ค่าอบรมหัก ณ ที่ จ่าย ค่าอบรมสัมมนา

Click to rate this post!
[Total: 560 Average: 5]

ค่าอบรมหัก ณ ที่ จ่าย ค่าอบรมสัมมนา

จ่ายค่าอบรมให้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่ายได้ไหม

ในกรณที่จ่ายค่าอบรมต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของค่าอบรมค่ะ แล้วนำส่งกรมสรรพากรเลย

Leave a Comment

Scroll to Top