รับทำบัญชี.COM | RD เช็คคืนภาษีขอคืนภาษีเช็คเงินคืนภาษี?

Click to rate this post!
[Total: 88 Average: 5]

คืนภาษี

ผู้ที่ชำระภาษีไว้เกินขอคืนภาษีได้ภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลายื่นรายการภาษี

1.ให้ผู้ที่ชำระภาษีไว้เกินขอคืนภาษีได้ภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลายื่นรายการภาษีหรือนับแต่วันที่ยื่นรายการ (กรณียื่นเกินกว่ากำหนดเวลา) หรือนับแต่วันได้รับแจ้งค่าวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือวันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี โดยยื่นคำร้อง (แบบ ค. 10) ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขต การขอคืนภาษีในต่างจังหวัดให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ โดยให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ซึ่งจะได้รับคืนเป็นเช็คสั่งจ่ายผู้ขอคืนภาษี
ผู้ มีอำนาจสั่งคืนภาษีจะพิจารณาคืนให้ภายใน 60 วัน นับแต่วันได้คำร้อง โดยแจ้งเป็นหนังสือ (แบบ ค. 20) ไปยังผู้ขอคืนเพื่อแจ้งการโอนเงินค่าภาษีที่ขอคืน หรือแจ้งให้ไปรับคืนค่าภาษีได้ และกรอกข้อความและลงนามในช่องขอคืนเงินภาษีพร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วน

2. ผู้ที่ชำระภาษี หรือถูกหักภาษีไว้เกินกว่าจำนวนภาษีที่ต้องเสีย จะขอคืนภาษีโดยไม่ยื่นคำร้อง (แบบ ค. 10) ก็ได้ ซึ่งต้องรอให้ถึงระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี และกรอกข้อความลงนามในช่องขอคืนเงินภาษีพร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ ครบถ้วน

ขอคืนภาษีตอนต้นปีที่ผ่านมานี้ จะมีทางใดทำเรื่องคืนหลังระยะเวลาได้บ้าง เกินมาเดือนกว่าแล้ว

ยื่นแบบเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงตามข้อเท็จจริงแนนหลักฐานหักณที่จ่ายหากมีภาษีเสียก็มีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม หากชำระเกิน ก็จะได้รับคืน

จะขอยื่นคืนภาษีในปีถัดไป ได้ไหมค่ะ แล้วต้องแนบ ภงด ด้วยไหม

อยากทราบว่า ดิฉันเป็นบุคคลธรรมดา ทำงานแล้วโดนหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เยอะเหมือนกัน จะขอยื่นคืนภาษีในปีถัดไป ได้ไหมค่ะ แล้วต้องแนบ ภงด ด้วยไหมค่ะ คือ ไม่เข้าใจ ภงด ค่ะ เป็นบุคคลธรรมดา ต้องทำไงบ้างค่ะ ต้องยื่นอะไรบ้างแล้วต้องแนบอะไรบ้างค่ะ
สามารถติต่อที่สรรพากรแต่ละพื้นที่นะค่ะ จะมีเจ้าหน้าที่ที่ใจดีคอยบริการประชาชนด้วยใจค่ะ โดยการเตรียมเอกสารดังนี้ค่ะ-บัตรประชาชน-เอกสารหัก ณ ที่จ่าย-เอกสารสิทธิการลดหย่อนต่างๆ(ที่เป้นไปตามเกณฑ์ของกรมสรรพากรค่ะ)เจ้าหน้าที่จะประเมินรายได้หีอคำนวณตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ผู้ที่ชำระภาษีไว้เกินขอคืนภาษีได้ภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลายื่นรายการภาษี
ผู้ที่ชำระภาษีไว้เกินขอคืนภาษีได้ภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลายื่นรายการภาษี

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )