3 ปี เช็คคืนภาษี ขอคืนภาษี Rd เช็คเงินคืนภาษี

[Total: 249 Average: 5]

คืนภาษี

ผู้ที่ชำระภาษีไว้เกินขอคืนภาษีได้ภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลายื่นรายการภาษี ?

1.ให้ ผู้ที่ชำระภาษีไว้เกินขอคืนภาษีได้ภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลายื่นรายการภาษีหรือนับแต่วันที่ยื่นรายการ (กรณียื่นเกินกว่ากำหนดเวลา) หรือนับแต่วันได้รับแจ้งค่าวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือวันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี โดยยื่นคำร้อง (แบบ ค. 10) ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขต การขอคืนภาษีในต่างจังหวัดให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ โดยให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ซึ่งจะได้รับคืนเป็นเช็คสั่งจ่ายผู้ขอคืนภาษี
ผู้ มีอำนาจสั่งคืนภาษีจะพิจารณาคืนให้ภายใน 60 วัน นับแต่วันได้คำร้อง โดยแจ้งเป็นหนังสือ (แบบ ค. 20) ไปยังผู้ขอคืนเพื่อแจ้งการโอนเงินค่าภาษีที่ขอคืน หรือแจ้งให้ไปรับคืนค่าภาษีได้ และกรอกข้อความและลงนามในช่องขอคืนเงินภาษีพร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วน
2. ผู้ที่ชำระภาษี หรือถูกหักภาษีไว้เกินกว่าจำนวนภาษีที่ต้องเสีย จะขอคืนภาษีโดยไม่ยื่นคำร้อง (แบบ ค. 10) ก็ได้ ซึ่งต้องรอให้ถึงระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี และกรอกข้อความลงนามในช่องขอคืนเงินภาษีพร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ ครบถ้วน

ขอคืนภาษีตอนต้นปีที่ผ่านมานี้ จะมีทางใดทำเรื่องคืนหลังระยะเวลาได้บ้าง? เกินมาเดือนกว่าแล้ว ?

ยื่นแบบเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงตามข้อเท็จจริงแนนหลักฐานหักณที่จ่ายหากมีภาษีเสียก็มีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม หากชำระเกิน ก็จะได้รับคืน

จะขอยื่นคืนภาษีในปีถัดไป ได้ไหมค่ะ แล้วต้องแนบ ภงด ด้วยไหม ?

อยากทราบว่า ดิฉันเป็นบุคคลธรรมดา ทำงานแล้วโดนหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เยอะเหมือนกัน จะขอยื่นคืนภาษีในปีถัดไป ได้ไหมค่ะ แล้วต้องแนบ ภงด ด้วยไหมค่ะ คือ ไม่เข้าใจ ภงด ค่ะ เป็นบุคคลธรรมดา ต้องทำไงบ้างค่ะ ต้องยื่นอะไรบ้างแล้วต้องแนบอะไรบ้างค่ะ
สามารถติต่อที่สรรพากรแต่ละพื้นที่นะค่ะ จะมีเจ้าหน้าที่ที่ใจดีคอยบริการประชาชนด้วยใจค่ะ โดยการเตรียมเอกสารดังนี้ค่ะ-บัตรประชาชน-เอกสารหัก ณ ที่จ่าย-เอกสารสิทธิการลดหย่อนต่างๆ(ที่เป้นไปตามเกณฑ์ของกรมสรรพากรค่ะ)เจ้าหน้าที่จะประเมินรายได้หีอคำนวณตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top