งบทดลอง

รับทำบัญชี.COM | งบทดลองปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 108 Average: 5]

งบทดลอง

งบทดลอง คือ (Trial Balance)

งบทดลอง (Trial Balance) คือ งบการเงินที่ทำขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี จากการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปบัญชีแยกประเภท และการหายอดคงเหลือด้วยดินสอ  จากรายการค้าทุกรายการ  ผลรวมด้านเดบิต ของทุกบัญชีควรจะต้องเท่ากับผลรวมด้านเครดิตของทุกๆ

ในกรณีที่งบการเงิน กับ ภ.ง.ด. 50 ไม่ตรงกัน ต้องทำอย่างไร

ต้องปรับปรุงงบการเงิน และ ภ.ง.ด.50 ให้ตรงกัน

งบทดลอง (Trial Balance) เป็นเอกสารทางบัญชีที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีของบริษัทหรือธุรกิจในระหว่างรอบบัญชี งบทดลองรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยอดบัญชีของรายรับ, รายจ่าย, ทรัพย์สิน, หนี้สิน และทุนของบริษัทหรือธุรกิจในวันที่สิ้นสุดรอบบัญชี (จะเป็นวันสิ้นปีบัญชีหรือรอบบัญชีที่กำหนดไว้) เพื่อตรวจสอบว่ายอดเดบิต (Debit) และยอดเครดิต (Credit) ของบัญชีสองฝ่ายตรงกันหรือไม่ ซึ่งในระบบบัญชีเดิม ยอดเดบิตและยอดเครดิตควรจะตรงกัน

หากงบทดลองเป็นที่ถูกต้อง ความสมดุลระหว่างยอดเดบิตและยอดเครดิตควรจะเป็นศูนย์ แต่หากมีความผิดพลาดในบัญชีหรือการบันทึก อาจทำให้เกิดความไม่สมดุลในงบทดลอง ในกรณีนี้ จะต้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นก่อนที่จะสร้างงบการเงินหรือรายงานการเงินอื่น ๆ จากข้อมูลในงบทดลอง

งบทดลองมักถูกจัดทำเป็นรายละเอียดตามบัญชีต่าง ๆ ในระบบบัญชี โดยแสดงยอดรวมของแต่ละบัญชี และรายการเดบิตและเครดิตของแต่ละบัญชี นอกจากนี้ งบทดลองยังสามารถใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีและการบันทึกการเงินในระบบบัญชีขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม >> สัญญาจ้างทำของ

 
งบทดลอง คือ (Trial Balance)
งบทดลอง คือ (Trial Balance)

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )