ค่าความนิยม

รับทำบัญชี.COM | ค่าความนิยมค่าลิขสิทธิ์บันทึกบัญชี?

Click to rate this post!
[Total: 53 Average: 5]

ค่าความนิยม ค่าลิขสิทธิ์บันทึกบัญชีอย่างไร

ค่าความนิยม ค่าลิขสิทธิ์ บันทึกบัญชีอย่างไร

ตอบ บันทึกตามมุลค่าและระยะเวลาของ ค่าลิขสิทธิ์

“ค่าความนิยม” (royalty) และ “ค่าลิขสิทธิ์” (copyright fee) เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ์ทางประสาน เช่น สิทธิ์ทางประสานในสรรพสิ่ง งานศิลปะ ความคิด หรือเนื้อหาสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกป้องกันโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ เหมาะสำหรับผู้สร้างเนื้อหาหรือผู้ครอบครองสิทธิ์ในเนื้อหานั้น ๆ และผู้ที่ต้องการใช้เนื้อหานั้น ๆ ในการสร้างผลงานหรือการใช้งานอื่น ๆ โดยไม่ละเมิดสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของเจ้าของสิทธิ์เหล่านั้น ๆ

นี่คือคำอธิบายแบบสรุปสำหรับทั้งสองค่านี้

  1. ค่าความนิยม (Royalty) ค่าความนิยมเป็นราคาหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินที่จ่ายให้กับเจ้าของสิทธิ์เมื่อผลิตผลงานหรือสิ่งของที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ถูกใช้หรือบริโภค การจ่ายค่าความนิยมเป็นวิธีที่ผู้ครอบครองสิทธิ์ในสิ่งของสามารถกำหนดราคาในการให้สิทธิ์การใช้งาน และผู้รับสิทธิ์การใช้งานจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าตอบแทนในการใช้งานสิทธิ์นั้น ๆ โดยการรวมค่าความนิยมเป็นส่วนหนึ่งของกำไรหรือรายได้ของผู้ครอบครองสิทธิ์

  2. ค่าลิขสิทธิ์ (Copyright Fee) ค่าลิขสิทธิ์เป็นราคาหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินที่จ่ายให้เจ้าของลิขสิทธิ์ (ผู้สร้างหรือผู้ครอบครองสิทธิ์) เพื่อให้สิทธิ์การควบคุมและการใช้งานเนื้อหาที่ได้รับคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค่าลิขสิทธิ์อาจเป็นการชำระเงินเพื่อใช้งานผลงานที่มีลิขสิทธิ์ เช่น การเผยแพร่หนังสือ, เพลง, ภาพยนตร์, ซอฟต์แวร์, และสรรพสิ่งที่มีลิขสิทธิ์อื่น ๆ ในทางปฏิบัติ, ค่าลิขสิทธิ์มักถูกกำหนดโดยสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือลิขสิทธิ์และผู้ใช้งาน

ค่าความนิยมและค่าลิขสิทธิ์เป็นส่วนสำคัญของการควบคุมการใช้งานสิทธิ์ทางประสานและการคุ้มครองผลงานสรรพสิ่งและลิขสิทธิ์ของนักวางทุน ผู้สร้างหรือผู้ครอบครองสิทธิ์มักจะรับรายได้หรือรายได้จากการให้สิทธิ์ในการใช้งานสิทธิ์นั้น ๆ และการควบคุมการใช้งานนั้น ๆ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างฝ่ายผู้ถือสิทธิ์และผู้ใช้งานในสาขาที่แตกต่างกันของอุตสาหกรรมและสื่อมวลชน