2 ดอกเบี้ยค้างจ่าย คือ เรียกว่า คิดยังไง

Click to rate this post!
[Total: 1036 Average: 5]

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

ดอกเบี้ยค้างจ่าย คือ

ดอกเบี้ยค้างจ่าย คือ (Accrued Expenses)ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงินจึงยังไม่ได้บัญทึกบัญชี เช่น ค่าแรงงานค้างจ่าย เงินเดือนค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย เป็นต้น กิจการจึงจำเป็นต้องปรับปรุงบัญชีโดยเพิ่มค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีปัจจุบันแล้วตั้งเป็นหนี้สินไว้

ดอกเบี้ยค้างจ่าย อยู่หมวดไหน

ดอกเบี้ยค้างจ่าย อยู่หมวด 2 หนี้สิน

ดอกเบี้ยค้างจ่าย อยู่ในงบอะไร

 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย อยู่ในงบดุล

 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย บันทึกบัญชี

 

Dr ดอกเบี้ยจ่าย
Cr ดอกเบี้ยค้างจ่าย

 

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ดอกเบี้ยค้างจ่าย

1.เมื่อกิจการถึงเวลาชำระค่าดอกเบี้ยแต่ยังไม่ได้ชำระ และจำเป็นต้องลงบันทึกบัญชี ณ วันสินงวด

 

2.เมื่อกิจการนำเงินสดมาชำระค่างดอกเบี้ยค้างจ่าย

ดอกเบี้ยค้างจ่าย อยู่หมวด 2 หนี้สิน

ดอกเบี้ยค้างจ่าย คือ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย คือ

Leave a Comment

Scroll to Top