่แล้ว จริงอยู่เราอาจจะทำบัญชีเป็น เรียนมา มีความรู้ แต่ในชีวิตจริงของการทำงาน อาจทำให้เราพลาดพลั้งในหลักการได้เหมือนกัน และเนื่องจากงานบัญชีต้องการความถูกต้องเป็นหลัก คนทำบัญชีจึงระมัดระวังในการบันทึกบัญชี โดยมีคำแนะนำดังนี้เพื่อให้บัญชีผิดพลาดน้อยที่สุด
1.อย่าปล่อยงานให้นานเกินไป หรือเรียกว่าผัดวันประกันพรุ่ง นักบัญชีมีหน้าที่ทำบัญชีและต้องทำให้เป็นปัจจุบัน เมื่อมีงานเข้ามาควรวิเคราะห์รายการ บันทึกรายการ ผ่านไปแยกประเภทเลย จะทำให้งานเบาขึ้นไม่สะสม  เพราะงานแต่ละวันมีรายการไม่เท่ากันบางวันมากบางวันน้อย ไม่ควรคิดว่าเดี๋ยวค่อยทำเพราะจะติดเป็นนิสัยทำให้งานคั่งค้าง จนเกิดการรีบทำมีผลให้มีโอกาสผิดพลาดในการลงบัญชีได้มาก ดังนั้น การทำทันทีย่อมดีที่สุด พูดง่าย ๆ คืออย่าขี้เกียจนั่นเอง
2.หมั่นตรวจสอบตลอดเวลา หลังลงรายการไปแล้วด้วยปากกาหรือคอมพิวเตอร์ควรทวนซ้ำทันที เพราะหากมีข้อผิดพลาดจะได้ทำการแก้ไขทันที ดีกว่ามาหาตัวเลขกันภายหลังจะทำให้เสียเวลาและเกิดความยุ่งยากมาก การหมั่นตรวจสอบตลอดเวลาหลังบันทึกบัญชีไปแล้วใช้เวลาไม่นานเลยเมื่อเทียบกับการมาตรวจสอบที่ผ่านเวลามานานนับสัปดาห์หรือนานนับเดือน
3.วางแผนการทำงานอยู่เสมอ นักบัญชีรู้อยู่แล้วว่าขอบเขตงานของตนมีอะไรบ้าง ช่วงไหนต้องปิดงบ ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคา ต้องทำการทวงถามหนี้จากลูกหนี้ ต้องตรวจสอบเอกสาร ต้องเสนองานต่อเจ้านาย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้หากนักบัญชีวางแผนไม่ดีจะทำให้เกิดการผิดพลาดและงานเกิดความล่าช้า อาจส่งผลเสียต่อหน่วยงานได้ คุณอาจทำตารางงานง่าย ๆ สำหรับวางแผนเพื่อกันพลาดหรือกันลืมได้ การทำเช่นนี้รับรองว่างานคุณจะสำเร็จอย่างถูกต้องและทันตามกำหนดอย่างแน่นอน
4.อย่าเผลอเรื่องการลงตัวเลข ข้อนี้สำคัญมาก ๆ นักบัญชีต้องมีความละเอียดรอบคอบสูง บางคนลืมลงหน่วยสตางค์ ซึ่งก็ผิดอยู่ดี พูดง่าย ๆ คือห้ามลงผิดแม้แต่เศษสตางค์เดียว ยอมไม่ได้เลย เพราะบัญชีเป็นเรื่องของความถูกต้องของตัวเลขที่ได้มาจากเอกสารสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นใบสำคัญรับ หรือใบสำคัญจ่าย ก็จะต้องลงให้ครบตามจำนวน หากลงผิดเศษสตางค์และปล่อยไว้เนิ่นนานการมาตรวจสอบก็จะทำให้ล่าช้าดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น
5.แยกประเภทให้ถูกต้อง ในหลักการบัญชีได้อธิบายการแยกประเภทไว้แล้วเป็นหมวดหมู่ เช่น บัญชีสินทรัพย์ อาจแบ่งเป็นบัญชีอาคาร บัญชีครุภัณฑ์ บัญชียานพาหนะ หรือในหมวดของรายได้ เช่น รายได้จากการขายสินค้า รายได้อื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีหลายบัญชีในแต่ละหมวดหมู่ นักบัญชีควรทำความเข้าใจในแต่ละบัญชีเพื่อจะได้ไม่ลงบัญชีผิดประเภท ซึ่งส่งผลต่องบการเงิน
เราสามารถลงบัญชีให้ผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่ผิดพลาดเลยได้ ก็อาศัยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีส่วนเสริมซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามในขณะลงบัญชีเราควรมีความตั้งใจไม่วอกแวก รับรองว่าโอกาสผิดพลาดแทบจะไม่มีเลย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
คำแนะนำในการทำบัญชีเพื่อความรวดเร็วและไม่ผิดพลาด
คำแนะนำในการทำบัญชีเพื่อความรวดเร็วและไม่ผิดพลาด

Leave a Comment

Scroll to Top